Day: March 24, 2021

News

ทหารค่ายประเสริฐสงคราม เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

– Soldiers of Prasert Songkhram Camp Helping people who are affected by a tropical storm at Roi Et Province.

ศบภ.มทบ.27 ขอรายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน

ศบภ.มทบ.27 โดย ร.16 พัน.1 ช่วยเหลือภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน ต.หนองผือ,ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ผบ.ร.16 พัน.1 จัดชุดช่วยเหลือประชาชนกองร้อยบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ชป. จำนวน 20 นาย พร้อมรถ FTS จำนวน 2 คัน  นำโดย ร.ต.เกียรติศักดิ์  ศรีชื่น และ จ.ส.อ.ธนิพล ธงจันทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน

News

ทหารค่ายพระยอดเมืองขวาง เข้าสร้างฝายแบบผสมผสานพร้อมทำแนวกันไฟป่า ให้กับชุนบ้านกุดสะกอยจังหวัดนครพนม

– Soldiers of Phra Yod Mueang Kwang Camp to build a mixed weir and make a forest fire protection line For Shun Ban Kut Sakoi, Nakhon Phanom Province.

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

ผบ.มทบ.210 มอบหมายให้ เสธ.มทบ.210 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จว.น.พ. โดยภายในกิจกรรมหน่วยได้มีการบูรณาการร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 นครพนม, ส่วนราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชนนักศึกษาวิชาทหาร,และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในการทำประชาพิจารณ์  ในหัวข้อ “แนวทางการดำเนินการเรื่องป่าชุมชน” เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลป่าชุมชนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

จากนั้นได้ร่วมใจกันสร้างฝายแบบผสมผสาน และสร้างแนวกันไฟในพื้นที่ ป่าบ้านกุดสะกอย เพื่อให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาฟื้นฟูป่าอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนมีความพร้อมและร่วมกันจัดการป่าไม้ในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

News

ทหารค่ายสีหราชเดโชไชย เข้าช่วยย้ายสิ่งของพร้อมซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ในจังหวัดขอนแก่น

– Soldiers of Siharat Dechochai Camp Helping to move things and renovate houses for people who have been affected by the summer storm at Khon Kaen Province.

“…พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ …”

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8  ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน/บูรณาการหลังคาบ้านพักให้กับครอบครัวของ จ่าสิบเอกดัชกร หอมมาลัย กำลังพลนายทหารชั้นประทวนของหน่วย ที่ประสบเหตุ ได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุฤดูร้อน ห้วงวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านให้มา ทำให้หลังคาบ้านหลุดชำรุดออกจากตัวบ้านเกือบทั้งหลัง สิ่งของเปียกชื้นจากน้ำฝนที่ตกลงมาหลังจากหลังคาบ้านที่หลุดลอยออกไป ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

#จิตอาสา #วาตภัย

#กองพันทหารราบที่3 #กองพลทหารราบที่3 #กองทัพภาคที่2

#กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 #ARMYSTRONG

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

ทหารค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒศักดิ์  เข้าซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านอุดรธานี ที่ได้รับเสียหายจากเหตุวาตภัย

– Soldiers of Chao Phraya Surawongwatsak Camp to repair houses in Udon Thani villagers That has been damaged by the storm.

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกโอกาส

#ทหารช่วยเหลือประชาชน

กรมทหารราบที่13 โดย กองพันทหารราบที่ 3 ได้จัดกำลังร่วมกับผู้นำชุมชน และ จิตอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติ เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย บ.ดอนม่วง ต.นาทราย อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี

#กรมทหารราบที่13

#3INFDIV

#กองทัพภาคที่2

#ARMYSTRONG

News

ทหารค่ายสุริยพงษ์ พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยแล้ง ในจังหวัดน่าน

– Soldiers of Suriyaphong Camp With water trucks to help people affected by drought at Nan Province.

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

*** ม.2 พัน.15 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง

ม.2 พัน.15 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมทั้ง รยบ.บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ มทบ.38 และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ให้การสนับสนุนแจกจ่ายน้ำ สำหรับใช้อุปโภคบริโภคแก่ประชาชน บ้านสะไมย์ ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

News

กองกำลังสุรนารี จัดชุดช่างเข้าสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในบ้านภูผาหมอกจังหวัดศรีสะเกษ

– Suranaree Force Organize a technician kit to build houses for low-income people at Ban Phu Pha Mok, Sisaket Province.

“…สร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้…”

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลชุดช่างเข้าช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นางสมร ผาหอม บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านภูผาหมอก ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “สร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้” (แทนคุณแผ่นดิน) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน โดยสมาคมฟื้นฟูคนพิการ อำเภอกันทรลักษณ์ ฯ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน จากการรับบริจาคทำบุญ

#สร้างบ้านพอเพียงแด่ผู้มีรายได้น้อย #อำเภอเสาธงชัย #สมาคมฟื้นฟูคนพิการอำเภอเสาธงชัย

#พันร12 #กองพันทหารราบที่3 #กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย

#กองพลทหารราบที่3 #กองทัพบก #ARMYSTRONG #SMARTSoldiersStrongARMY

#กองทัพภาคที่2 #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

News

ทหารค่ายพ่อขุนบางกลางหาว เร่งเข้าซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ในจังหวัดเพชรบูรณ์

– Soldiers of Pho Khun Bang Klang Hao Camp Hurried to repair houses for poor families at Phetchabun Province.

“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

กองพันทหารม้าที่ 28 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมสนับสนุนโครงการ “เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ 2564”  โดยจัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านร่วมบูรณาการกับอำเภอหล่มสัก, เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า, ผู้นำหมู่บ้าน, มวลชน/ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนจิตอาสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ร่วมดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ จำนวน 2 หลัง ดังนี้

  1. นาง สุดใจ กันต๊ะ ณ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมวันนี้เป็นวันที่ 1
  2. นาย สมศักดิ์ เสนาหลวง ณ บริเวณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ที่ 9 ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 25 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดำเนินการซ่อมแซมวันนี้เป็นวันที่ 1

ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการซ่อมแซมบ้านอย่างเต็มขีดความสามารถให้แล้วเสร็จต่อไป

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0763025