กองทัพบก Royal Thai Army
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก ครบรอบปีที่ ๖๐

     วิทยาลัยการทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาสูงสุดของกองทัพบก ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรของกองทัพ ให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในระดับยุทธศาสตร์ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยการทัพบกได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา และนอกจากจะให้การศึกษาแก่บุคลากรภายในกองทัพแล้ว กองทัพบกได้เปิดโอกาสให้ส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาพธุรกิจเอกชน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ ความรู้ ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการบริหารและพัฒนาประเทศ ให้มีความเจริญและมั่นคงต่อไปอีกด้วย ปัจจุบันมี พลตรี ธีระพงษ์ เย็นอุทก เป็นผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก
     ในโอกาสที่ วิทยาลัยการทัพบก ได้รับการก่อตั้งมาครบรอบปีที่ ๖๐ นี้ วิทยาลัยการทัพบก ขอเชิญศิษย์เก่า ร่วมพิธีวันสถาปนา วิทยาลัยการทัพบก ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคาม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมกิตติเสนา วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทร ๐๒-๒๔๑-๔๐๕๖ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญ ผู้บัญชาการทหารบก มาเป็นประธานในพิธี

กำหนดการพิธีวันสถาปนา วทบ. ครบรอบปีที่ ๖๐
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เวลา รายการปฏิบัติ หมายเหตุ
๐๕.๓๐ น. - ผู้บังคับบัญชา และ อจ.อำนวยการส่วน วทบ. พร้อมเดินทางจาก วทบ. ไปสักการะพระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาวงกลม รัชกาลที่ ๕
๐๕.๔๐ น. - พิธีบวงสรวงศาล ด้านหน้า วทบ.
๐๖.๐๐ น. - พิธีสักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
๐๖.๔๕ น. - พระสงฆ์เดินทางมาถึง วทบ. ฉันภัตตาหารเช้า
๐๗.๐๐ น. - ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อม ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.
๐๗.๑๕ น. - ประธานฯ เดินทางมาถึง วทบ.
๐๗.๒๐ น. - ประธานฯ สักการะพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
- ประธานฯ เข้าห้องรับรอง
๐๗.๒๕ น. - ประธานฯ เดินทางไปหอประชุมกิตติเสนา วทบ.
๐๗.๓๐ น. - พระสงฆ์ พร้อม ณ หอประชุมกิตติเสนา วทบ.
- พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
๐๘.๐๐ น. - ประธานฯ แขกรับเชิญ และผู้ร่วมพิธีฯ ร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร วทบ.
- ประธานฯ เดินทางกลับ
๐๘.๓๐ น. - เสร็จพิธีฯ

หมายเหตุ
การแต่งกาย
ทหารชาย : เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล
ทหารหญิง : เครื่องแบบปกติขาวคอพับแขนยาว หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว
ข้าราชการพลเรือน/รัฐวิสาหกิจ : เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวของหน่วย
นักธุรกิจเอกชน : ชุดสากล สุภาพ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

RTA.MI.TH Placeholder image
กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Royal Thai Army Headquarters Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand
สอบถามหมายเลขภายในกองทัพบก โทร. 0-2241-0404
e-mail : webadmin@rta.mi.th
สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย กองทัพบก Copyright 2016 © Royal Thai Army. All Rights Reserved.
พัฒนาโดย กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก