Day: November 5, 2020

News

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ออกปฏิบัติงานที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พิธีเปิดจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน, มี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำหน่วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ตลอดจน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยกิจกรรมดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตลอดทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน

อุปกรณ์ภายในรถที่มีประสิทธิภาพในการตรวจโรค และมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกทั้งในโรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ทั่วประเทศได้อีกด้วย

สำหรับ จังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรอง ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก พร้อมทั้งฝึกซ้อมบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเถอใกล้เคียง แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งบุคลากร จิตอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานตามจุดตรวจสกัด คัดกรอง ตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมา มาเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้นกว่า 1,000 คน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ขอแสดงชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมและการตรวจวัดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ทุกระดับขั้นตอนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังรักษามาตรการทุกอย่างเพื่อไม่ให้มีการเกิดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 โดยเฉพาะตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้น มีความเข้มงวดกวดขันทุกช่องทางทั้งฝั่งดินแดนไทย และฝั่งประเทศเพื่อบ้าน โดยได้มีการประสานงานกันตลอดระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าการจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมา ถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลและส่วนกลางอย่างเคร่งครัดอีกด้วย.

 

 

 

News

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พานักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานของทหารปืนใหญ่

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 พานักศึกษาวิชาทหาร ศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานของทหารปืนใหญ่ โดยจัดวิทยากรแนะนำการปฏิบัติงานของทหารปืนใหญ่ และอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับนักศึกษาวิชาทหารศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 เพื่อเข้าศึกษาในวิชาเหล่าทหารปืนใหญ่ เช่นการตรวจการณ์และประสานการยิง อำนวยการยิง ส่วนยิงทหารปืนใหญ่ และส่วนแผนที่ทหารปืนใหญ่ โดยนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 สามารถนำความรู้ไปเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นกำลังพลสำรองต่อไป ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก

News

โครงการทหารพันธุ์ดี นำผลผลิตออกจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายวิภาวดีรังสิต

ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยหน่วย มทบ.45, ร.25 และ ร.25 พัน.3 ได้รวบรวมผลผลิตจากพื้นที่ดำเนินการนำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่ายฯ ได้เลือกซื้อพืชผักปลอดภัย ซึ่งเป็นของดี และมีราคาถูก นำไปประกอบอาหาร ได้ด้วยความมั่นใจ

News

กองทัพบก โดย ร.15 พัน.1 เยี่ยมเยียนบ้านน้องคนเล็ก

เมื่อ 5 พ.ย. 63,พ.อ.ธนพล นุ้ยสุข ผบ.ร.15 พัน.1 มอบหมายให้ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.1 จัดกำลังพลเข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครอบครัว พลฯ อดิศักดิ์ ก่อแก้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 37 ม.6 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ซึ่งบิดามีอาการป่วยทางจิต และมีฐานะทางครอบครัวยากจน รวมถึงจัด จนท.เสนารักษ์ของหน่วยเข้าไปดูแล พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกำลังพล ตามโครงการเยี่ยมบ้านทหารใหม่ เพื่อให้กำลังพลคลายความกังวล ในระหว่างการฝึก และเป็นขวัญกำลังใจต่อไป

News

ทหารร่วมกับส่วนราชการ ประชาชน จัดร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จ.สระบุรี

เมื่อ 4 พ.ย.63 โดย ม.4 พัน.5 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการอำเภอพระพุทธบาท และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานที่ราชการ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในกิจกรรมฯ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

News

บายศรีสู่ขวัญ…รับขวัญน้องเล็กกองทัพบก

“มาเด้อ….ขวัญเอ้ย”
บายศรีสู่ขวัญ…รับขวัญน้องเล็กกองทัพบก
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ ให้กับ น้องๆ ทหารใหม่ ทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีพื้นบ้านอันดีงามทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และเสริมสร้างกำลังใจ ความเชื่อมั่น พร้อมรับการฝึกทหารใหม่ตามแบบการฝึกฯ ในห้วงเวลาต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8
#3INFDIV #กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG

News

กองทัพบก โดย ร.19 พัน 1 จัดกำลังพลบริจาคเลือดให้กับผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ณ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ​“
พล.ร.9 โดย ร.19 พัน.1 จัดกำลังพล เเละจิตอาสาของหน่วยที่มีโลหิตกรุ๊ป A ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 3 ครั้ง โดยมีกำลังพลร่วมบริจาคจำนวน 59 นาย ได้โลหิตจำนวน 20,650 ซีซี ให้กับ นายสมบูรณ์ เกสพฤษาทิพย์ อายุ 36 ปี ราษฏรในหมู่บ้านโครงการไล่โว่-สาละวะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด และส่งตัวเข้ามารับการผ่าตัด ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762999