Day: February 10, 2021

News

โครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

– “Sufficiency Economy in School” Project by Yala Task Force, at Yala Province.

โครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” หน่วยเฉพาะกิจยะลา ต.ยะต๊ะ​ อ.รามัน​ จ.ยะลา

ฉก.ทพ.41 จัดกำลังพล ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ. 41 พร้อมด้วย ชป.กร.ร้อย.ทพ.4107 ร่วมกับผู้นำชุมชน คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมโครงการ “ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ” ตามวัตถุประสงค์ของ ผบ.ฉก.ยะลา ที่ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ให้กับคณะครูและนักเรียน ส่งเสริมและสร้างทักษะการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยการพัฒนาปรับพื้นที่ เตรียมการทำการเกษตรแบบผสมผสาน รวมถึงการปลูกผักสวนครัว เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนคีรีบูรวัฒนา​ ม.5​ บ.ตีบุ ต.ยะต๊ะ​ อ.รามัน​ จ.ยะลา

News

รุดเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านเรือน ในพื้นที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

– The 2nd Battalion of 12th Infantry Regiment went to help people who have suffered from house fire in Watthana Nakhon District, Sa Kaeo Province

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังให้กับ นางโสภา  โสรามกุล อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่ 1 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ซึ่งมาสร้างบ้านเรือนอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ บ.คลองทราย หมู่ 8 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว นานกว่า 10 ปี (ไม่มีบ้านเลขที่) โดยหน่วยได้ดำเนินการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค/บริโภค และช่วยขนย้ายซากสิ่งของที่ถูกไฟไหม้ สำหรับแนวทางการช่วยเหลือของอำเภอวัฒนานคร นอภ.วัฒนานคร ได้สั่งการให้ อบต.หนองตะเคียนบอน และ อบต.หนองหมากฝ้าย พิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์

COURT CIRCULAR

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร และประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศแคนาดา ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปีเศษ พรรษา 80

สมเด็จพระญาณวชิโรดม วิริยังค์ สิรินฺธโร เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล บรรพชาเมื่ออายุ 14 ปี ที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมา และอุปสมบทที่วัดทรายงาม จังหวัดจันทบุรี เป็นศิษย์ของหลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ ได้ติดตามหลวงปู่กงมา เพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานและเดินธุดงค์ในพื้นที่ทุรกันดารเป็นเวลาหลายปี และได้เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่น ก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือ “มุตโตทัย” ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยสร้างวัดในประเทศ 15 แห่ง สร้างวัดไทยในแคนาดา 6 แห่ง นอกจากนี้ ยังสร้างโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันต่าง ๆ ในประเทศอีกหลายแห่ง ทั้งยังมีผลงานการประพันธ์หนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาหลายเรื่อง สมเด็จพระญาณวชิโรดม เป็นพระนักปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐาน พัฒนาสังคม พัฒนาด้านการศึกษา ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระพรหมมงคลญาณ นับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ รูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ที่สมเด็จพระญาณวชิโรดม

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762984