Day: January 8, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงความจง

รักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ วังศุโขทัย

 

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมิ่งมงคลในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลนี้ และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการกีฬา ด้านดนตรี ไปจนถึงด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ‘SIRIVANNAVARI’ และ S’Home อันเป็นคุณูปการยิ่งที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจและแจ้งชัดถึงองค์ความรู้ในการนำอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยพัฒนาให้ทันสมัยสู่สากล จนเป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงแต่ในไทย แต่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

นับเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน OTOP City ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ตลอดจนประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป นำความปลื้มปีติมาสู่กรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้น้อมรับพระกรุณาธิคุณ มอบแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเอาฤกษ์มงคลในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 นี้ ให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการทั้งในเชิง “อามิสบูชา” คือการร่วมถวายพระพรชัยมงคล และ “ปฏิบัติบูชา” คือการน้อมรับพระกรุณาธิคุณ รับมอบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ในกระบวนวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น สมดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นแบบฉบับของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พระองค์ทรงมีพระดำรินำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ทรงดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจากประสบการณ์เมื่อครั้งตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ด้วยตลอดมากรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองพระราชปณิธานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ และผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน และพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของการส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือ CDD Young Designer ทั่วประเทศ และโครงการ “สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม” จนเกิดสุดยอดแห่งผลงานผ้าไทยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ สร้างความประทับใจต่อทุกสายตาที่ได้ร่วมชมในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม และงาน OTOP City 2020 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ด้วยพระบารมีและพระปรีชาญาณในการอนุรักษ์คู่ไปกับการเพิ่มพูนศักยภาพผ้าไทยที่ผสมผสานความทันสมัยให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่า ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน น้อมสานพระปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภูมิปัญญาไทย มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ท้องถิ่น อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศตามพระดำริของพระองค์สืบไป ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 95 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ รพ. และสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้ทวีความรุนแรงระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และสถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน และผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธันย์ชนก ฟักอุดม เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของผู้เจ็บป่วย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเป็นหน้าด่านในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จึงได้พระราชทานเงินในโอกาสนี้ด้วย

 96 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คล้าย​วันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม เวลา 11.05 น. สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คล้าย​วันประสูติ วัน​ที่ 8 มก​รา​คม 2564 โอกาสนี้ ทรง​ไถ่​ชีวิต​โค จำนวน 1 คู่ ​ปล่อย​นก และ พันธุ์​ปลาน้ำจืด ณ ​ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

 96 total views

ประวัติศาสตร์

EP.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

EP.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#smartsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

Ep.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

Ep.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้ คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

 

“พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ”

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#smartsoldiersstrongarmy

คลิปวีดีโอ

EP 6 RANGER 126 ภาครบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง “ฝึกอย่างที่จะรบ เมื่อรบต้องชนะ”

 

EP 6 RANGER 126 ภาครบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง “..ฝึกอย่างที่จะรบ เมื่อรบต้องชนะ..”

กับภารกิจ บรรจบหน่วย เดินทางกันมาถึงปลายทางแล้ว สำหรับการฝึกหลักสูตรจู่โจม RANGER 126 ภาคการรบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างเป็นภาคสุดท้ายที่นักเรียนจะต้องผ่านด่านนี้ เพื่อที่จะเอาหัวเสือคาบดาบมาประดับหน้าอกให้ได้ ภาคนี้เป็นการรบแบบบรรจบหน่วย คือการแบ่งหน่วยออกเป็นสองหน่วย คือ ลว.1 ลว.2 เคลื่อนที่มาจากคนละทาง มารวมกัน ณ จุดบรรจบหน่วย เพื่อที่จะเข้าที่อาคารที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ภารกิจนี้มีเวลา 120 ชั่วโมงหรือ 5 วัน การเคลื่อนที่มาถึงจุดบรรจบหน่วยก่อนเข้าตีก็จะใช้การ เดิน เคลื่อนที่ด้วยอากาศยาน การพายเรือ การกระโดดร่มหรือส่งทางอากาศ คือการฝึกอย่างที่จะรบโดยแท้จริง หลักสูตรจู่โจมไม่ใช้หลักสูตรที่นักรบจบออกแล้วจะเก่งที่สุด แต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่นักเรียนจะต้องไปต่อยอด ฝึกฝน เพราะนี้คือเส้นทางของนักรบ… “ทราย” นับไม่ถ้วนจำนวนทราย คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนใน “คุณค่า” ทรายจะ “แกร่ง” ก็ต้องผ่านการเวลา คนจะ “กล้า” ก็ต้องผ่าน “ความอดทน”

#SMARTSoldiersStrongArmy

#Ranger126

#จู่โจม126

#ภาครบในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0663465