Day: January 20, 2021

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ที่โรงเก็บอากาศยาน ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 56 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยาและเวชภัณฑ์ 30,662 ชุด แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมี พันตรี ประสาร เหมือนพงษ์ ผู้อำนวยการกองแพทย์หลวง เป็นผู้เชิญยาและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่ ก่อนแจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัยต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ซึ่งมีผู้ประสบความเดือดร้อน รวม 41,083 ครัวเรือน ด้วยทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์ที่จะบรรเทาความทุกข์ยากแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าหน่วยราชการในพื้นที่ยังขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ โดยกองแพทย์หลวงจัดยาชุดพระราชทานสำหรับผู้ประสบอุทกภัย 30,662 ชุด สำหรับพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 10,000 ชุด พร้อมทั้งเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ได้แก่ คลอรีนผง 500 กิโลกรัม สารส้ม 500 กิโลกรัม และพระราชทานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา 20,662 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งยาพระราชทานดังกล่าวแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่ ยารักษาโรคผิวหนัง โรคตา โรคระบบทางเดินอาหาร ยาแก้ปวด และชุดทำแผล ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์อุทกภัย

 173 total views

COURT CIRCULAR

สำนักพระราชวัง เปิดให้คณะบุคคล และประชาชน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง มีราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้และพวงมาลัย ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1, ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา และองค์กรสมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม, ผู้เข้ารับการอบรมสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ, โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, การยางแห่งประเทศไทย, สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ, โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, ราชสกุลจักรพันธ์, ชมรมรวมใจภักดิ์ ในนามราชสกุลทองแถม และราชสกุลเสนีย์วงศ์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 199 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาจุฬาภรณ์ โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน และอำเภอดอนมดแดง ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 กว่า 290,000 คน อาทิ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้มีรายได้น้อย ซึ่งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และมูลนิธิ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่ไปแล้วกว่า 7,000 ผืน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวต่อไป

 133 total views

COURT CIRCULAR

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองในภาวะขาดแคลน โดยมีสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ สถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า เป็นหน่วยบริการที่เข้ามารับบริจาคโลหิต มีข้าราชบริพารฯ ผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 132 คน ได้โลหิต รวม 59,400 ซีซี ซึ่งตั้งแต่วันที่ 18-20 มกราคม 2564 ได้โลหิต รวมทั้งสิ้น 249,250 ซีซี

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโรงพยาบาลต่าง ๆ ยังมีความต้องการที่จะสำรองโลหิตไว้เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย โดยข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เสียสละอุทิศตน และทำความดีเพื่อส่วนรวม

 139 total views

COURT CIRCULAR

ปีติ ‘ในหลวง’ องค์อัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระราชทรัพย์จัดซื้อที่ดิน ขยายมัสยิดกลางนครศรีธรรมราช

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น ‘องค์อัครศาสนูปถัมภก’ ที่ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยไม่ทรงถือความแตกต่าง ในด้านศาสนา เชื้อชาติ และชาติพันธุ์แต่ประการใด

หนึ่งในนั้นคือ “ศาสนาอิสลาม” ซึ่งที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

มัสยิดกลางแห่งนี้ ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวสุดประทับใจ

พยูร มาลา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ปีพ.ศ.2560 แต่เนื่องจากชาวไทยนับถือศาสนามุสลิมมีมากขึ้น และได้แวะเวียนมาประกอบศาสนกิจที่นี้อยู่เป็นจำนวนมาก จนเนืองแน่นสถานที่ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จึงมีแนวคิดขยับขยายมัสยิดกลางให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็น ‘องค์อัครศาสนูปถัมภก’ ที่ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวไทย โดยไม่ทรงถือความแตกต่าง ในด้านศาสนา เชื้อชาติ และชาติพันธุ์แต่ประการใด

หนึ่งในนั้นคือ “ศาสนาอิสลาม” ซึ่งที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

มัสยิดกลางแห่งนี้ ยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวสุดประทับใจ

พยูร มาลา รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าว่า มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ ปีพ.ศ.2560 แต่เนื่องจากชาวไทยนับถือศาสนามุสลิมมีมากขึ้น และได้แวะเวียนมาประกอบศาสนกิจที่นี้อยู่เป็นจำนวนมาก จนเนืองแน่นสถานที่ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จึงมีแนวคิดขยับขยายมัสยิดกลางให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

 134 total views

News

” ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ” กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับประชาชน เข้าสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ ใน บ้านตาดเสริม จ.หนองคาย

“Helping the Needy” Surasak Montri Army Together with the people To build houses for the poor in Ban Tat Serm, Nong Khai Province.

#ทหาร_ร่วมสร้างบ้านให้ประชาชน
*********************
เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หมวดเคลื่อนที่เร็วที่ 1 ร้อยเคลื่อนที่เร็วที่ 2 (QRF) กองบังคับการควบคุมที่ 2 (ร.13) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ สร้างบ้านให้กับ นาย วิลัย เสนารัตน์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ณ บ้านตาดเสริม ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย

 178 total views

News

” จิตอาสาพร้อมพัฒนา ” นฝ.นศท.มทบ.37 เข้าปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาด ริมตลิ่ง ที่แม่น้ำกก ในพื้นที่ จ.เชียงราย

“Royal Voluntee Ready for Development” The 37th Army Circle went to adjust the landscape and clean up the banks of the Kok River in Chiang Rai Province.

นฝ.นศท.มทบ.37
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำกก
……………………………………………….
เมื่อ 190800 ม.ค. 64 พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน , นศท.จิตอาสาพระราชทาน , นศท.จิตอาสา , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำกก บริเวณด้านหน้า นฝ.นศท.มทบ.37 จนถึงด้านหน้าสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำกก ต.รอบเวียง อ.เมือง จว.เชียงราย เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และปลูกจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 144 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763067