Day: March 20, 2021

COURT CIRCULAR

ในหลวง พระราชินี เสด็จฯเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

เมื่อเวลา 17.55 น. วันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระราชวังบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสด็จขึ้นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเทวดารักษา พระมหาเศวตฉัตร จากนั้น เสด็จลงจากพระที่นั่งวโรภาษพิมาน ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ เพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดนิเวศธรรมประวัติ

ครั้นเสด็จฯ ถึงท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ซึ่งมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ และรักษาราชการแทน รมว.ศึกษาธิการ, หม่อมราชวงศ์ พรรณนภา ดิศกุล ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ

เวลาต่อมา เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนฤมลธรรโมภาส พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ

แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังพิพิธภัณฑ์วัดนิเวศธรรมประวัติ ก่อนเสด็จเข้าภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ จปร. ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ จปร. เสด็จฯ ไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์ตาลปัตร (หอกลอง) ทอดพระเนตรการจัดแสดงตาลปัตร พัดรองที่ระลึก และเสด็จฯ ไปยังรถไฟฟ้าพระที่นั่ง บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถ วัดนิเวศธรรมประวัติ

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังพลับพลาพิธีหน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล ต่อมา เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร” แล้วเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ประทับพระราชอาสน์ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนภัตตาหารกลางวัน และการอาพาธของนักเรียนสามเณร

จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ พระปริยัติสารสุธี (อเนก มนุญโญ) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะที่ พระครูอินทรวราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิเวศธรรมประวัติ ถวายพระพุทธรูป (พระนิรันตราย) แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นจัน จำนวน 1 ต้น แล้วเสด็จออกจากบริเวณที่ปลูกต้นไม้ ไปยังอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เสด็จเข้าภายในอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการฯ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ประวัติค

ก่อนประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตวามเป็นมาวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร, พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ตามพระบรมราโชบายฯ (ฝึกอาชีพ จบมีงานทำ มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับสถานประกอบการ), รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ อาทิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้น ผลงานเด่นนักเรียนนักศึกษา เป้าหมายการต่อยอดการจัดการศึกษาในอนาคต, ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ฯ สำหรับพระภิกษุสามเณร และจิตอาสา

วิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร จัดตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา วัดนิเวศธรรมประวัติ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ ต่อมาจึงได้ประสานกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งวิทยาลัยเสริมทักษะสำหรับพระภิกษุ สามเณร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มีโอกาสได้ศึกษาต่อ และเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ใน 6 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชัน เครื่องมีพระภิกษุ และสามเณรนักเรียน จำนวน 120 รูป

โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานประกอบการที่หลากหลายครอบคลุม ในทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาพระภิกษุ สามเณรนักเรียน ให้มีความเชี่ยวชาญ และก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควบคู่กับการเป็นศาสนทายาทที่ดี มีศีล มีธรรม ดังอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม ดำรงพระพุทธศาสนา”

ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครั้งที่ 2

ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งในครั้งแรก ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ณ อาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างเนืองแน่นโดยตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน

ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงพระปรมาภิไธย “วปร.” และธงพระนามาภิไธย “สท” พร้อมเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี และปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง ร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์แก่ประชาชนที่จุดคัดกรองรวมถึงประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมีรายการอาหาร อาทิ บะหมี่หมูแดง ข้าวผัดกระเพราไก่ ไก่กระเทียม ก๋วยเตี๋ยวหมู และก๋วยเตี๋ยวไก่ และน้ำดื่ม ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

ขอบคุณภาพบางส่วนและคลิปจากเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กรมประชาสัมพันธ์

 180 total views

COURT CIRCULAR

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชตูนิเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคม 2564 ความว่า ฯพณฯ นายก็อยซ์ ซะอีด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรุงตูนิส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตูนิเซีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวตูนิเซีย

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะพัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 130 total views

News

ทหารค่ายศรีสองรัก  ระดมรถน้ำช่วยชาวบ้านจังหวัดเลยที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากน้ำประปาของหมู่บ้านไม่ไหล

– Soldiers of Srisongrak Camp Mobilizing water trucks to help Loei villagers who are experiencing water shortages from the village’s water supply not flowing.

