Day: January 10, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อช่วยเหลือคนและช้างป่าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล

พื้นที่ 1,300,000 ไร่ ของป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว พบช้างป่าอาศัยอยู่กว่า 400 ตัว จากการสำรวจพบว่าเส้นทางที่ช้างป่าเข้าออกทำให้เกิดผลกระทบระหว่างคนกับช้างป่าในเรื่องที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ราษฎรจึงทูลเกล้าทูล กระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก ก่อเกิดเป็น “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับโครงการฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาฯ ด้วยมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการฯ และได้เสด็จแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่โครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จัดทำพื้นที่สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของช้างป่า ด้วยการปรับปรุงและฟื้นฟูทุ่งหญ้า พัฒนาแหล่งอาหารช้างป่าด้วยการทำโป่งเทียม และปลูกพืชอาหารช้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม และสร้างแหล่งน้ำใหม่ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นและฝายกึ่งถาวร, พื้นที่แนวกันชน หรือจุดพักช้างเพื่อตรึงช้างให้ห่างจากชุมชน และเพื่อกำหนดเส้นทางการพาช้างกลับคืนสู่ป่าโดยมีการปลูกพืชสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบเพื่อเป็นแนวกันชนช้างธรรมชาติ มีพื้นที่คลอบคลุม 5 จังหวัด รวม 1,148 ไร่ ทั้งยังได้สร้างระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยช้างป่า เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนกับช้างป่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานอุปกรณ์เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยให้แก่หมู่บ้านคชานุรักษ์ และเครือข่าย, พื้นที่ชุมชน ปัจจุบัน มีหมู่บ้านคชานุรักษ์นำร่อง 8 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเครือข่าย 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออก มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมช้างผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหนังสือการ์ตูน “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” ให้กับชุมชน และได้พระราชทานเงินตั้งต้นจัดตั้งกองทุนคชานุรักษ์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาสมาชิก มีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ ราษฎรมีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เกิดการรวมกลุ่มอาชีพหลากหลายส่งผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าส่งผลให้ปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟื้นฟูให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพียงพอสำหรับช้างป่า ราษฎรเกิดความตระหนักรู้และช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน

 42 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี

ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพิ่มเติม จำนวน 1,097 ถุง เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมวลน้ำจากเขื่อนบางลาง ได้ระบายน้ำผ่านประตูน้ำล้นสปิลเวย์ ทำให้ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับผลกระทบ ในระหว่างวันที่ 5-8 มกราคมที่ผ่านมา

จากนั้น เดินทางไปยังหมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยอำเภอกรงปินัง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 ตำบล รวม 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 730 ครัวเรือน 3,650 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 1,400 ไร่ ถนนได้รับความเสียหาย 11 สาย ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว 19 หมู่บ้าน ยังมีน้ำท่วมขัง 4 ตำบล 4 หมู่บ้าน นอกจากนี้ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองด้วย

ต่อจากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตันหยง อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน  260 ถุง ไปมอบแก่ประชาชน หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลม่วงเตี้ย ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สำหรับจังหวัดปัตตานี ได้รับผลกระทบเนื่องจากแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ทำการระบายน้ำเพื่อไหลลงสู่ทะเลได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอยะรัง อำเภอหนองจิก อำเภอแม่ลาน และอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 31 total views

News

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรม ” เพิ่มรัก เติมสุข “โดยนำผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี มาแบ่งปันให้กับประชาชน ณ บริเวณ หน้าร้านสะดวกซื้อภายในหน่วย

The 1st Battalion of 14th Infantry Regiment organized an activity “Increasing Love to Happiness” by using products obtained from “Taharn Phan Dee Project” to share with the public at the front of the convenience store within the unit.

