Day: January 19, 2021

COURT CIRCULAR

คณะองคมนตรี ตลอดจนคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้ มีคณะองคมนตรี ข้าราชการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจากสถานศึกษาต่าง ๆ รวมถึงมูลนิธิ สมาคม และชมรม นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร อาทิ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี พร้อมคณะองคมนตรี และภริยา, มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ประธานนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4, กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ องค์การมหาชน, แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 4, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน, วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, คณะผู้บริหาร และพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรมชลประทาน, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ราชสกุลวรวรรณ, สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต จังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์, สมาคมแม่บ้านอาสาสมัครแห่งประเทศไทย, องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย, มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ, สมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี, คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี, มูลนิธิศิลปินแห่งชาติ, ราชสกุลสนิทวงศ์, มูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ฯ, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

 139 total views

COURT CIRCULAR

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 2

วันนี้ ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากเขตพระราชฐานพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ ข้าราชบริพารสำนักพระราชวัง จากสวนจิตรลดา สนามเสือป่า วังสระปทุม วังเทเวศร์ กองงานในพระองค์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จิตอาสาพระราชทานจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และบุคลากรจากโรงเรียนจิตรลดา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวันที่ 2 โดยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยในวันนี้มีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยบริการเข้ารับบริจาคโลหิต มีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 307 คน ได้โลหิตรวม 122,800 ซีซี

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยช่วงต้นปี 2563 ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้จัดไปถึงวันที่ 22 มกราคม 2564

 129 total views

COURT CIRCULAR

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเชิญทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดยะลา

ที่อาคารโรงยิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเชิญทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 และสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อนุมัติทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่กำลังศึกษาในจังหวัดยะลา จำนวน 12 คน

ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศ และให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่เด็กกำพร้า หรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย รวมทั้งนักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่ง “องค์พระราชูปถัมภก” มูลนิธิฯ

 118 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี​ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำหรับรถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่ เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน ซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ ส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย ชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว, ชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ รวม 700,000 ตัว โดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 122 ล้านบาท ในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อ และดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มอีก 7 คัน จากที่ได้พระราชทานไปแล้ว 13 คัน รวมเป็น 20 คัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาล ปัจจุบัน รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน มีบทบาทสำคัญในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ สามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ของประเทศ

 104 total views

COURT CIRCULAR

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2564 เวลาเช้า เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่า ควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด จึงได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันอังคารที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้าง โดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกันถวายการรักษา

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
19 มกราคม พุทธศักราช 2564

 113 total views

News

” รถบรรทุกน้ำพร้อมเยียวยา ” มทบ.44 เข้าแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน เหตุ ขาดแคลนน้ำ ใน จังหวัดชุมพร

“Water trucks ready to help” The 44th Army Circle distributed water to people due to water shortage in Chumphon Province.

มทบ.44 ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน 10,000 ลิตร ช่วยเหลือประชาชน
มณฑลทหารบกที่ 44 ชมรมกตัญญูคลับ มกช.ชุมพร และ สม.ทบ.สาขา มทบ.44 ร่วมกับผู้นำท้องที่ ได้ให้การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 10,000 ลิตร เพื่อทำการแจกจ่ายน้ำอุปโภค-บริโภค และ ช่วยเหลือเข้าไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ให้กับประชาชน พร้อมทั้งเตรียมพร้อมกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน เมื่อได้รับการร้องขอ ณ วัดท่ามะปริง ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร

 

 117 total views

News

” ช่วยเหลือเต็มที่ ” กองพันทหารราบที่ 12 ลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ใน จังหวัดศรีสะเกษ

“Full Support”, the 12th Infantry Battalion, went to the area to purchase agricultural products in Sisaket Province.

“…เสริมขวัญทหารชายแดน อุดหนุนฝรั่งกันทรลักษ์…”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดยกองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ลงพื้นที่ซื้อผลผลิตทางการเกษตรของประชาชน บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีตลาดส่งขายน้อยลงและราคาตกต่ำ โดยนำมาเป็นอาหารเพิ่มเติม บำรุงขวัญกำลังพลของหน่วย
#กองพันทหารราบที่3
#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 101 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734669