The Stingy Old Woman


                    Once there was a stingy old woman. She didn't spend any money. She ate only dry bread and drank only water. But she had a bag with lots of gold and silver in it. She put the bag in her chimney.
                    The old woman's servant girl knew there was a bag of money, and she looked for it. One evening the servant cooked supper. After supper the old woman wanted to visit a friend. She said to the girl, "Don't look up the chimney."
                    Then the old woman left the house, and the girl was by herself. She looked up the chimney. There she saw the bag of money. She opened the bag, saw lots of silver and gold, took it, and ran away.
                    On the road the girl talked to herself about what she would buy with the money. "I'll get myself a new dress," she said.
                    After a time the girl passed a cow on the road. The old cow said. "Oh, come, pretty girl, and milk me."
                     "I don't have time to milk you, old cow," the girl said. "I'm running away."
                     After a time she met an old horse. "Oh, come, pretty girl, and wash my dirty back," said the horse.
                     "I don't have time to wash your dirty old back," the girl said. "Wash it yourself."
                     After a time she passed an apple tree with lots of apples on it. "Oh, come, pretty girl, and pick some of my apple," said the tree. "I'm tired of holding them."
                     "I don't have time to pick your old apples," said the girl. And she ran on.
                     The old woman came home and saw the girl was gone. She looked up the chimney and saw her money was gone. Then she ran along the road and yelled, "My gold and silver are gone!"
                     Soon she met the cow. "Old cow, did you see a girl with a bag of money?"
                     Yes, I did, old woman. Run and catch her," said the cow.
                     After a time she met the old horse. "Old horse, did you see a girl with a bag of money?"
                     "Yes, old woman. Run and catch her."
                    The old woman came to the apple tree. "Apple tree, did you see a girl with a bag of money?"
                     "Yes, old woman, she went along this road."
                     The old woman ran along the road and caught the girl. She beat her and took the bag of money. Then she went home.
                     The old woman lived by herself a long time. Then she got another servant girl. The old woman liked the new girl very much. One evening she said, "I'm going to visit a friend. Don't look up the chimney."
                     Now the girl wanted to look up the chimney, and she did. She saw the bag of money and took it. Then the bad servant girl ran away from the house and along the road. She passed the old cow.
                     "Pretty girl, come and milk me," said the cow.
                     "Yes, I'll milk you, old cow," the girl said, and she milk the cow.
                     Soon she came to the old horse. "Pretty girl, please wash my dirty back," said the horse.
                     "Yes, I'll wash it," she said, and she washed it and washed it. Then she saw that she was dirty, so she washed herself, too.
                     After a time she came to the apple tree. "Pretty girl, will you pick some of my apple?"
                     "Yes, I'll pick them," she said, and she picked and picked. Then the apple tree said, "I' didn't think you would help me. Thank you. Now get up into my branches. The old woman is coming." The girl lift herself into the tree.
                     When the old woman went home, she looked up the chimney. She saw her bag of money was gone, so she ran outdoors and along the road.
                     "Old cow, did you see a girl with my money?"
                     "Yes. She came by a long time ago."
                     The old woman met the horse. "Old horse, did you see a girl with a bag of money?"
                     "Yes, but she came by a long time ago."
                     Then the stingy old woman came to the apple tree. "Apple tree, did you see the girl with my bag of money?"
                     "I forgot," said the apple tree.
                     "What shall I do? What shall I do?" asked the old woman.
                     The apple tree said, "Go home and eat dry bread the rest of your life."
                     And the stingy old woman had to do it. She lived alone and did all work herself.
                     The servant girl had to stay in the apple tree. She couldn't climb down with the bag of money, and she didn't want to climb down without it. Some people say she is there today.

