Day: February 4, 2021

COURT CIRCULAR

สมาชิกราชสกุล คณะบุคคล และประชาชน​ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

ที่ศาลาสหทัยสมาคม​ ในพระบรมมหาราชวัง ตลอดวันนี้​ มีสมาชิกราชสกุล คณะบุคคล ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจน​ประชาชนไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์​ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อาทิ​ สมาคมเท่งไฮ้แห่งประเทศไทย, สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน, สโมสรไลออนส์ ทวีวัฒนา 2015 กรุงเทพ, สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ, สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, ชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตก, สมาชิกราชสกุลทองใหญ่, โรงเรียนทวีธาภิเษก บางขุนเทียน, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคน​

คณะครูและนักเรียน​โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย​ กรุงเทพมหานคร, สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ​ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​​, ราชสกุลอิศรเสนา​​, บริษัท​ ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร​ จำกัด​​, มหาวิทยาลัยปทุมธานี​, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา​, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, สถาบันภาษาไทยสิรินธร​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ และสมาคมสโมสรองค์การอุต

สาหกรรมป่าไม้

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. โดยขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

COURT CIRCULAR

มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ ในโครงการ Our khung Bang Kachao

ที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ ในโครงการ Our khung Bang Kachao อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,276 ไร่ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้คงไว้ซึ่งความเป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง พัฒนาให้มีระบบนิเวศสมบูรณ์ รวมถึงฟื้นฟูบริหารจัดการแหล่งน้ำ และปรับปรุงแนวป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ บูรณาการร่วมกับชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา บริหารจัดการเรียนรู้ให้เป็นเสมือนห้องเรียนธรรมชาติ ในการศึกษาระบบนิเวศรูปแบบการอนุรักษ์ป่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ปัจจุบัน ชุมชนบางกะเจ้า ถือเป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากการพัฒนาระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้ว ยังพัฒนาชุมชนทั้ง 6 ตำบลอย่างต่อเนื่อง โดยผสมผสานพลังปัญญาจากศาสตร์พระราชา ภูมิพลังชาวบ้าน และพลังความสามัคคี สร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 252 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

ฯพณฯ นายโคฑาภยะ ราชปักษา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กรุงโคลัมโบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวศรีลังกา

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรไมตรีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา กอปรกับการสนับสนุนอันเข้มแข็งของท่าน จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 120 total views

COURT CIRCULAR

ในหลวง พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ แก่ประชาชนชาวไทย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรทฤษฏีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เพื่อน้อมนำพระราชดำริ ฯ ไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและเผยแพร่โครงการ ฯ ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้ทราบต่อไป

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์ อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร ไว้ด้านบนของภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์เกษตรกรที่น้อมนำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ (โคก หนอง นา) มาปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย ปั้นโคก สร้างหนอง และทำนา ด้วยรอยยิ้ม อาทิ เตรียมแปลงสำหรับปลูกพืชผลการเกษตร ปลูกข้าว และให้อาหารปลา พร้อมพระราชทานข้อความว่า “VOR. KOR.” “AJ.Yak’s Class” “Sustainable Agronomy” และทรงลงพระประมาภิไธย 29th Jan 64

 124 total views

News

แด่วันทหารผ่านศึก

For Veterans Day.

“ร่วมรำลึกวันทหารผ่านศึก …เพราะพวกเขาในวันนั้น จึงมีแผ่นดินให้พวกเราตราบเท่าวันนี้”
วันที่ 3 ก.พ. ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก แม้ว่าในปีนี้จะงดการจัดงานเนื่องในวันทหารผ่านศึกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ความห่วงใยที่เหล่าทหารปัจจุบันมีให้เหล่าทหารผ่านศึกที่มีวีรกรรมน่าเชิดชู ยังคงอยู่ต่อไปไม่มีวันหมดสิ้น
เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 64 เวลา 1430 ผบ.มทบ.32 ในฐานะ หน.สง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปางพร้อมด้วย พ.อ.ถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสธ.มทบ.32, พ.อ.พีรยศ กิตติโสภณ หก.กกพ.ฯ, พ.อ.ไพรัช ศรีไชยวาล หก.กยก.ฯ, นายเทียนชัย เทียนทองถาวร รอง หน.สง.สงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปางและคณะได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารผ่านศึกในพื้นที่ จว.ล.ป. พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของและงบประมาณให้ความช่วยเหลือตามสมควร นอกจากนี้ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ทหารผ่านศึกให้รับรู้ว่าทหารรุ่นหลังยังคงระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละที่ได้สร้างไว้เสมอมา
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ร.อ.มานิตย์ ณ พิกุล (บิดา พ.อ.เมธา ณ พิกุล รอง เสธ.มทบ.32) อายุ 83 ปี
ผ่านสมรภูมิการสู้รบพื้นที่เชียงคำ จว.พ.ย. (พิการทางการได้ยิน)
2. พ.อ.สมศักดิ์ เมฆอากาศ อายุ 66 ปี ผ่านสมรภูมิการสู้รบพื้นที่เวียงแก่น จว.ช.ร. (พิการขาซ้ายขาด ใต้เข่า , ร่างกายอ่อนแรง ได้รับผลกระทบกระเทือนทางสมอง /ผู้ป่วยติดเตียง)
3. จ.ส.อ.อบ กลั่นภูมิศรี อายุ 71 ปี
ผ่านสมรภูมิเขาค้อ จว.พ.ช. (พิการ เส้นเลือดตีบ , ตัดขาขวาเหนือเข่า , เบาหวาน/ผู้ป่วยติดเตียง)
กำลังใจพร้อมมีให้กันเสมอ …เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

 112 total views

News

“สร้างความรู้สู่ประชา” กองกำลังผาเมือง ร่วมกับชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 302, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 และอาสาสมัครกิจการพลเรือน ปฏิบัติภารกิจการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

“Build knowledge to the people” Pha Muang task forces together with the 302nd Psychological Operation Team, the 310th civil affairs team and the volunteer civilian Carry out public relations mission to people in Mae Sai District, Chiang Rai Province.

ทหารประชาสัมพันธ์อย่างไรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และปัญหาไฟป่าหมอกควัน
***************
กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 ร่วมกับทหารหมวกแดง ชุดปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 302, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 310 และอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ปฏิบัติภารกิจการประชาสัมพันธ์โดยใช้เครื่องขยายเสียงแบบพกพา, เสียงตามสายของชุมชน และการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเรื่อง งดการเผาวัสดุทางการเกษตร และอื่นๆ ในพื้นที่โล่ง เพื่อลดมลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พร้อมทั้งการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมถึงขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการนำเชื้อไวรัสเข้ามาแพร่ระบาดในไทย

 96 total views

News

“Big cleaning day สถานีรถไฟศิลาอาสน์” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัด​กำลังพล​ร่วมกิจกรรม ร่วมกับ กรมทหารม้าที่ 2 ดำเนินการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์

“Big cleaning day, Sila At Railway Station” 20th Battalion of 21st Artillery Regiment, organized personnel joining activities with the 2nd Cavalry Regiment to carry out cleaning, decontamination and spraying at the Sila At Railway Station Uttaradit Province.

จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
———————————————
เมื่อ​ 3 กุมภาพันธ์ 2564​ เวลา 1000 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัด​กำลังพล​จิตอาสา​พระราชทาน ร่วมกิจกรรม Big cleaning day ร่วมกับ กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมกับส่วนราชการ และประชารชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ บริเวณสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยมี พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

 106 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734783