Day: January 6, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สำนักพระราชวัง แจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐาน และสถานที่ต่าง ๆ ถึง 31 มกราคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 ทางสำนักพระราชวัง ขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่าง ๆ ถึง 31 มกราคม 2564 ดังนี้

– พระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

– พระราชวังบางปะอิน

– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

– โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

– พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน

– โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริพื้นที่จังหวัดพะเยา

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะฯ เชิญถุงพระราชทาน 404 ถุง และเสื้อกันหนาวสำหรับเด็ก ไปมอบแก่เด็ก ราษฎร และผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย รวม 4 โครงการ ด้วยทรงห่วงใยราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล

โอกาสนี้ ติดตามการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านสันติสุข-บ้านขุนกำลัง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ตั้งขึ้น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำให้สมบูรณ์ เป็นสถานที่เรียนรู้ และจ้างงานของชุมชน และให้ราษฎรฝึกการทำเกษตรแผนใหม่ ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ผ่านมาสามารถฟื้นฟูป่า 11,961 ไร่ ให้มีความสมบูรณ์ ราษฎรมีแหล่งน้ำใช้อุปโภคและบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี มีทักษะในการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชที่มีราคาแพง และเปลี่ยนมาทำนาดำที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แทนการปลูกข้าวโพด และการปลูกข้าวแบบเดิม เช่น บ้านสันติสุข ที่มีพื้นที่ทำนาเพิ่มจาก 90 ไร่ เป็น 670 ไร่ บ้านขุนกำลังเพิ่มขึ้นเป็น 220 ไร่ และส่งเสริมให้ทำอาชีพเสริมหลังการทำนา เช่น การทำเครื่องเงิน การปักผ้าชนเผ่าม้ง และการผลิตชาเจียวกู่หลาน ส่งผลให้ราษฎรทั้งสองหมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนในอนาคต มีแผนสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกผลไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขยายพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชชดำริไปสู่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการฯ

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน Thailand International Science Fair 2021

วันนี้ เวลา 09.13 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงเปิดงาน “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไซนส์ แฟร์ 2021” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดและสื่อสารกับนักเรียนทั้งในและต่างประเทศ เป็นการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถทางวิชาการและศิลปวัฒธรรม ผ่านการนำเสนองานและทำกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างสังคมที่ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน แล้วทอดพระเนตรพิธีเปิดแบบออนไลน์ และการแนะนำโรงเรียนที่ร่วมเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ มีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นสถานที่หลักในการรับสัญญาณออนไลน์จากที่ต่าง ๆ ถ่ายทอดให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชม  มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน จาก 50 โรงเรียนทั่วโลก มีการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมากถึง 140 โครงงาน และมีกิจกรรมสันทนาการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน, กิจกรรมศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการศึกษาดูงานเสมือนจริง ณ มิวเซียมสยาม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

จากนั้น ทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวิจัยค้นพบยาใหม่ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน” โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่าดีเด่นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รุ่นที่ 7

 

โดยวันนี้ ยังมีการนำเสนอโครงการของนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 4 โครงการ ได้แก่ โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซของวัสดุโครงข่ายสารอินทรีย์พอร์ไฟริน ของ Korea Science Academy of KAIST สาธารณรัฐเกาหลี จากการวิจัยพบว่าการใช้วิธีเขย่าในการกำจัดตัวทำละลายทำให้มีรูพรุนเพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ในการดูดซับก๊าซได้, โครงงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การศึกษาและพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมของดาวเทียมขนาดเล็กสำหรับทดลองในชั้นบรรยากาศระดับสูงโดยใช้บอลลูน ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี จากการวิจัยพบว่าภารกิจของดาวเทียมประสบความสำเร็จดี ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์นำไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต, โครงงานสาขาวิชาชีววิทยา เรื่อง การทำนายและคัดเลือกเปปไทด์ต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่จากข้อมูลเปปทิโดมของเห็ดถังเช่าสีทอง ด้วยเทคนิคชีวสารสนเทศ ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อหาทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็ง, โครงงานสาขาวิชาเคมี เรื่อง การพัฒนาเซนเซอร์ชนิดพอลิไดอะเซทิลีน สำหรับการตรวจจับฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นโครงงานที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง นักเรียนจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับนักเรียนจาก National Junior College สาธารณรัฐสิงคโปร์  ปัจจุบัน โลกเกิดสถานการณ์เกิดวิฤกตหลายอย่างที่ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิต องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนให้มนุษย์มีความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การจัดงานนี้ จึงมีส่วนสำคัญช่วยให้ผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน และองค์ความรู้ด้านการศึกษา และช่วยให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้สร้างเครือข่าย มิตรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

