Day: February 3, 2021

COURT CIRCULAR

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระยศ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ เป็น พลเอกหญิง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และ พระราชทานยศทหาร โดยว่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 และ มาตรา 18 แห่งพ.ร.ก.จัดระเบียนราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 และ มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.ยศทหาร พ.ศ. 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการ ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตร พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

 146 total views

News

” โครงการพัชรสุธา​คชานุรักษ์​ ” กองพันทหารราบที่ 2 ร่วมทำฝายมีชีวิต​ ที่บ้านคลองมะหาด ใน ​จ.ฉะเชิงเทรา​ ​ซึ่งมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ ฯ ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการโครงการ

“Patcharasuthakchanurak Project” The 2nd Infantry Battalion joined the living dams at Ban Khlong Mahad in Chachoengsao Province, which has Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Chao Fah Patcharakitiyapa is the Chairperson of the Project Committee.

“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 เข้าร่วมทำฝายมีชีวิต​ ที่บ้านคลองมะหาด​ หมู่ที่​ 14​ ต.ท่า​ตะเกียบ​ อ.ท่า​ตะเกียบ​ จ.ฉะเชิงเทรา​ ซึ่งหมู่บ้านคลองมะหาดเป็น หมู่บ้านคชานุรักษ์ ใน “โครงการพัชรสุธา​คชานุรักษ์​“ ซึ่งมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหา​วัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการโครงการ ​โดยมีวัตถุประสงค์คือ การแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่า , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ซึ่งการทำโครงการ​ “ฝายมีชีวิต”นี้ จะช่วยสามารถกักเก็บ​น้ำให้เกษตรกร​ได้ใช้ทำการเกษตร​อย่างเพียงพอในห้วงฤดูแล้ง

 218 total views

COURT CIRCULAR

คณะบุคคล และประชาชน ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กร และโรงเรียนต่าง ๆ นำแจกันดอกไม้และสิ่งของ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อาทิ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี, สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย, ชมรมสายใจไทยกรุงเทพฯ ปริมณฑล, หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2, มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์, โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, สมาคมอนุศาสนาจารย์ไทย, สมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย, ราชสกุลสุทัศน์, สมาคมวิชาชีพช่างผมไทย, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี, มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสมาคมศิษย์เก่าการเรือน สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์, สถานีตำรวจรถไฟนพวงศ์, โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา, สมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข, สมาคมตำรวจตระเวนชายแดนแห่งประเทศไทย, ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวหลวง คอสเมติกส์, สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ, สภาองค์กรวัฒนธรรมไทย อาเซี่ยน, สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, มูลนิธิหลวงพ่อนาคปรก (ภาษีเจริญ), สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา, มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร, นักเรียนเก่าราชินีบน รุ่นที่ 43 และสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพร ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 162 total views

News

” ทำความสะอาดตลาด ฆ่าเชื้อโควิด ” กองพันทหารราบที่ 1 เข้าล้างทำความสะอาดตลาดสด ในพื้นที่ เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ จ.อุดรธานี

“Clean up the market Covid disinfection.” The 1st Infantry Battalion cleaned up the fresh market in Non Sung Municipality – Nam Kham Municipality, Udon Thani Province.

“ล้างตลาด สะอาดปลอดภัย ห่างไกล Covid19”
#ล้างตลาดประจำสัปดาห์
วันที่ 3 ก.พ.64 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ เข้าล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อชะล้างสิ่งสกปรก และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (COVID19)
#Covid_19
#ทหารมีไว้ทำไม
#3INFDIV
#กรมทหารราบที่13
#ร13พัน1
#ARMYSTRONG

 130 total views

News

” สร้างฝายให้ชุมชน ” กองร้อยทหารพรานที่ 3306 เข้าสร้างฝายชะลอน้ำให้กับชุมชน ใน บริเวณลำห้วยกาญจน์ จ.เชียงราย

“Build a dam for the community”,The 3306th Ranger Battalion build a dam to slow down the water for the community in the Kan Creek area, Chiang Rai.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3306 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อำเภอเชียงของฯ, หน่วยอุทยานห้วยทรายมาน, ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่ ตำบลริมโขง ร่วมสร้างฝายต้นน้ำลำธาร แบบกึ่งถาวร ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.5 เมตร เพื่อเป็นการชะลอน้ำ รักษาระบบนิเวศพื้นที่ป่า และช่วยแก้ไขปัญหาในห้วงฤดูแล้ง ณ บริเวณลำห้วยกาญจน์ บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ 10 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

 162 total views

News

” พี่ทหารอิ่ม น้องนักเรียนแฮปปี้ ” กองพันทหารราบที่ 3 เข้าซื้อไข่ไก่ผลผลิตของน้องๆ กลุ่มนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ ใน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรุ่งอรุณ จ.ศรีสะเกษ

“The soldiers are full, students are happy.” The 3rd Infantry Battalion buys chicken eggs, hens raising students in the Sufficiency Economy Learning Center. Rung Arun School, Sisaket Province.

“ …ช่วยซื้อไก่ไข่ ช่วยด้วยใจเสริมสร้างการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตน้องนักเรียน ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่…”
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี ซื้อไข่ไก่ผลผลิตของน้องๆ กลุ่มนักเรียนเลี้ยงไก่ไข่ สำหรับประกอบอาหารกลางวันและจำหน่ายให้ประชาชนในราคาถูก ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนรุ่งอรุณ (กองทัพบกอุปถัมภ์) ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำมาประกอบเป็นอาหารให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน และเป็นการช่วยเหลือน้องๆนักเรียน เพิ่มรายได้ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายโรงเรียน จากการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 (ระลอกใหม่)
#ทหารช่วยซื้อไข่ไก่กับนักเรียน
#พันร12
#covid19
#โรงเรียนรุ่งอรุณ
#ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนรุ่งอรุณ
#เศรษฐกิจพอเพียง
#กองพันทหารราบที่3
#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 #ARMYSTRONG
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 128 total views

News

” เข้าซื้อถึงบ่อ ” ร.25 พัน.1 เข้ารับซื้อกุ้งขาว จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้ง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

“Buy to the pond” The 1st Battalion of 25th Infantry Regiment to buy white shrimp From the shrimp farmer cooperative To help alleviate the troubles for farmers Who are affected by Covid-19.

ร.25 พัน.1 “ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง”
เมื่อ 3 ก.พ. 64 พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1 มอบหมายให้ ฝกบ.ร.25 พัน.1 ดำเนินการจัดซื้อกุ้งขาว จำนวน 50 กิโลกรัม จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ลดลงขณะที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น โดยหน่วยนำมาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารพิเศษให้กับกำลังพลภายในหน่วย
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

 122 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734789