@@@@@@

                    นานมาแล้ว มี หญิงชราขี้ตืด คนหนึ่ง เธอไม่ใช้จ่ายเงินของเธอเลย เธอกินแต่ ขนมปังแห้ง ๆ และดื่มแต่ น้ำ แต่เธอมีถุงบรรจุ ทอง และ เงิน ถุงใหญ่ทีเดียว เธอซ่อนถุงนั้นไว้ในปล่องไฟ
                    หญิงรับใช้ของหญิงชรา รู้ว่า มีถุง ดังกล่าว และ กำลังมองหามันอยู่ ค่ำวันหนึ่ง สาวใช้ทำอาหารให้หญิงชรา หลังอาหาร หญิงชราจะไปเยี่ยมเพื่อน เธอบอกสาวใช้ว่า "อย่ามองขึ้นไปในปล่องไฟ"
                    หญิงชราไปแล้ว สาวใช้อยู่ตามลำพัง หล่อนมองขึ้นไปในปล่องไฟ พบถุงสมบัติ เมื่อเปิดถุง พบ เงิน และ ทอง จำนวนมาก จึงนำถุงนั้นหนีไป
                    ระหว่างทาง หล่อนบอกกับตัวเองว่า จะซื้อโน่น จะซื้อนี่ "ฉันจะมีชุดแต่งตัวใหม่ ๆ"
                    เวลาผ่านไป หล่อนพบ แม่วัว ตัวหนึ่ง ที่ข้างทาง แม่วัวแก่ ร้องทักทายว่า
                    "มานี่ซิจ๊ะ ! หญิงงาม ช่วยรีดนม ของฉันหน่อย"
                    หล่อนตอบว่า "ฉันไม่มีเวลา รีดนมให้เธอหรอก แม่วัวแก่, ฉันกำลังวิ่งหนี"
                    เวลาผ่านไปอีก หล่อนพบม้าแก่ตัวหนึ่ง ม้าพูดว่า
                    "มานี่ซิจ๊ะ ! หญิงงาม ช่วย ล้างหลัง อันสกปรกของฉันหน่อย"
                    หญิงงามตอบว่า "ฉันไม่มีเวลา ล้างหลังอันสกปรกของเธอหรอก ล้างเอง ซิ"
                    แล้วหล่อนก็มาถึง ต้นแอปเปิล ลูกดกต้นหนึ่ง ต้นแอปเปิล พูดว่า
                    "มานี่ซิจ๊ะ ! หญิงงาม มา ช่วยเก็บลูก ของฉันไปบ้าง ฉันเหนื่อยที่จะ ห้อย มันไว้แล้วละ"
                    หญิงสาวตอบว่า "ฉันไม่มีเวลา เก็บลูกของเธอหรอก" แล้ววิ่งต่อไป
                    
                    หญิงชรากลับมาถึงบ้าน พบว่า สาวใช้ ไปแล้ว มองขึ้นไปในปล่องไฟก็พบว่า สมบัติ ของเธอหายไป เธอจึงวิ่งไปตามถนน พร้อมกับตะโกนว่า ทอง และ เงิน ของฉัน ไปหมดแล้ว"
                    ไม่ช้า เธอ พบแม่วัว ได้ถามแม่วัวว่า "แม่วัวแก่, เห็นผู้หญิงกับถุงสมบัติ ไหม?"
                    "เห็นจ้ะ, หญิงแก่ ! วิ่งไปจับหล่อนเลย" แม่วัวตอบ
                    ผ่านไปชั่วครู่ พบม้าแก่ก็ถามว่า "ม้าแก่, เห็นผู้หญิงกับถุงสมบัติไหม?"
                    "เห็นจ้ะ, หญิงแก่ ! วิ่งไปจับเธอเลย" ม้าแก่ตอบ
                    หญิงชรามาถึงต้นแอปเปิล "ต้นแอปเปิล, เห็นผู้หญิงกับถุงสมบัติหรือไม่?"
                    "เห็นจ้ะ, หญิงแก่ ! หล่อนไปตามทางสายนี้"
                    หญิงชราวิ่งไปตามถนน และ จับสาวใช้ได้ เธอ ตี หล่อน แล้ว นำถุง สมบัติ กลับบ้าน
                    หญิงชราดำรงชีพตามลำพังอยู่เป็นเวลานาน แล้วเธอก็ ได้สาวใช้คนใหม่ เธอชอบหล่อนมาก ค่ำวันหนึ่งเธอบอกหล่อนว่า "ฉันจะไปเยี่ยมเพื่อน อย่ามองขึ้นไปในปล่องไฟนะ"
                    ตอนนั้น สาวใช้อยากมองขึ้นไปในปล่องไฟ แล้วหล่อนก็ทำอย่างนั้น หล่อนเห็นถุงสมบัติ และ นำมันไป แล้ว สาวใช้ขี้โกง ก็วิ่งจากบ้านไปตามถนน หล่อนผ่าน แม่วัวแก่
                    "สาวสวย ! มา ช่วยรีดนม ให้ฉันหน่อย"
                    "ได้ซิจ๊ะ, ฉันจะรีดนมให้เธอ, แม่วัวแก่" สาวใช้ตอบ แล้วรีดนมให้แม่วัว
                    ครู่หนึ่ง หล่อนมาถึง ม้าแก่
                    สาวสวย ! มา ช่วยล้างหลังที่แสนสกปรกให้ฉันหน่อย"
                    "ได้ซิจ๊ะ, ฉันจะล้างให้" เธอตอบ แล้วลงมือล้าง และ ล้าง หลังสกปรกของม้า แล้วเธอเห็นว่า ตัวเอง สกปรก เธอจึงทำความสะอาดตัวเองด้วย
                    ผ่านไปอีกครู่หนึ่ง เธอมาถึง ต้นแอปเปิล
                    