News

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย ร.2 พัน.2 รอ. นำพืชผักแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และมีรายได้น้อย ในพื้นที่ ชุมชนวัดแจ้ง จ.ปราจีนบุรี

The 2nd Infantry Kingsguard Brigade brought vegetables to the elderly people. And have low income in the area of Wat Chaeng community, Prachinburi province.

“Army Delivery”
พล.ร.2 รอ. โดย ร.2 พัน.2 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย “Army Delivery” โดยนำพืชผัก สวนครัว จำนวน 25 ชุด แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ และมีรายได้น้อย ในพื้นที่ ณ.ชุมชนวัดแจ้ง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนรอบค่ายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งเป็นการมอบกำลังใจ, ความห่วงใย

News

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 เข้าตัดผมให้นักเรียนและ เก็บกวาดทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลโรงเรียน ในห้วงการปิดภาคเรียนชั่วคราว จ.ขอนแก่น

The 3rd Battalion of 8th Infantry Regiment cut hair for students and Clean up the school sanitation zone During the period of school temporary closure, Khon Kaen Province.

” จิตอาสาพัฒนา & Barber delivery จากพี่ทหาร…ถึงน้องนักเรียน ”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลจิตอาสา ARMY delivery ของหน่วย จัดกิจกรรม ”Barber delivery “ ตัดผมให้น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา,  มัธยมศึกษาตอนต้น และจิตอาสาพัฒนา เก็บกวาด ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลโรงเรียน ในห้วงการปิดภาคเรียนชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโรค covid – 19 ระลอกใหม่ โดยได้ร่วมดำเนินการกับผู้อำนวยการ, คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานศึกษาในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายสีหราชเดโชไชย ……..ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ……
#ArmyDelivery
#จิตอาสา
#covid19
#กองพันทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหาราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#กองทัพบก
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

กองพลทหารราบที่ 11 โดย กองพันทหารราบที่ 2 ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ BKC ที่สนามเด็กเล่นเพื่อสร้างความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

The 11th Infantry Division by the 2nd Infantry Battalion spraying area at a playground to ensure safety in preventing the spread of COVID-19.

“เน้นมาตรการเชิงรุก ป้องกันโควิด 19”
กองพลทหารราบที่ 11 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 111 จัดกำลังพลลงพื้นที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ BKC และทำความสะอาดพื้นที่สำคัญรวมทั้งพื้นที่สนามเด็กเล่นที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงต่อเด็กภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้แพร่ระบาดหรือขยายวงในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียน​วัด​ท่า​บุญ​มี​ ตำบลท่าบุญ​มี​ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี​
2. โรงเรียนวัดประศาสน์โสภณ(ท่าพลับสุนทร) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประศาสน์โสภณ (วัดบางกรูด) หมู่ 1 ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

News

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 12 เข้าทำความสะอาดล้างตลาดต้องชม สี่แยกสมเด็จพระนเรศวร เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

The 2nd Infantry Division and 12th Army Territory went to clean up the market. Must see Somdej Phra Naresuan Intersection to prevent the spread of COVID-19 virus.

ถือหลัก..รักสะอาด
ร่วมมือร่วมใจ ช่วยดูแลสังคมของเรา ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน !!
กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 12 ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดปราจีนบุรี, ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ตำบลบ้านพระ จัดกิจกรรมร่วมทำความสะอาดล้างตลาดต้องชม สี่แยกสมเด็จพระนเรศวร เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนที่จะมาจับจ่ายตลาด​ ณ​ ตลาดต้องชม ตำบลบ้านพระ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในตลาด

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669490