Day: January 1, 2021

News

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการรับซื้อกุ้งก้ามกรามจากกลุ่มเลี้ยงกุ้งท่าข้าม

The 21st Infantry Regiment assisted farmers affected by the COVID-19 virus outbreak by purchasing lobsters from Tha Kham shrimp farming group.

พล.ร.2 รอ โดย ร.21 พัน.2 รอ.จัด ชป.กร.กองพัน(ขุนอาสา135) ร่วมกับ นางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอำเภอพนัสนิคม เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยการรับซื้อกุ้งก้ามกราม จำนวน 100 กก.จากกลุ่มเลี้ยงกุ้งท่าข้าม ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี นำไปประกอบอาหารมื้อพิเศษให้กับกำลังพลพลทหารภายในหน่วย

 

News

กรมสรรพาวุธทหารบก โดย คลังแสง 3 เข้าดับไฟที่ลุกไหม้วัชพืชบริเวณริมถนนสายเอเชีย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางด้านจราจร ในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่

The Ordnance Department by 3rd Armory extinguished the weeds that burned the roadside in Asia. To prevent traffic accidents During the New Year holidays

กรมสรรพาวุธทหารบก โดย คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ. ได้ให้การสนับสนุน รถน้ำ จำนวน 1 คัน ตามที่ กรมทางหลวงได้ร้องขอในการดับไฟที่ลุกไหม้วัชพืชบริเวณริมถนนสายเอเชีย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางด้านจราจร ในห้วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ โดยได้ปฎิบัติงานร่วมกับ บรรเทาสาธารณภัย สภ.พยุหะคีรี และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ผลการปฏิบัติ สามารถดับไฟได้เป็นที่เรียบร้อยครับ

 

News

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21 เข้าซื้อกุ้งและปลาหมึกกับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในพื้นที่ จ.ชลบุรี

The 21st Ordnance Battalion buys shrimp and squid with farmers to alleviate the troubles of operators from the Covid-19 epidemic in Chonburi province.

“ช่วยรบ ช่วยซื้อกุ้ง”
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 โดย กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ 21จัดเจ้าหน้าที่สูทกรรมของหน่วยไปซื้อกุ้งและปลาหมึกกับเกษตรกรในพื้นที่ อ.เกาะจันทร์ จว.ชลบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการร้านขายอาหารทะเล จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยนำวัตถุดิบที่จัดซื้อมาทำการประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการต่อไป

 

News

กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 เข้าเยี่ยมเยือนให้กำลังใจดูแลสุขอนามัยผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.ยโสธร

The 2nd Battalion of 16th Infantry Regiment, visited and encouraged sanitation care of sick and elderly in Yasothon Province.

#ห่วงใยใส่ใจถามไถ่ดูแลกัน
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดชุดแพทย์ของหน่วย ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ป่วยและผู้สูงอายุในพื้นที่ บ.กุดเป่ง ม.6 ต.เหล่าไฮ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร​ ตลอดจนให้การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลตามมาตรฐานการใช้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ สวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล หมั่นล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดจะสามารถป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการได้อย่างดียิ่ง สำนึกดี รักตัวเอง รักสังคม
#กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16
#กองพลทหารราบที่6
#กองทัพภาคที่2

 

News

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 ลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว และสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

The 5th Cavalry Regiment Special Task Force goes to the area to give blankets for the cold And consumer items For the elderly in the Chiang Mai area.

ฉก.ม.5 มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของอุปโภคบริโภค รวมถึงยาเวชภัณฑ์ให้กับผู้สูงอายุที่ทุพพลภาพถาวร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกัน COVID -19 ในห้วงฤดูหนาว ในพื้นที่ ต.เชียงดาว อ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่ #ทหารพระราชาดูแลประชา #กองทัพภาคที่3

 

News

กองทัพบก โดย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เข้าดำเนินการรับซื้อกุ้ง จากเกษตรกรเจ้าของบ่อกุ้งโดยตรง ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ

The Territorial Defense Command buy shrimp Directly from farmers who own shrimp ponds in the area of ​​Bang Bo District, Samut Prakan Province.

“อิ่มใจ อิ่มท้อง ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทย”
จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบการบ่อกุ้งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
นรด. โดย พัน.ร.นรด. ได้ดำเนินการรับซื้อกุ้งจากผู้ประกอบการบ่อกุ้งโดยตรง ในพื้นที่ อ.บางบ่อ จว.สมุทรปราการ จำนวน 40 กิโลกรัม
และได้นำไปประกอบอาหารมื้อพิเศษ สำหรับกำลังพลและน้องๆ พลทหาร

News

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกับประชาชน สร้างบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.ยะหา จ.ยะลา

The 47th Ranger Task Force organizes personnel together with the people Build houses for the poor in the Yaha District, Yala Province.

“โครงการหน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ม.3 บ.ลีมาปูโร๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ร่วมกันสร้างที่พักอาศัยให้กับครอบครัวของ น.ส.รอมือล๊ะ สะแปอิง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ทั้งนี้ ในการก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ให้การช่วยเหลือ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความคืบหน้าในการดำเนินการสร้าง โดยประมาณ 7 % ณ พื้นที่สร้างบ้านพักอาศัย บ้านเลขที่ 84 ม.3 บ.ลีมาปูโร๊ะ ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน

 

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762930