กิจกรรม ” เพิ่มรัก เติมสุข ” ให้กับประชาชนในพื้นที่
เมื่อ 8มกราคม 2564 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรม ” เพิ่มรัก เติมสุข ” ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการนำพืชผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากโครงการทหารพันธุ์ดี ” บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ” มาแบ่งปันให้กับประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ และชี้แจงประชาสัมพันธ์/สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ รวมทั้งได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 บริเวณตู้ ATM หน้าร้านสะดวกชื่อ ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่

 32 total views

News

กองทัพบก โดย มทบ.36 นำกำลังพลล้างทำความสะอาดและ ฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล 2 อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

The 36th Army Circle cleaning and Spray off disinfectant at the Municipal Market 2, Mueang District, Phetchabun Province.

“มณฑลทหารบกที่ 36 ช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ”
เมื่อ 8 มกราคม 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 36 นำกำลังพลจิตอาสาล้างทำความสะอาดและฉีดพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดเทศบาล 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาในพื้นที่ ตามมาตรการระวังป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 36 เข้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จากการสอบถามผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชน รู้สึกดีใจ และมีความมั่นใจที่ทางเจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้ความสำคัญและมาดำเนินการในวันนี้
#พิทักษ์ราชัน #ปกป้องประชา #รักษาแผ่นดิน
#มากกว่าหน้าที่เพราะเราทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ
#ทหารมีไว้ทำไม
#smartsoldiersstrongarmy

 26 total views

News

กองทัพบก โดย มทบ.39 ส่งความสุขให้น้องๆ บริเวณชุมชนรอบค่าย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก

The 39th Army Circle make happiness to children Community area around the camp On the National Children’s Day at Somdej Phra Naresuan Maharat Camp, Muang District, Phitsanulok Province.

มณฑลทหารบกที่ 39 ส่งความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2564
*****************
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ทุกพื้นที่งดและเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั้น
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 1000 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมประธานชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่ 39 และคณะ ได้นำของขวัญไปมอบให้กับน้องๆ ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็ก ๆ ชุมชนรอบค่ายฯ ตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

 32 total views

News

กรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมอบขนม และของขวัญ ให้กับบุตรหลานของกำลังพล ณ ค่ายวชิรปราการ จ.ตาก

The 14th Infantry Regiment organized an activity on the National Children’s Day by giving sweets and gifts to Army’s children at Wachiraprakarn Camp, Tak Province.

“Kids Day Kid D Delivery” (คิดส์เดย์ คิดดี เดลิเวอรี่) วันเด็ก 2564
**********************************
กรมทหารราบที่ 14 จัดกิจกรรม มอบขนม ไอศครีม ของขวัญ ให้กับบุตรหลานของกำลังพลในสังกัดกรมทหารราบที่ 14 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 9 ม.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะได้ แต่ด้วยหน่วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนบุตรหลานของกำลังพลในหน่วย ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นกำลังหลักของชาติ จึงได้จัดกิจกรรม Kids Day Kid D Delivery ขึ้น
ด้วยวิธีการจัดส่งของแบบเดลิเวอรี่ ทำให้เด็กๆได้รับของขวัญ ขนม ไอศกรีม ได้ร่วมกิจกรรมแม้จะอยู่บ้าน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 28 total views

News

ครูหมวกแดงเดินเท้าฝ่าน้ำ เพื่อแจกจ่ายข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

The Special Force Teachers walks through the water To distribute rice, dry food and drinking water to people affected by floods in Raman District, Yala Province.

“อุปสรรคจะยากเย็นแค่ไหน..พวกเราไม่เคยสน..เพราะพี่น้องประชาชนคือ..ครอบครัวของเรา”
ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ เดินเท้าฝ่าน้ำ เพื่อข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค และน้ำดื่ม มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลัน เส้นทางสัญจรทางบกถูกตัดขาด จำนวน 5 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้านปัจจัยสี่ ณ บ้านบาโงลือแฆง ม.4 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา
#พลังเงียบเฉียบขาด
#ทหารมีไว้ทำไม
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 25 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0599720