Day: January 14, 2021

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

คณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว

ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ว โดยช่วงเช้ามีมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยบูรพา, กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง, สมาคมคณะกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด มหาชน, ราชสกุลจิตรพงศ์, มูลนิธิสิรินธร, โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ส่วนตอนบ่าย มีมูลนิธิมนตรี ตราโมทในพระราชูปถัมภ์ฯ, คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์, นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร รวมถึงนักแสดง ผู้ประกาศข่าว และพนักงาน บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ช่อง 7HD, คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์, คณะผู้บริหาร บริษัท อสมท จำกัด มหาชน, บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 53 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดยะลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

ณ หอประชุมพระเศวตสุรคชาธาร ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา ด้วยทรงห่วงใย และสร้างขวัญกำลังใจในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีนายอำเภอรามัน เป็นประธานในพิธีรับมอบฯ สำหรับอำเภอรามัน มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 16 ตำบล 90 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 7,844 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย อาทิ นาข้าว 124 ไร่,  พืชสวน 3,714 ไร่ ด้านประมง บ่อปลาเสียหาย 8 บ่อ ถนนได้รับความเสียหาย 13 สาย โรงเรียนประสบอุทกภัย 10 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากดินสไลด์ 1 หลัง ขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 109 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

วันนี้ ที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนไทย-ลาว จำนวน 90 ถุง ประกอบด้วย ฐานปฏิบัติการหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3253 บ้านสว้า, ฐานปฏิบัติการที่ 3254 บ้านสบมาง, ฐานปฏิบัติการบ้านนาขวางหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3251 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 ฐานปฏิบัติการบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว

จากนั้น เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปัว โดยเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน และผู้ปฏิบัติงานโครงการฯ จำนวน 190 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็ก แล้วประชุมหารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จัดตั้งโครงการฯ เพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่ด้อยโอกาส โดยเริ่มกระบวนการพัฒนาจากความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านสู่สังคมภายนอก ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ประชุมให้พิจารณาเรื่องการสนับสนุนการผลิตพืชที่สามารถสร้างรายได้ได้ดี โดยต้องคำนึงถึงขั้นตอน และความคุ้มค่าในการผลิต

ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานในด้านการพัฒนาป่าไม้, แหล่งน้ำ, อาชีพ และคุณภาพชีวิต อาทิ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำลำธาร และประชาชนคืนผืนป่า รวม 8 พัน 459 ไร่, จัดตั้งกลุ่มข้าว ทำนาขั้นบันได 519 ไร่ ได้ผลผลิตมากกว่าเดิมเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัมต่อไร่ มีเพียงพอบริโภค และมีจำหน่ายข้าวเหนียวก่ำลืมผัว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มชาเมี่ยง สำหรับนำไปดอง, กลุ่มกาแฟ, กลุ่มมะแขว่น สำหรับนำไปประกอบอาหาร และกลุ่มผ้าปักผ้าทอ จะจัดส่งไปยังศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด โดยองคมนตรี และคณะได้ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรแปลงใหญ่ สำหรับด้านการศึกษา มีผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 คน คนหนึ่งกลับไปเป็นครู เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กในชุมชน

 43 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรณีเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินศรีวิจายาตกในทะเลชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการ์ตา

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวเครื่องบินของสายการบิน ศรีวิจายา ตกในทะเลชวา ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้รับความทุกข์ยิ่งจากความสูญเสียในเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 36 total views

News

พร้อมช่วยเหลือชาวเกษตร กรมทหารราบที่ 6 ลงพื้นที่ช่วยรับซื้อผลผลิตของพี่น้องชาวเกษตรกร

Ready to help farmers The 6th Infantry Regiment goes to the area to help purchase the produce of the farmers.

ทหารบ้านเดิด..รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร
ถือเป็นการยากลำบากสำหรับเกษตรกรเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้ความต้องการลดลงและจากการที่โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรไทยส่วนใหญ่ยังพึ่งพาตลาดส่งออก ซึ่งมีการแข่งขันสูงแน่นอนว่าผลลัทธ์ที่เกิดขึ้นคือ รายได้ของเกษตรกรและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการลดลงไป ดังนั้น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของ นางบัน โครตพงษ์ และ นางลี พรมบุตร ราษฎร บ.เชือก ม.5 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
#เราจะผ่านพ้นโรคโควิด19ไปด้วยกัน #กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16 #กองพลทหารราบที่6 #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 21 total views

News

ตลาดปลอดเชื้อ ห่างไกลโควิด ด้วยความร่วมมือจากกรมทหารพรานที่ 33 และประชาชนจิตอาสา ร่วมใจทำความสะอาด

A sterile market away from COVID-19 with cooperation from the 33rd Rangers Army and volunteer people. Clean up.

“Big Cleaning Day”
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว, เทศบาลตำบลปัว, หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 31, สถานีตำรวจภูธรปัว และ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา (Big Cleaning Day) ทำความสะอาดตลาดสด เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ณ ตลาดสด เทศบาล 2 (ตลาดล่าง) ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน #กองทัพบกเพื่อประชาชน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://armyprcenter.com/

 26 total views

News

สร้างการรับรู้ ป้องกันโควิด มทบ.14 ร่วมกับจิตอาสา 904 ลงพื้นที่ตลาดเมืองชล แนะนำการใช้แอปหมอชนะ

Create awareness of COVID prevention, 14th Army Circle with Royal Volunteer 904 went to the Muang Chon market and recommend to use Mhoa Chana app.

วันพุธที่ 13 ม.ค.64 เวลา 15.00 -16.00 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.14 ร่วมกับจิตอาสา 904 จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19, แนะนำการใช้แอปพิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้า ผู้มาจับจ่ายตลาด ณ ตลาดเทศบาลบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี

 24 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0601567