Day: March 11, 2021

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะฯ ไปตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ รับทราบปัญหาอุปสรรค และความต้องการของโรงเรียน โดยได้พูดคุยกับนักเรียน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 ตั้งขึ้นเมื่อปี 2541รับเด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่อายและใกล้เคียง จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนประจำ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา มีนักเรียน 908 คน นอกจากการเรียนการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดสอนงานอาชีพ 4 สาขา ได้แก่ เกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์, เกษตรกรรมการผลิตพืช, พาณิชย์และอุตสาหกรรม และกลุ่มสาขาอาชีพความคิดสร้างสรรค์ เช่น การทำเครื่องเขิน และแกะสลักไม้ ที่ผ่านมาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับวิทยาลัยการอาชีพฝาง เปิดสอนหลักสูตรทวิศึกษา 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรการโรงแรม และช่างเชื่อม ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนต่อสายสามัญ 60 คน สายอาชีพ 3 คน และออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 5 คน ส่วนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 22 คน สายอาชีพ 3 คน และออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว 16 คน

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โอกาสนี้ ได้ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนิน และปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษาจากอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และบางส่วนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีนักเรียน 518 คน ที่ผ่านมา ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ในการนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมทักษะอาชีพของนักเรียน ตามแหล่งเรียนรู้ และผลงานของนักเรียนที่สามารถนำมาประกอบเป็นอาชีพได้จริง เพื่อจำหน่ายและบริการชุมชน สามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพติดตัวของเด็กนักเรียน สำหรับปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 72.73 เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมติดตามการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2564 โอกาสนี้รับมอบเงินและสิ่งของสนับสนุนการดำเนินงาน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง, สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน มอบสิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งลมร้อน 6 เครื่อง ซึ่งได้ติดตั้งแล้ว ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย พร้อมรับมอบอุปกรณ์กีฬา 40 ชุด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนบนพื้นที่สูงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ลดโอกาสการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

มูลนิธิฯ ดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งพัฒนาตามปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องยาเสพติด ความสัมพันธ์ของครอบครัว สุขภาพผู้สูงอายุ การบุกรุกพื้นที่เพื่อขยายที่ทำกิน และสังคมที่เปลี่ยนไปของเยาวชน ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมกับสำนักงาน ปปส. ภาค 5 ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนบนพื้นที่สูงนำร่องในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  มีแนวทางเบื้องต้น ได้แก่ ฟื้นรูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สร้างการมีส่วนร่วม และเกิดประโยชน์ร่วมกัน สร้างความใกล้ชิดกับคนในชุมชนเพื่อเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ดำเนินกิจกรรมทางสังคม เช่น แลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของกลุ่มเยาวชน สร้างความเท่าเทียมกันเพื่อนำไปสู่ชุมชนที่มีสุข มีความพอเพียง มั่นคง และยั่งยืน

ในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปติดตามการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2521 เพื่อนำพื้นที่ซึ่งเคยปลูกพืชเสพติดมาพัฒนาเป็นสวนไม้ผลเมืองหนาว ตลอดจนปลูกพืชผัก และเลี้ยงสัตว์ ต่อมาในปี 2526 จึงได้ย้ายที่ทำการฯ จากบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปยังบ้านขุนแจ๋ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมเขต อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย รวม 5 หมู่บ้าน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ ลีซู อาข่า และจีนยูนนาน รวม 946 ครัวเรือน 4,050 คน ดำเนินการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP และเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วยพืชผัก ไม้ผล ชา กาแฟ รวม 30 ชนิด รายได้เฉลี่ยปีละ 128,500 บาทต่อคน ผลผลิตที่สำคัญ อาทิ ผัก พลับ ชา กาแฟ และบ๊วย ซึ่งขณะนี้เป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลบ๊วย ไม้ผลชนิดแรกที่ได้รับพระราชทาน มีพื้นที่ปลูกกว่า 500 ไร่ จำหน่ายในระบบการตลาดโครงการหลวง ปีละกว่า 100 ตัน

โอกาสนี้ ยังได้เยี่ยมชมงานหัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน และปลูกต้นกำลังเสือโคร่ง ซึ่งเป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเพาะกล้า และโรงคัดบรรจุผลผลิตของศูนย์ฯ ด้วย

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง มีวาระการประชุม อาทิ การแต่งตั้งผู้จัดการคนปัจจุบัน, ติดตามการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง และแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ประจำปี 2564 โดยตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2563 มีนักท่องเที่ยวลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 18.04 ส่วนเดือนมกราคม 2564 มีนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 60.82 เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งร้อยละ 90 เป็นคนไทย

ปัจจุบันได้กำหนดแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็น 2 ระยะ ระยะสั้นระหว่างปี 2564-2565 และระยะยาว ตั้งแต่ปี 2564-2568 เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำพุร้อนธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นตัวอย่างการดำเนินธุรกิจน้ำพุร้อนในประเทศที่สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันพนักงานร้อยละ 89 เป็นคนในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์ การบริหารงานได้จัดสรรแบ่งกำไรสุทธิในการบริหารจัดการ ร้อยละ 30 นำเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์ และร้อยละ 15 เข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อนำไปต่อยอดขยายผลต่อไป

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตาม โครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เวลา 09.19 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากวังสระปทุม, สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, และกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราช สีมา ทั้งนี้ เมื่อปี 2557 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับกองทัพบก จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดีขึ้นเพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่สนใจด้านการเกษตรได้เรียนรู้ขั้นตอน และกระบวนการปลูกผักปลอดภัย เมื่อปลดประจำการจะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ให้นำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อให้มีผักปลอดภัยบริโภคในครัวเรือน หากมีผลผลิตมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ และยังได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ทหารปลดประจำการ นำกลับไปชักชวนเพื่อนบ้านปลูกอีกคนละ 10 ครัวเรือน เป็นการขยายความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

กรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เมื่อปี 2562 ในพื้นที่ 120 ไร่ ของแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการผลิตทหารพันธุ์ดี ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนรอบค่าย ประกอบด้วย โรงเก็บเมล็ดพันธุ์ สำหรับผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน เพื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ จัดเก็บ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ บวบงู, บวบเหลี่ยม, มะเขือยาว และมะเขือเปราะเจ้าพระยา โรงตากเมล็ดพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ได้นำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายช่วยเหลือประชาชนรอบค่ายในราคาย่อมเยา อาทิ ข้าวโพดหวาน, กล้วยน้ำว้า, มะเขือเทศ, มะเขือเปราะ, ฟักทอง รวมถึง ทดลองปลูกพืชเมืองหนาว เช่น โรสแมรี่, แมลอนชาแมร์, มะเขือเทศพันธุ์สแนคสลิม และผักสลัด นอกจากนี้ ได้ขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอนกิ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานกิ่งพันธุ์ 120 ต้น ทดลองปลูกลงดินและในบ่อซีเมนต์ พบว่าการปลูกในบ่อซีเมนต์ได้ผลดีกว่า สามารถกำหนดการออกผลในช่วงขาดแคลนมะนาวได้ ทำให้ขายได้ราคา โอกาสนี้ ได้สนองพระราชกระแสในการแปรรูปน้ำเห็ดหลินจือที่เดิมมีรสขม ผสมกับน้ำมะนาว และเกลือ ทำให้มีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ ยังปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 2 ไร่ ให้ผลผลิตดีสามารถเก็บได้วันละ 15-20 กิโลกรัม

เวลา 12.51 น. ทรงติดตามการดำเนินโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งมีประชาชนจากบ้านท่างอย และบ้านซับม่วง เข้ามาเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยและนำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เมื่อเหลือสามารถนำมาจำหน่ายที่ร้านค้าโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผักที่สด สะอาด อร่อย และราคาถูก ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มีกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่นำความรู้กลับไปประยุกต์ใช้และต่อ ยอดที่ภูมิลำเนาของตนเองด้วย

นอกจากนี้ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ร่วมกิจกรรมกับโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการบก อาทิ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกอล ที่ได้รับพระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย เป็นพ่อพันธุ์ 12 ตัว และแม่พันธุ์ 8 ตัว ปัจจุบัน ผลิตลูกแพะได้ 25 ตัว ซึ่งได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่ 8 ราย รายละ 2 ตัว ส่วนลูกแพะที่เหลือขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 4 ตัว และอีก 5 ตัวจะมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป ส่วนโครงการเลี้ยงหมูป่า มีหมูป่า เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 8 ตัว ยังไม่มีผลผลิต และโครงการปลูกหญ้า 4 สายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ได้ปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง และหญ้ารูซี่ สามารถเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ ได้พอเพียง และได้ผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงสัตว์ รวมทั้ง จำหน่ายหญ้าตัดสด และหญ้าฟ่อนแห้ง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนด้วย

โครงการผลิตเมล็ดพืชบำรุงดิน สำหรับสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี แผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ได้ปลูกปอเทือง 10 ไร่ และถั่วพร้า 5 ไร่ เพื่อปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน และโครงการปุ๋ยหมักมูลล่อ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมูลล่อและเศษใบไม้มาหมักกองรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลาย

โอกาสนี้ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเนื้อ เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 50 ตัว เพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และปุ๋ยมูลล่อ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามพระราชอัธยาศัย จำนวน 80 ตันต่อปี

จากนั้น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เข้ารับพระราชทานพันธุ์ปลา 9,000 ตัว ซึ่งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ กองพลทหารราบที่ 6 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อปล่อยลงสู่สระเก็บน้ำในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้ง เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

ในการนี้ มีพระราชดำรัสกับทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ว่าทรงยินดีที่ได้มาพบปะกันในรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ และทรงขอบใจที่กรมพลาธิการส่งผักและเจ้าหน้าที่มาช่วยทำผักดองวังสระปทุมจำหน่ายในงานกาชาดที่ผ่านมา

News

ค่ายพระศรีพนมมาศ เข้าทำแนวกันไฟป้องกันไฟลามใกล้สวนผลไม้ของประชาชน

– A wildfire spread near the orchard. The soldiers went to made a fire barrier.

#กองทัพบก รวมพลังประชา พิทักษ์ผืนป่า

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย​ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้รับแจ้งเหตุจาก อำเภอลับแล​ จังหวัดอุตรดิตถ์​ ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ป่าซึ่งกำลังลุกลามขยายเข้าสวนผลไม้ของเกษตรกรในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวกัน จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 9 และ หมู่ 11 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย​ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20​ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จึงทำการจัดกำลังพล จำนวน 20​ นาย พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่า ร่วมกับ อำเภอลับแล, ผู้นำหมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน,ประชาชนในพื้นที่ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแลฯ, ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไผ่) สังกัด สบอ.11 พิษณุโลก และกรมอุทยานฯ ลงพื้นที่เข้าดับไฟป่า บริเวณพิกัด 47QPV 112 554 ขณะนี้มีการประทุเพียงเล็กน้อย ทางหน่วยได้ประสานผู้นำหมู่บ้านจัดชุดเฝ้าระวังประจำแต่ละจุด พร้อมทั้งได้ทำแนวกันไฟร่วมกับประชาชนในพื้นที่

News

ค่ายสุรนารี เปิดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเยาวชน

– Sufficiency economy by infantry.

ให้เขตทหารเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ภาพบรรยากาศ คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  ทัศนศึกษาที่ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พล.ร.3 ( ร.3 พัน.2 ) ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน  สนใจเยี่ยมชม โทร 081-0743511 ร.ท.วรพล แก้วมะเริง #เขตทหารยินดีต้อนรับครับ #ArmyLand #กองพลทหารราบที่3 #กองพันย่าโม ร.3 พัน.2 #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

News

ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เข้าช่วยเหลือความเสียหาย พายุฤดูร้อน ถล่มอุดรธานี

– The summer storm struck Udon Thani, damaging many households. The soldiers rush to repair.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

กรมทหารราบที่13 โดย กองพันทหารราบที่2 จัดกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่ ต. หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เข้าทำการช่วยเหลือในการรื้อถอนและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบพายุดูร้อนและวาตภัย #3INFDIV

#กรมทหารราบที่13 #ARMYSTRONG

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763011