กองทัพบก Royal Thai Army
พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์
พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก

ดูบทสัมภาษณ์ทั้งหมด..


ลิ้งรูปภาพ
พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
เสนาธิการทหารบก
บริการออนไลน์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ขอพื้นที่จัดทำเว็บไซต์หน่วย อาร์ทีเอ เมล คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ระบบสารสนเทศกองทัพบก e-Army ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองทัพบก แหล่งความรู้ไซเบอร์ที่ดีที่สุด
คลังความรุ้กองทัพบก
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง
สาระน่ารู้โดยพลเอกชูเกียรติ มุ่งมิตร
วิธีการทำ auto refresh หน้าเว็บอัตโนมัติ
Hot news ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายทหารรับราชการ
   ๑.ขว.ทบ.จะดำเนินการสอบคัดเลือกกำลังพลไปช่วยราชการ ณ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.) ไทย/ปารีส สาธารณรัฐฝรัั่งเศส ประจำปี ๒๕๖๒ (เดินทาง ๑ มี.ค. ๖๒) จำนวน ๑ นาย New
   ๒.นขต.ทบ. ไม่ต่ำกว่าระดับกองพลหรือเทียบเท่า รวบรวมใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งให้ ขว.ทบ. ระหว่าง ๓-๒๘ ก.ย. ๖๑ (๒๘ ก.ย. ๖๑ เวลา ๑๖๓๐ ปิดรับสมัคร)
   ๓.ขว.ทบ. จะแจ้งรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้หน่วยทราบภายใน ๓ ต.ค. ๖๑
   ๔.ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนรายงานตัวเพื่อทำการทดสอบภาษาอังกฤษ (รอบที่ ๑) ณ ศภษ.ยศ.ทบ. ใน ๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๐๙๐๐
   ๕.ดาวน์โหลดระเบียบการ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ dint.rta.mi.th
   ๖.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กทบ.สวส.ขว.ทบ. โทร.๙๘๒๕๘ และ ๐๒-๒๙๗-๘๒๕๘
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง - เผยแพร่ราคากลาง - ประกวดราคา


อุทยานราชภักดิ์
ประชาสัมพันธ์กองทัพบก


 • รัฐบาลไทย
 • กระทรวงกลาโหม
 • กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กองทัพเรือ
 • กองทัพอากาศ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ข่าว ทหารบก
 • RTA Mail
 • ลิ้งรูปภาพ
 • ลิ้งรูปภาพ
 • ลิ้งรูปภาพ
 • armyclubthai

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก