Day: January 28, 2021

COURT CIRCULAR

คณะบุคคลจากสถานศึกษา มูลนิธิ และสมาคมต่าง ๆ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดทั้งวันนี้ มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนองค์กร มูลนิธิ และสมาคมต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ว อาทิ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี, ราชสกุลสุประดิษฐ์, ราชสกุลนพวงศ์, มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, สวนเกร็ดพุทธ กลุ่มท่องเที่ยวเกาะเกร็ด, โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนสตรีวิทยา, สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, มูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25, สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร, สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด, โครงการสร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาเขียนอ่าน สื่อสารสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี, สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ, กองทัพภาคที่ 3, โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ และสมาคมศิษย์เก่าสายน้ำผึ้ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคณะ, สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์, โรงเรียนคงทองวิทยา จังหวัดนครปฐม, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี และสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ของทุกวัน โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 198 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ที่โรงเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านขุนวิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่โครงการพัฒนาคุณชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 623 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาวมอบแก่เด็ก จำนวน 820 คน ด้วยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เด็กเล็กที่ต้องประสบกับภัยหนาว ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยแบแล, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน, โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จากนั้น เยี่ยมชมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู แปลงพืชผักสวนครัวของนักเรียน และไปเยี่ยมบ้านนายมะทู ปราชญ์ชาวบ้านด้านการผลิตสมุนไพรพื้นบ้าน พูดคุยถึงการดำเนินชีวิตและชมกรรมวิธีผลิตสมุนไพร รวมทั้ง เยี่ยมชมผลผลิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของชุมชน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำให้แก่เกษตรกร

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อปี 2543 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน แต่เดิมชาวบ้านเคยอาศัยอยู่บ้านพาจิโน ห่างจากบ้านขุนวินขึ้นไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีราษฎร จำนวน 29 ครอบครัว เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ หลังจากมีพระราชดำริ จึงได้ย้ายมาอยู่บ้านขุนวิน และดำเนินการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการปลูกข้าวแบบขั้นบันได เพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค และปลูกพืชสมุนไพร เช่น มะแขว่น เครื่องเทศในการประกอบอาหาร มีรสชาติเผ็ด กลิ่นฉุน และเม็ดเล็ก ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 120 บาท เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน นอกจากนี้ ยังฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการปลูกหวาย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์มีแหล่งไม้ใช้สอย ลดการเข้าไปหาของป่า สร้างแหล่งอาหาร ปลูกไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัว ปัจจุบันมีราษฎรเพิ่มขึ้นจำนวน 52 ครอบครัว สามารถประกอบอาชีพมีรายได้พอเพียงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

 238 total views

คลิปวีดีโอ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอนพิเศษ – ความทรงจำของรัชกาลที่ ๗

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า ตอนพิเศษ – ความทรงจำของรัชกาลที่ ๗

———————————

กงล้อแห่งประวัติศาสตร์ของสยามกำลังมาเผชิญถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ ทรงประกาศสละราชสมบัติ และ ทรงปฎิเสธที่จะกลับประเทศตลอดพระชนม์ชีพ จดหมายที่พระองค์ทรงอักษรเอาไว้เวลานั้น แม้เรียบง่าย แต่พระองค์ก็ทรงเล่าเรื่องราวอันขมขื่นของพระองค์เอาไว้อย่างกระชับชัดเจน ผ่านสายพระเนตรของพระองค์ ที่มองประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาอย่างไร ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยข่าวลือมากมาย อันเกี่ยวข้องกับการกำเนิดประชาธิปไตยในสยาม

.

จดหมายฉบับนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญ ทางประวัติศาสตร์ ในการเล่าเรื่องในยุคสมัยของพระองค์ที่ชัดเจนที่สุด ที่รอดพ้นจากการถูกทำลายช่วงปฎิวัติวัฒนธรรมของ คณะราษฎร เป็นต้นมา

.

หากเราจะใช้โอกาสอันดี ทบทวนความทรงจำของพระองค์จากจดหมายฉบับนี้ ประกอบกับศึกษาเรียนรู้ความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมือง ณ เวลานั้น ก็อาจจะทำให้เราชาวไทยได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประชาธิปไตยของชาติ อีกทั้งทราบถึงภาระอันหนักอึ้งภายในจิตใจขอพระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตย ผู้ทรงพยายามอย่างมากเพื่อให้ประชาราษฏรอยู่กันอย่างมีความสุขท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่รุมเร้าอย่างหนัก

. #ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

คลิปวีดีโอ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.18 กบฏ 18 ศพ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.18 กบฏ 18 ศพ

——————————

เมื่อหลวงพิบูลสงครามก้าวขึ้นสู่อำนาจ การดำเนินการกวาดล้างผู้ที่มีโอกาสเป็นภัยต่อความมั่นคงก็เริ่มต้นขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยกันอย่างพระยาทรงสุรเดช ก็อยู่ในข่ายที่ต้องกำจัดออกไปอยู่นอกประเทศ จนต้องใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างน่าอนาถใจ

.

ส่วนบรรดาคนอื่น ๆ เกือบครึ่งร้อย ทั้งอดีตนายทหาร ขุนนาง และผู้แทนราษฎร ที่ถูกกำจัดในคราวนี้ มีทั้งตัดสินจำคุกตลอดชีวิต และถูกตัดสินประหารชีวิตถึง 18 คน ในศาลพิเศษที่ไม่มีการอุทธรณ์ให้เรียกร้องใดใดทั้งสิ้น

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง กบฏเมืองสยาม โดย เพลิง ภูผา

.

การเมืองไทยในชีวประวัติ 2475-2482

โดย หม่อมหลวงชัยนิมิตร นวรัตน

.

ชีวิตพระยาทรงฯ ในต่างแดน โดย สำรวจ กาญจนสิทธิ์

.

เบื้องแรกประชาธิปตัย เล่ม ๑

โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

.

ปฏิบัติการลับในสมรภูมิรบ

โดย พลตรี จักรชัย ศุภางคเสน

.

ริ้วรอย กบฏแห่งสยามประเทศ

โดย ปะเทือง โพธิ์ชะออน

.

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

.

2475 เส้นทางคนแพ้

โดย บัญชร ชวาลศิลป์

.

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

 204 total views

คลิปวีดีโอ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.17 ทุบวัง ปล้นคลังหลวง

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.17 ทุบวัง ปล้นคลังหลวง

—————————————–

ในช่วงเวลาที่ประเทศว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ รัฐบาลคณะราษฎรก็ได้แต่งตั้งคนของตัวเองเข้าไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รวมถึงเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ทำให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการที่จัดการกับทรัพย์สิน ครั้นมีผู้ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลคณะราษฎรในสภาเกี่ยวกับการขายที่ดินของพระมหากษัตริย์ สิ่งที่ได้รับภายหลังกลับเป็นจดหมายขู่ฆ่า และการโดนจับโยนบ่อน้ำ

.

ส่วนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์ ภายหลังถูกนำมาเร่ขายให้คนกันเองในราคาถูก บ้างก็ถูกยึดเป็นที่ทำงานของรัฐบาล บางวังก็ถูกทุบทำลายเพื่อทำเป็นสนามกีฬา ซึ่งภายหลังถูกตั้งชื่อตามบุคคลของคณะราษฎรที่เสนอให้ทุบวังนั่นเอง

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง

การเมืองจังหวัดอุบลราชธานี- นักการเมืองดี “ศรีอุบล”

โดย แคนไท เมือง

.

ชีวประวัติ เจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ

.

ชำแหละสมบัติ “ขุนนิรันดรชัย” ในวันที่ทายาทสำนึกผิดแทน “พ่อ”

โดย ผู้จัดการสุดสัปดาห์

.

เบื้องแรกประชาธิปตัย ๒

โดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

.

ประวัติศาสตร์นอกตำราสยามรัฐตามทรรศนะโลกตะวันตก

โดย ไกรฤกษ์ นานา

.

ยุคทมิฬ บันทึกนักโทษฝ่ายกบฏบวรเดช

โดย พายัพ โรจนวิภาต

.

เลียง ไชยกาล: เจ้าของกระทู้ล้มรัฐบาล.

โดย นรนิติ เศรษฐบุตร.

เดลินิวส์ฉบับที่ 24,228

.

เหตุการณ์สำคัญใน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2480

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

.

78 ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองธรรมศาสตร์ผ่านจดหมายเหตุ

.

เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า

.

เว็บไซต์ สยามานุสสติ

.

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

.

#ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

คลิปวีดีโอ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.16 ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.16 ลัทธิบูชารัฐธรรมนูญ

———————————–

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ประจวบกับที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๘ ยังทรงพระเยาว์และศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ รัฐบาลของคณะราษฎรที่นำโดยพระยาพหลฯ ได้เริ่มช่วงชิงการนำและจูงใจประชาชนให้หันมาเทิดทูนรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสูงสุดแทนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการแฝงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ เข้าไปแทนที่เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้บูชา

.

อีกทางหนึ่ง ก็เริ่มทำการหั่นแบ่งทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์แล้วแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่คณะราษฎรดูแล รวมถึงมีการฟ้องร้องรัชกาลที่ ๗ นำไปสู่การยึดวังต่าง ๆ เพื่อขายมาเป็นเงินชดใช้เงินแก่กระทรวงการคลัง จนทำให้บรรดาเหล่าทหารชั้นประทวนที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทนไม่ได้ เข้าร่วมกันเพื่อจะก่อการยึดอำนาจจากรัฐบาลแล้วถวายระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และราชบัลลังก์คืนแก่พระองค์

——————————-

ข้อมูลอ้างอิง

กบฏเมืองสยาม

โดย เพลิง ภูผา

.

กบฏแผ่นดินแย่งชิงอำนาจ

โดย ชาดา นนทวัฒน์

.

ชำแหละสมบัติ ขุนนิรันดรชัย ในวันที่ทายาทสำนึกผิดแทนพ่อ

โดย ผู้จัดการสุดสัปดาห์

.

ธรรมชาตินานาสัตว์ เล่ม สอง

โดย บุญส่ง เลขะกุล

.

ยุคมืดของสยามและการบูชารัฐธรรมนูญ

โดย ปราชญ์ สามสี

.

ยุคทมิฬ บันทึกนักโทษฝ่ายกบฏบวรเดช โดย พายัพ โรจนวิภาต

.

วิวัฒน์รัตนโกสินทร์

โดย พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์

.

เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า

.

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

. #ปฏิวัติ2475 #คณะราษฎร #ประชาธิปไตย #อภิวัฒน์สยาม

คลิปวีดีโอ

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.15 ครอบครัวเล็ก ๆ “มหิดล”

2475 Untold History : ประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้เล่า EP.15 ครอบครัวเล็ก ๆ “มหิดล”
——————————–
เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๗ เสด็จต่างประเทศ ทางรัฐบาลคณะราษฎร คาดการณ์ถึงพระราชประสงค์ที่จะสละราชสมบัติ จึงเริ่มดำเนินการติดต่อ “ราชสกุลมหิดล” ซึ่งเป็นผู้สืบราชสันตติวงศ์ลำดับแรก เพื่อเตรียมอัญเชิญพระองค์เจ้าอานันทมหิดล ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘ ตามกฎมณเฑียรบาล เพื่อไม่ให้ประเทศว่างเว้นจากการมีพระมหากษัตริย์ โดยแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นมา เนื่องจาก ยุวกษัตริย์ยังทรงพระเยาว์
.
สมเด็จพระราชชนนี ได้ทรงพยายามต่อรองกับผู้แทนของคณะราษฎร โดยขอให้ ในหลวงอานันทมหิดล ได้ทรงศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ จนกว่าจะทรงบรรลุนิติภาวะ ในช่วง 10 ปีหลังจากนั้น จึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยไม่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่ และเป็นช่วงเวลาที่อำนาจสิทธิขาดในสยามประเทศ เป็นของ คณะราษฎร และคณะผู้บริหารสภา
——————————-
ข้อมูลอ้างอิง หนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์
หนังสือ แม่เล่าให้ฟัง
พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
.
กลางใจราษฎร์ หกทศวรรษแห่งการทรงงาน
โดย ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
.
พี่น้องสองกษัตริย์
โดย บุญร่วม เทียมจันทร์
.
เว็บไซต์ สถาบันพระปกเกล้า
.
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
.

 178 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734725