กองทัพบก Royal Thai Army


ข่าวประชาสัมพันธ์
โดยกองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก
การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๒๘
๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
**********************************
การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๒๕๓๔ (ค.ศ.1991) โดยมีกองทัพบกสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นเจ้าภาพ มีการจัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกันคือ ให้แต่ละชาติส่งนักยิงปืนของกองทัพบก เข้าทำการทดสอบยิงปืน โดยใช้อาวุธประจำการที่อยู่ในกองทัพบกของแต่ละประเทศ ซึ่งในยุคเริ่มต้นของการทดสอบ AARM นั้น จัดให้มีการทดสอบอาวุธ ๒ ประเภทเท่านั้น ได้แก่ ปืนเล็กยาวและปืนพก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๐ ได้มีการหารือภายในกลุ่มกองทัพบกประเทศสมาชิกอาเซียน ถึงกฎกติกาที่เป็นกลางและมีมาตรฐานสากล โดยให้แต่ละประเทศออกแบบรายการทดสอบในแต่ละอาวุธปืน และนำมาพิจารณาร่วมกันถึงความถูกต้องเหมาะสม ได้ข้อสรุปออกมาเป็นกฎกติกาที่ยึดถือใช้กันอยู่มาจนถึงปัจจุบัน คือจัดให้มีการทดสอบ ๕ ประเภท ได้แก่ การทดสอบปืนพกชาย ปืนพกหญิง ปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้น และปืนกล
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือ AARM-2000 ซึ่ง กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพ ได้ริเริ่มให้มีการจัดประชุมผู้บัญชาการทหารบก กลุ่มประเทศอาเซียน (ACAMM 1 : 1st ASEAN Chief of Armies Multilateral Meeting ) ขึ้นเป็นครั้งแรก และจากนั้นทุกๆ ปี เมื่อจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ก็จะจัดให้มีการประชุมดังกล่าวควบคู่กันไปด้วยเป็นประจำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน และต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หรือ ค.ศ.2015 เป็นปีที่ ๒๕ และเป็นครั้งที่ ๔ นับเป็นครั้งล่าสุด ที่กองทัพบกไทย ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน เป็นกิจกรรมทางทหารที่มุ่งหวังกระชับความสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างมิตรภาพและทำให้เกิดความประทับใจแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งทางด้านความมั่นคง ที่จะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และความเป็นผู้นำแห่งประชาคมอาเซียน โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้จัดขึ้นในห้วงวันที่ ๙ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย
นอกจากการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีฯ แล้ว ยังได้จัดให้มีการประชุม ผบ.ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๑๙ (19th ACAMM) ในหัวข้อการประชุมฯ ว่า “เสริมสร้างจิตวิญญาณกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน : ลดอุปสรรคเพื่อมุ่งสู่ความร่วมมือด้านความมั่นคง” หรือ “Infuse ASEAN Armies Spirit : Mitigate Challenges Towards Security Collaboration” พร้อมทั้งการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นายทหารประทวนอาวุโส ทบ. กลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๘ (8th ASMAM) ภายใต้หัวข้อการประชุมฯว่า “การยึดมั่นในอุดมการณ์ทหารสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกองทัพ” หรือ “Regimentation of Military Virtues Reflects Strong Army” ซึ่งการประชุมทั้ง ๒ กลุ่ม กำหนดให้จัดขึ้นในห้วงวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กองทัพบกไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก กลุ่มประเทศอาเซียน มาโดยตลอด เพราะนับได้ว่าเป็นกิจกรรมทางทหารที่สามารถกระชับความสัมพันธ์ และสร้างมิตรภาพให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพที่ทุกฝ่ายต่างร่วมกันสานขึ้น จะเสริมสร้างจิตวิญญาณกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ให้เกิดความแข็งแกร่งและมั่นคงเป็นปึกแผ่น ในประชาคมอาเซียนสืบไป
*********************************

วีดีโอการฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทีมเข้าร่วมทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 28 AARM2018 MALAYSIA
เครดิต : ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก
(ถ่ายทำโดย จ.ส.อ.พนธกร โปร่งจิตร
สังกัด ศร.พัน.๑ ช่วยราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหารราบ)


MATCH1 AARM2018
เครดิต ทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบก
(ถ่ายทำโดย จ.ส.อ.พนธกร โปร่งจิตร
สังกัด ศร.พัน.๑ ช่วยราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์การทหราบ)
AARM2018 ผลการทดสอบแบบการทดสอบที่ 1
AARM2018 ผลการทดสอบแบบการทดสอบที่ 2

AARM2018 ผลการทดสอบแบบการทดสอบที่ 3
จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก