Day: March 4, 2021

News

ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกันไฟป่าแก้ปัญาหาหมอกควัน

– Practice to prepare. Prevent forest fires, solve the problem of haze.

ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน (War Room) จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 เพื่อเป็นการซักซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา หากเกิดความรุนแรงสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ หมู่ที่ 1 ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พันเอกยอดชาย พวงวรินทร์ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 แทนรองแม่ทัพภาคที่ 3 นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดูการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 ได้มีการจำลองสถานการณ์ หลังจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลปางหมู ได้พบเหตุเพลิงไหม้บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยฝายคอ ก่อนที่จะมีการลุกลามขยายเป็นวงกว้าง นอกจากนั้นยังพบราษฎรได้รับบาดเจ็บจากเหตุไฟป่าและการจำลองการช่วยรักษาพยาบาล โดยในเบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการสั่งการจาก war room ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปดับไฟป่าในพื้นที่สูงชัน ประกอบเกิดสถานการณ์ลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่การเกิดไฟป่าขยายเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ทาง ศูนย์ควบคุมไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการร้องขอการสนับสนุนอากาศยานเข้าดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยเฉพาะกิจ กรมมทหาราบที่ 7 โดยมีการจัดส่ง 3 ลำเข้าปฏิบัติการภารกิจดับไฟป่าและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 2564 ในครั้งนี้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการซักซ้อมการปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำไปสรุปปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านต่างๆในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป นอกจากนั้นศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งหวังที่จะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแบบเสมือนจริงเพื่อนำกลไกการแจ้งเหตุผ่านทาง LINE CHATBOT  ในระบบ FIREMAN THและ ระบบ ป.ภ. รับแจ้งเหตุ 1784 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาใช้ในการดำเนินการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command system : ICS อย่างเข้มข้นเป็นแบบอย่างให้อำเภอนำไปปฏิบัติในพื้นที่

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ จำเป็นที่จะต้องมี การทดสอบกระบวนการคิด วิเคราะห์ถึงสาเหตุ ปัญหา และวิธีป้องกัน การเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครในการแก้ไขปัญหาไฟป่า ทดสอบการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากร บุคลากร และหน่วยงานภายใน รวมถึงการประสานระดับประเทศ และแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ และการจัดการข่าวลวง เพื่อลดความตื่นตระหนกและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคธุรกิจและภาคการท่องเที่ยว

โดยเบื้องต้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการซักซ้อมแผนการปฏิบัติทั้งใน รูปแบบการฝึก 2 ส่วนประกอบด้วย คือ การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop exercise : TTX) และการฝึกซ้อมภาคสนาม (Field training exercise : FTX) และการร่วมฝึกซ้อมสถานการณ์ ในครั้งนี้แบ่งการจำลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญหา และการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ของไฟป่าเกิดความรุนแรงขึ้น และมีการบิดเบือนข่าวสารต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด

 

 

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปี 2563 ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมในระบบเวียร์ จำนวน 16,607 จุด สูงเป็นลำดับที่ 2 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 75 วัน มีพื้นที่เสียหายจากการเกิดไฟป่า จำนวน 1.7 ล้านไร่ ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมา มีแนวโน้มที่สูงขึ้นจากปี 2562 และได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในปี 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัด และได้เริ่มเตรียมการรับมือสถานการณ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตั้ง

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขึ้น โดยบูรณาการหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ จำนวน 49 หน่วยงาน มีคณะทำงานภายใต้ศูนย์อำนวยการฯ จำนวน 9 ชุด ประกอบด้วย

คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือ ศูนย์ Warroomจังหวัดคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอ 7 อำเภอ และ คณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน หรือ โฆษกศูนย์อำนวยการฯโดยทุกคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงาน ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายให้ทุกตัวชี้วัดลดลงร้อยละ 50 และต้องไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีมาตรการหลักในการขับเคลื่อนให้บรรลุตามเป้าหมาย 10 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการประชาสัมพันธ์ 2.มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ 3.มาตรการห้ามเผาเด็ดขาด 4.มาตรการลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ 5.มาตรการเผชิญเหตุ ในสถานการณ์วิกฤติรุนแรง 6.มาตรการลดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง 7.มาตรการดูแลสุขภาพของประชาชน 8.มาตรการควบคุมแหล่งกำหนดมลพิษอื่นๆ 9.มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และ10.มาตรการสร้างความยั่งยืน

สำหรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในห้วง 2 เดือนที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 3,437 จุด คิดเป็นร้อยละ 20.70 ของจุดความร้อนสะสมปี 2563 หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.39 ของค่าเป้าหมายปี 2564 ในส่วนของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีจำนวนวันที่เกินมาตรฐาน จำนวน 8 วัน โดยคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์จะมีความรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม และเดือนเมษายน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ

การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในวันนี้ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการหลักของจังหวัด ที่ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองที่อาจมีความรุนแรงโดยมีการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด รวมถึงระดับส่วนกลาง และมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม จำนวน 300 คน รูปแบบการฝึกได้กำหนดระดับการฝึกซ้อมจากสถานการณ์ที่มีความรุนแรงตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงระดับที่มีความรุนแรงสูง จำนวน 4 ระดับ ประกอบด้วย 1. ระดับเบื้องต้น 2.ระดับปานกลาง 3.ระดับรุนแรง และ4.ระดับรุนแรงสูง เพื่อเป็นการซักซ้อมระบบการบัญชาการ การประสานงาน การเข้าระงับเหตุภาคพื้นดิน รวมถึงการใช้อากาศยานในการเข้าระงับเหตุในกรณีที่มีสถานการณ์รุนแรงทั้งนี้  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นสัญญาณให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการดำเนินงาน ทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ที่ได้ร่วมบูรณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จาก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานเข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้

News

คุมเข้มชายแดนใต้ ทหารจับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ พร้อมยาเสพติดรวม 46 ราย

– The soldiers arrested foreign workers smuggling into the country. With drugs including 46 cases.