ค่ายศรีสองรัก ทหาร มทบ.28 ระดมพลแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

ยามหน้าแล้งมาถึง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พี่น้องประชาชนเดือดร้อน ทหารลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 พล.ต.สุระ สินโสภา สั่งระดมพล เจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน แจกจ่ายน้ำประชาชนผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บริเวณ หมู่ที่ 5  บ้านท่าบุ่ง  ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย  จ.เลย  ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ  ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง “ ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก

ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากน้ำฝนที่ได้กักเก็บไว้ในโอ่ง และภาชนะบรรจุน้ำต่างๆ ได้หมดลงประกอบกับน้ำประปาของหมู่บ้านก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้าง ทั้งนี้ทหารจะดำเนินการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 234 total views

News

ทหารค่ายศรีสองรัก  จัดรถน้ำนับหมื่นลิตรเข้าช่วยเหลือภัยแล้งให้กับชุมชนบ้านท่าบุ่ง ในจังหวัดเลย

– Soldiers of Si Song Rak Camp Organized ten thousand liters of water trucks to aid the drought for Ban Tha Bung community in Loei Province.

…น้ำ 12,000 ลิตร พิชิตภัยแล้ง… 🍃🌊

กำลังพลจิตอาสา  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8  ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย  ลงพื้นที่ แจกจ่ายน้ำ จำนวน12,000 ลิตร  ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค และเก็บไว้ใช้สำรองใช้ในฤดูแล้งนี้ พื้นที่  บ.ท่าบุ่ง ม.5 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

#จิตอาสาช่วยภัยแล้ง

#กองพันทหารราบที1  #กรมทหารราบที่8

#กองพลทหารราบที่3 #กองทัพภาคที่2 #กองทัพบก

#ARMYSTRONG

#SMARTSoldiersStrongARMY

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

#ฤดูแล้งทหารไม่แล้งน้ำใจ

 116 total views

News

ทหารค่ายพิชัยดาบหัก  พร้อมรถบรรทุกน้ำเร่งเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอุตรดิตถ์ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก

– Soldiers of Pichai Dab Hak Camp with water trucks accelerating to help Uttaradit villagers That faced a severe water shortage problem.

ค่ายพิชัยดาบหัก  #ผู้ประสบภัยแล้งอุ่นใจ กองทัพบกไทย เคียงข้างประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 5 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างหนัก โดยทางหน่วยนำน้ำไปใส่ในระบบประปาประจำหมู่บ้าน ซึ่งประสบปัญหาสูบน้ำขึ้นมาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนในพื้นที่ และแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนตามบ้านเรือนที่เตรียมถังใส่น้ำไว้ โดยได้แจกจ่ายน้ำดังกล่าว จำนวน 2 เที่ยว รวม 20,000 ลิตร สามารถบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนเรื่องภัยแล้งได้จำนวน 50 ครัวเรือน กิจกรรมการแจกจ่ายน้ำในครั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่รู้สึกดีใจ ปลามปลื้มยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทหารได้ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส

 156 total views

News

ทหารรักษาพระองค์จากกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เข้าจัดสถานที่เตรียมสร้างฝายน้ำสู้ภัยแล้งให้กับชุมชน ในจังหวัดสระบุรี

– The Kingsguard from the 2nd Cavalry Division prepare to build a dam to fight drought for the community In Saraburi.

พล.ม.2 รอ. โดย ม.4 พัน.5 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 8 นาย สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก ดำเนินการจัดสถานที่ในการจัดสร้างฝายมีชีวิต เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งประจำปี 2564 ในวันที่ 23 มี.ค. 64 ณ บริเวณ “ฝายมีชีวิต” การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

 198 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี  เข้าสกัดจับผู้ลักลอบขนยาเสพติดพร้อมของกลางกว่าสี่ล้านเม็ด ในจังหวัดเลย

– Surasak Montri Forces Intercepted drug smugglers with more than four million pills in the province of Loei.

กกล.สุรศักดิ์มนตรี โดย ร้อย.ฉก.ตชด.246 ฉก.ตชด.24 บก.ควบคุมที่ 3 (ฉก.ทพ.21) ร่วมกับ มว.คทร.ที่ 3 ร้อย.คทร.ที่ 2 (QRF) บก.ควบคุมที่ 3 (ฉก.ทพ.21) ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว (ขอสงวนนาม) ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยจะใช้เส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 211 พื้นที่     บ.ห้วยทับช้าง ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จว.ล.ย. (พิกัด RA 147045) จึงจัดกำลัง 1 ชป. สนธิกำลังร่วมกับ สภ.ปากชม, สน.เรือเชียงคาน และฝ่ายปกครอง อ.ปากชม ทำการลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางดังกล่าว ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมนายเฉลิมชัย ทองงา อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 23 ม.1 ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จว.พ.ช. พร้อมของกลาง ยาบ้า     จำนวน 11 กระสอบ ประมาณ 4,400,000 เม็ด และรถยนต์ ยี่ห้อ MITSUBISHI PAJERO SPORT สีขาว หมายเลขทะเบียน กข 7860 ขอนแก่น จำนวน 1 คัน จากนั้น ได้นำตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง ส่งมอบให้กับ พงส.สภ.ปากชม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 126 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763070