"สาวสวย ! เธอจะ เก็บลูกแอปเปิล จากฉันบ้างไหม?"
                    "จ้ะ ! ฉันจะเก็บมัน" เธอตอบ แล้วเธอก็เก็บ และ เก็บ ลูกแอปเปิล จากนั้นต้นแอปเปิลพูดว่า
                    "ฉันไม่คิดว่าเธอจะช่วยฉัน ขอบใจนะ ตอนนี้ขึ้นมาบนกิ่งของฉันซิ หญิงแก่ กำลังมา"
                    สาวใช้ ยกตัวเองขึ้นไปในต้นแอปเปิล
                                         
                    เมื่อหญิงชรากลับมาถึงบ้าน มองขึ้นไปในปล่องไฟ เธอเห็นถุงสมบัติของเธอหายไป จึงวิ่งออกจากบ้านไปตามถนน
                    "แม่วัวแก่, เธอเห็นผู้หญิงกับถุงใส่เงินของฉันไหม?"
                    
"เห็น ! หล่อน ผ่านมาตั้งนานแล้ว"                    
                    เมื่อ หญิงชรา มาถึง ม้า
                    "ม้าแก่, เธอเห็นผู้หญิงกับถุงใส่เงินของฉันไหม?"
                    
"เห็น ! แต่ว่า หล่อน ผ่านไปตั้งนานแล้วนะ"
                     แล้วหญิงชราขี้ตืดก็มาถึง ต้นแอปเปิล
                     "ต้นแอปเปิล, เธอเห็นผู้หญิงกับถุงใส่เงินของฉันไหม?"
                     "ฉันลืมแล้ว ! " ต้นแอปเปิลตอบ
                     "ฉันจะทำอย่างไร ? ฉันจะทำอย่างไร ?" หญิงชราคร่ำครวญ
                     ต้นแอปเปิลพูดว่า "กลับบ้าน และ กินขนมปังแห้ง ตลอดชีวิตที่ยังเหลือของเธอ สิ !"
                     แล้ว หญิงชราขี้ตืดก็ต้องทำอย่างนั้น เธออยู่คนเดียว และ ทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
                    

                    หญิงรับใช้ ต้องพักอาศัยอยู่บนต้นแอปเปิล หล่อนไม่สามารถปีนลงมาพร้อมถุงสมบัติได้ และ หล่อนก็ไม่อยากปีนลงมาโดยไม่มีมัน บางคนบอกว่า หล่อนยังอยู่บนต้นแอปเปิลจนทุกวันนี้

@@@@@@


พลตรี ชูเกียรติ มุ่งมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
Chukiati@rta.mi.th
4 พ.ย. 2547

กลับหน้าแรก