Day: March 7, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพัฒนาและต่อยอดผ้าไทย เพื่อให้ประชาชนสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน วันนี้ขอเสนอสารคดี ตอน ผ้าไทย ใส่ให้สนุก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ผ้าไทย จึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรการทอผ้าพื้นเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด ณ ศาลาประชาคมโรงละคร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะผ้ายกเมืองนคร ที่มีการทอยกเพิ่มลวดลายด้วยเส้นพุ่งพิเศษ ทำให้เกิดลายนูนบนผืนผ้า ถือเป็นผ้าชั้นดีที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูง, วันที่ 6 มกราคม 2563 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จังหวัดลำพูน ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะผ้าไหมยกดอกลำพูน เพื่อให้เกิดลวดลายที่โดดเด่นงดงาม และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ส่วนวันที่ 15 เสด็จไปทอดพระเนตรกระบวนการผลิตผ้าย้อมคราม ณ กลุ่มทอผ้าครามบ้านดอนกอย ด้วยมีพระประสงค์ที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นเมืองให้เป็นที่รู้จัก และสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้มากขึ้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ ให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วย

จากการตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงงานในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ รวมทั้ง ทรงนำประสบการณ์ทำงาน ทรงศึกษาผ้าทอพื้นเมืองและงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระดำริที่นำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย ซึ่งทรงเล็งเห็นว่า ผ้าไทยสามารถนำไปออกแบบ ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายทีมีความทันสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน โดยพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย ซึ่งทรงใช้เวลาในการทรงงาน 1 ปี สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องผ้าไทย

นอกจากนี้ ได้พระราชทานลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่ช่างทอผ้า เนื่องในโอกาสวันขี้นปีใหม่ 2564 ภายในงาน โอทอป ซิตี 2020 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ช่างทอผ้าทุกคน มีการพัฒนาลวดลายและคุณภาพผ้าในยุคใหม่ โดยออกแบบลายให้มีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุขให้ชาวไทยทุกคน ปัจจุบัน กลุ่มช่างฝีมือ และกลุ่มผู้ทอผ้า กว่า 1,000 กลุ่ม ใน 74 จังหวัด ได้รับมอบลายผ้าพระราชทาน และได้ลงมือถักทอด้วยฝีมืออันประณีต โดยใช้เทคนิคที่แตกต่างกันของแต่ละท้องถิ่น เพื่อพัฒนา ต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามเอกลักษณ์ประจำถิ่น ตามพระดำริ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นอกจากเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่แล้วนั้น ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ในการสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ชุมชน และส่งเสริมให้ผ้าไทยทันสมัยสู่สากล

News

รบพิเศษ ปกป้องผืนป่า ร่วมทำแนวกันไฟ  

– Special Forces protect the forest, join in fire protection.

“พี่ทหาร ร่วมจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง”

กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 4 นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า ภาคเหนือที่ 3 ร่วมจัดทำแนวกันไฟในโครงการ “ป้องกันควบคุมและดับไฟป่า” ในพื้นที่ ต.ชัยนาม เพื่อร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง และได้ร่วมจัดทำแนวกันไฟป่าระยะทาง 1 กม. ณ พื้นที่ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

News

ชุมชนขาดแคลนน้ำ ทหารราบพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้า แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชน

– The Infantry with water trucks Distribute water to the people.

“ช่วยเหลือเร่งด่วน กองทัพบกเป็นที่พึงประชาชนทุกโอกาส”

ผบ.มทบ.26 ได้จัดกำลังพลบริจาคเลือด จากกรณีที่มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือทางสื่อโซเซียลเนื่องจาก ด.ช.กิตติธัช จากธนรัมย์ ได้รับอุบัติเหตุต้องผ่าตัดจึงต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ในการนี้ ผบ.มทบ.26 ได้ให้ ร้อย มทบ.26 จัดกำลังพลบริจาค จำนวน 4 นาย ได้ปริมาณเลือด 1800 ซีซี. ณ ห้องคลังเลือด รพ.บุรีรัมย์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.26 #กองทัพภาคที่2 #RoyalThaiArmy #ArmyPRcenter64

News

บูรณะศาสนสถาน ทหารจิตอาสาเข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ ในวัดพระพุทธฉาย

– The Soldiers to improve the landscape Ready to clean the area In Wat Phra Phutthachai.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.25 รอ. จัดกำลังพลของหน่วย ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทำความสะอาด ขนย้ายสิ่งของภายในวัดพระพุทธฉาย เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบรี

News

โครงการ “ตาดีกา รักษ์สถาบัน” ทหารพรานชวนน้องศึกษาตามรอยพระราชกรณียกิจ

– The rangers invites students Tadika. Study in the footsteps of royal duties

โครงการ “ตาดีกา รักษ์สถาบัน” ในพื้นที่ ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

🔴 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับกลุ่มมวลชนจิตอาสา เข้าดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “ตาดีการักษ์ สถาบัน”  ณ  ตาดีกาบ้านพ่อมิ่ง หมู่ที่ 3  ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีการจัดกิจกรรม กิจกรรมนันทนาการ การบรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ เพื่อให้นักเรียนตาดีกาได้รับทราบถึง พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

📌 ผลจากการดำเนินการโครงการตาดีการักษ์สถาบัน ทำให้นักเรียน และคณะครูเกิดความรัก มีความเข้าใจในพระราชกรณียกิจ ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้พระราชทาน ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบั

#SATUPADUเราคือพี่น้องกัน

#รักษ์สถาบัน  #หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

News

ทหารราบเร่งซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจากวาตภัย

– The infantry rushes to repair houses damaged by windstorm.

“ทหารลงพื้นที่  ซ่อมบ้านผู้ประสบภัย หลังได้รับผลกระทบจากวาตภัย

ร.3 พัน.2 โดย เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ.หนองแคน ร่วมกับ กรมทหารราบที่ 3 เร่งซ่อมแซมบ้านให้กับ นางหลาย  เชื้อคำจันทร์  บ้านเลขที่ 234 ม.6 ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในห้วงที่ผ่านมา ให้สามารถมีที่พักอาศัยที่แข็งแรงมั่นคง ใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

#โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

#กรมทหารราบที่3 #yamoteam

News

ทหารราบซื้อพืชผลของเกษตรกร พร้อมมอบหน้ากากอนามัย ให้ห้วงโควิด-19

– Infantry buys farmers’ crops. Ready to give a mask Gave the COVID-19 area.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กรมทหารราบที่ 13 โดย กองพันทหารราบที่ 1 ได้ออกซื้อพืชผลทางการเกษตร กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงเกษตร ของนาง ดวงจันทร์ มาลาอ่อน บ.หนองตะไก้ หมู่ 4 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น เนื่องจากมีการระบาดของเชื้อโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทั้งนี้หน่วยได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับเกษตรกร เพื่อใช้ป้องกันตนเองในขั้นต้น

#3INFDIV #กรมทหารราบที่13 #ARMYSTRONG

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762873