กองทัพภาคที่ 4 คุมเข้มชายแดนใต้ จับแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศ 45 คน และผู้ค้ายาเสพติด 1 ราย

🛑  จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการคุมเข้มแนวชายแดนตามช่องทางธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านการคัดกรองโควิด 19 รวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น ๆ ล่าสุด เมื่อ 2 มีนาคม 2564 กองกำลังเทพสตรี สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย

  1. จับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา ลักลอบเข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 45 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 4 คน บริเวณบ้านน้ำตก ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดย ชป.จรยุทธ์ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 ทำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนริมแม่น้ำ พบรอยเท้าจำนวนมากเดินเข้าไปในป่า จึงได้เข้าทำการตรวจสอบ ควบคุม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดี ตรวจคัดกรองโรค และผลักดันตามขั้นตอน ต่อไป
  2. จับกุมผู้ค้ายาเสพติด จำนวน 1 ราย คือ นายสุนทร พุ่มช่วย อายุ 36 ปี พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) 1,261 เม็ด อาวุธปืน 1 กระบอก พร้อมเครื่องกระสุน อุปกรณ์เสพ และอุปกรณ์สำหรับจำหน่ายหลายรายการ บริเวณ ขนำไม่มีเลขที่ บ.ราวปลา ม.9 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดย ฉก.ร.5 (มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.เคลื่อนที่เร็ว กกล.เทพสตรี) ร่วมกับ จนท.ตร.ชุดสืบสวน สภ.ทุ่งหว้า และนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

🛑  ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งจากสถานการณ์โควิด 19 ประเทศเพื่อบ้านโดยเฉพาะภาคใต้ที่ยังปรากฎผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึงเน้นย้ำในการลาดตระเวน ตามจุดตรวจ/ด่านตรวจอย่างเข้มงวด และการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท เพื่อเป็นรั้วชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ที่เข้มแข็ง ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ทภ.4

News

ทหารราบช่วยภัยแล้ง แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ

– Infantry to help drought Distribute water to the people In water shortage areas.

“…ช่วยเหลือประชาชน  แจกจ่ายนำ้ในภาวะขาดแคลน…”

จิตอาสาและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการจัดเตรียมรถน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค เก็บไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ ในพื้นที่บ้านผ่องอำไพ และ บ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

#จิตอาสาช่วยภัยแล้ง #กองพันทหารราบที่3 #กรมทหารราบที่8ค่ายสีหาราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3 #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก#ARMYSTRONG#SMARTSoldiersStrongARMY

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

เพราะเราไม่ทิ้งกัน ทหารพรานสานฝันมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้

– The Rangers make dreams of giving homes to the needy.

โครงการ “สานฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สันติสุข” หลังที่ 7

ผบ.ฉก.ทพ.41 มอบหมายให้ พ.ท. สยามรัฐ แก้วสวย รอง ผบ.ฉก.ทพ.41 เป็นผู้แทนส่งมอบบ้าน ให้กับ นาง มือแย หะยีมะเร๊ะ และนางสาว ซูวัยนี เซะแง ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในพื้นที่ ต.ยะต๊ะ ตามโครงการ “สานฝัน ปันรอยยิ้ม สู่สันติสุข” หลังที่ 7 โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนการก่อสร้าง ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และองค์กรภาคประชาชน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สร้างขวัญกำลังใจ สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ให้กับครอบครัวนาง มือแย หะยีมะเร๊ะ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในพื้นที่ ม.3 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

News

รถน้ำทหารช่าง เข้าบรรเทาทุกข์แก้ปัญหาภัยแล้ง

– The Water Truck vehicle To provide relief to the drought problem.

กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษกองพลทหารช่าง ได้จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ นำน้ำอุปโภค-บริโภค เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านหนองสะเดาบน

หมู่ที่ 6 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รวมน้ำอุปโภค-บริโภค จำนวน 12,000 ลิตร

News

ทหารช่างร่วมดับไฟป่า พร้อมสร้างแนวป้องกันไฟ

– The Engineer Soldiers  fight forest fires. Ready to build a line to protect against fire.

กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดกำลังพลชุดจิตอาสาฯร่วมกับ นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอบ้านคา, ส่วนราชการอำเภอบ้านคา, หน่วยทัพพระยาเสือ, ชุดป่าไม้, กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 11 และประชาชนในพื้นที่รวม 80 นายเข้าทำแนวกันไฟและร่วมกันดับไฟป่าในพื้นที่บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 5

และบ้านพุขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

News

ทหารพรานชวนน้องทำเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

– The rangers invites youngsters to do agriculture. According to the philosophy of sufficiency economy.

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้องๆ ในโรงเรียน  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

🍀 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะพูดคุยกับบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์การเกษตร พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียงภายในโรงเรียน เพื่อน้องๆ รวมทั้งแนะนำหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทั้งนี้ กำลังพลของหน่วยได้สาธิตทำเกษตรพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขั้นตอนต่างๆ ในแปลงเกษตรสาธิตของโรงเรียน เพื่อนำไปต่อยอด ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อไป

👉 โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ได้ดำเนินตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

🏫 โรงเรียนบ้านซีเยาะ หมู่ที่ 5 ตำบลบาโงยซิแน  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

🏫 โรงเรียนบ้านเจาะตาแม หมู่ที่ 4 ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

🏫 โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ 2 ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

🥬 สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ต้องการให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าไปดำเนินการในโรงเรียนพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดยะลา เพื่อขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เพื่อน้องๆ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดีของหน่วยทหารต่อไป

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762906