Day: January 7, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โครงการ รวม 504 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ รวม 1,670 คน ประกอบด้วย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมือง, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ, บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

จากนั้น ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ซึ่งสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้ราษฎรบ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ เข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปฏิบัติในที่ดินของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับค่าจ้าง เพื่อให้มีรายได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และการป้องกันไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น อาทิ ลิ้นจี่ แมคคาเดเมีย พืชผักปลอดสารพิษ การทำนาแบบขั้นบันได และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ราษฎร มีการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ

 94 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ผู้แทนพระองค์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564

ณ กองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 ทุน พร้อมอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกวอลเลย์บอล รวมทั้ง หนังสือการเรียนรู้ด้านศิลปะแก่ผู้แทนโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนห้วยบงวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนบ้านท่ายามู จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 130 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันนี้ เวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด เฝ้าถวายเครื่องฟอกอากาศขั้นสูง สำหรับกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นที่แพร่ในอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 13 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด อาทิ ห้องหัตถการ ห้องตรวจโรค ห้องพัก ห้องผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ห้องผู้ป่วยแผลไฟไหม้ และห้องดูแลผู้ป่วยหนัก หรือ ไอซียู รวมทั้ง ผู้ป่วยที่ต้องระวังการติดเชื้อทางเดินหายใจ

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้ารับพระราชทานชุดหนังสือศิลปและความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 64 เรื่อง กว่า 7,500 เล่ม ซึ่งพระราชทานแก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวม 224 แห่ง โดยมีหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ สามสิบเรื่องวิทย์ชวนคิดด้วยศิลป์, ชุดนิทานการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา, พับกระดาษแสนสนุก, คุณทองแดง ฉบับการ์ตูน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ THE PRINCESS’ DOG DIARY พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยมีพระประสงค์ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการส่งเสริมศิลปะในแขนงต่าง ๆ และใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในหลากสาขาวิชา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

 145 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้าง รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพิ่มเติม เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อในเชิงรุก โดยขณะนี้ เกิดการแพร่ระบาดรอบใหม่ และมีแนวโน้มขยายวงกว้างไปทั่วประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก จำนวน 7 คัน รวมเป็น 20 คัน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานทุกคัน มีความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำรถ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่างครบครัน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิด ทรงห่วงใยในสุขภาพพลานามัยของราษฎร และพระราชทานความช่วยเหลือแก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 102 total views

News

กองทัพบก โดย ร.16 พัน 1 จัดทีม Army Delivery ส่งของขวัญวันเด็ก ให้กับน้องๆเยาวชน ถึงหน้าบ้าน ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด

Children day gifts were given by Army Delivery teams to their homes, Roi Et, the 16th INF REG, 1stBATT, RTA.

” วันเด็กวิถีใหม่ น้องมีรอยยิ้ม พ่อแม่สุขใจ ปลอดภัยโควิด ”
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ทำให้มีการงดจัดกิจกรรมวันเด็กของปีนี้ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 จึงจัดทีม Army Delivery นำส่งของขวัญวันเด็ก ให้กับน้องๆเยาวชน รอบค่ายถึงหน้าบ้าน โดยมีการมอบของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ขนมหน้ากากอนามัย และ มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของพี่น้องประชาชน รวมทั้งได้นำขนม และอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับน้องๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 ม.ค.2564 เรียกว่า พ่อแม่อิ่มท้อง น้องๆสุขใจกันเลยทีเดียว

 68 total views

News

กองทัพบก โดย กองพลทหาราบที่ 11 ร่วมกับส่วนราชการ ทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ชุมชนต่างๆ บริเวณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

COVID-19 Disinfectant sprayed in the Chacherngsao urban by co-working of the 11th INF DIV and the official agencies, RTA.

ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วงรอบใหม่ ผู้บัญชาการทหารบกได้กรุณาสั่งการในการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันผ่านระบบ VTC เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ให้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกหน่วย ประสานกับส่วนราชการและภาคประชาชน เข้าดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเชิงรุก ด้วยการเร่งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานที่ที่มีประชาชนเข้าใช้บริการจำนวนมาก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ ลดความตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เพื่อให้ชาวไทยสามารถผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยความรวดเร็วด้วยการ “สู้ไปด้วยกัน ประเทศไทยต้องชนะ COVID – 19”

กองพลทหาราบที่ 11 โดย กรมทหารราบที่ 111 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สระแก้ว และส่วนราชการรวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ใร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ในอำเภอเมือง และอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานที่ชุมชนต่างๆ ในวันที่ 6 – 7 ม.ค. 64 จำนวน 20 พื้นที่ ได้ดำเนินการแล้วจำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
2. ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
3. ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎิ์
4. ร.ร.ดัดดารุณี
5. ร.ร.อาชีวะศึกษาฉะเชิงเทรา
6. ร.ร.วัดดอนทอง
7. ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์
8. ตลาดสดบ้านโพธิ์
9. วัดประศาสน์โสภณ
10. ร.ร.วัดประศาสน์โสภณ
และมีแผนเข้าดำเนินการต่อไป จำนวน 10 พื้นที่ ประกอบด้วย
1. ร.ร.วัดโสธรวรารามวรวิหาร
2. วัดโสธรวรารามวรวิหาร
3. สถานีรถไฟ
4. สถานีขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
5. ร.ร.เซนต์​หลุยส์
6. วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
7. วัดสมานรัตนาราม
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
9. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา
10. หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา

ผลการปฏิบัติ ทุกหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี สามารสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ตามนโยบาย “กองทัพบกเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส”

 77 total views

News

ร.8 พัน 2 เข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จาก“วิสาหกิจชุมชน ระบบธรรมชาติสู่เศรษฐกิจพอเพียง” ณ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

Purchasing agricultural products from SMCE at Phupha Man by the 8th INF REG, 2nd BATT ,Khon Kaen.

“หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ”
กองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ จากกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ โดยรับซื้อ ผักคะน้า + พริก จากกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนระบบธรรมชาติสู่เศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ.โนนคอม ม.1 ต.โนนคอม อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหาราชเดโชไชย #กองพลทหารราบที่3 #ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY #กองทัพภาคที่2 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 72 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439 11861718316439

Where are we?

Total Visitors

0669483