Day: April 8, 2021

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน เมษายน 2564

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประสานการทำงานร่วมกัน มีการรายงานแผนการติดตามงานวิจัย โดยทุนวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 50 โครงการ, พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมโรคและแมลง ในปีที่ผ่านมา ได้ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนสมาร์ตโฟน ระบบแอนดรอยด์ กว่า 300 ราย และปีนี้ได้อบรมวิธีการใช้งานแก่เกษตรกรในพื้นที่ 39 สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก 9,000 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ใช้ในระบบ IOS พร้อมมีแผนถ่ายทอดไปยังเกษตรกรอีก 44 แห่ง ใน 7 จังหวัด

ซึ่ง 12 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารและพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างรายได้ โดยได้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ รวม 98 พันธุ์ รวมทั้งกัญชง หรือเฮมพ์ แต่ยังติดปัญหาด้านกฎหมาย และในไทยยังไม่มีพันธุ์ที่มีสารเสพติดต่ำ นอกจากนี้ ยังพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อใช้สอยในครัวเรือน และทำแนวป้องกันไฟป่า

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงที่จังหวัดปัตตานี

ที่โรงเรียนบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน 323 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ได้รับทราบ

โอกาสนี้ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านพิเทน เพื่อส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

จากนั้น ไปเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง โดยปี 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพิเทน ทรงทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพบ้านพิเทน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทอผ้าด้วยกี่กระทบ และโครงการปักผ้า พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์และอุปกรณ์ปักผ้าแก่สมาชิก รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่มทอผ้า 98 คน, กลุ่มปักผ้า 48 คน, กลุ่มแกะสลักไม้ 10 คน ซึ่งส่งขายให้กับสำนักพระราชวัง

ตอนบ่าย ไปเยี่ยมชมโบราณสถานของเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง หรือ อาณาจักรลังกาสุกะ ที่กรมศิลปากร ทำการขุดแต่งซึ่งได้ศึกษาและพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเมืองที่สำคัญทางพุทธศาสนา โดยพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในศาสนาพุทธมหายานจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลยะรัง และตำบลวัด แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ กลุ่มโบราณสถานบ้านวัด กลุ่มโบราณสถานบ้านจาเละ และเมืองโบราณบ้านประแว

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์

เวลา 09.48 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา

โอกาสนี้ ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับเรื่อง “อิทธิบาท 4” เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และทรงสนทนาธรรม เรื่อง “ความกลัวในใจ” และ “การเกิดและการดับของมนุษย์” ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทรงเคยสนทนาธรรมกับ พระเทพพัชรญาณมุนี หรือ พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร จากสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาแล้ว ด้วยทรงสนพระทัย ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ “หลวงพ่อนาค” ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว หนังสือมงคลนพรัตน และหนังสืออนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระเจดีย์ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ “หลวงพ่อนาค” องค์จริง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำทอดพระเนตรและทรงอธิบายประวัติของพระพุทธรูปฯ และทอดพระเนตรพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระองค์ที่ 2

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 11.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 15 โรงเรียน จำนวน 975 คน เฝ้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

โอกาสนี้ พระราชทานประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร พร้อมเข็มเรียนดี แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และพระราชทานวุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน รวม 975 คน และผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้า เปิดกรวยธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้า กราบทูลลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และไปศึกษาต่อ

จากนั้น พระราชทานพระโอวาทความว่า “ความสำเร็จนั้น ย่อมเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความเพียรอย่างมาก ความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า หากแต่ละคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความอดทนและความเพียรแล้ว ทุกคนย่อมประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์ ต่อไปภายหน้าไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ก็ขอให้ทุกคนรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้อย่างต่อเนื่อง จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ควรแก่การภูมิใจได้อย่างแท้จริง”

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.34 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 30 ปี และ 20 ปี เฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ในการนี้ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า “ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้เห็นความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติให้แก่นักเรียน นักเรียนทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่า ความสำเร็จที่ได้รับนี้ เป็นผลมาจากความอุตสาหะพากเพียรของแต่ละคน นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้น ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง ในภายภาคหน้า นักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพการงาน ถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเองให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ รู้รักษากิริยามารยาทให้ดี มีสัมมาคาราวะ รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนแล้ว เชื่อได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน”

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดสกลนคร กับทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

เวลา 18.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โดยชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 มีกิจกรรมเด่น เช่น การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” “บ้านในโรงเรียน”, กิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ ส่วนโครงการใครติดยายกมือขึ้น มีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล ร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และสุ่มตรวจเรือนนอน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากการดำเนินงานส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว และได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี มีแนวปฏิบัติในการทำงาน คือ “3 ส.” ได้แก่ ส่งเสริม คือ ส่งเสริมให้สมาชิกรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง, สร้างสรรค์ คือ มีรูปแบบแนวคิด และการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสร้างสุข คือ การดำรงตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ปัจจุบันมีสมาชิกฯ 204,568 คน มีอำเภอ ทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกอำเภอ และมีชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน 1,098 ชมรม ทั้งในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งมีศูนย์เพื่อนใจฯ 1,077 แห่ง

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัด ทูบี นัมเบอร์วัน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน

พร้อมกันนี้ พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 08.56 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผ้าไตร เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564

นางพรนิภา ลิมปพยอม และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายกิตติ อภิชนบัญชา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และหนังสือเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางมณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขานุการแผนกอักษรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์ นำ นายพลรวี ประเสริฐสม ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิวัฒนาการภาษาและปริชาน ณ ศูนย์วิจัยวิวัฒนาการภาษา มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ราชอาณาจักรสกอตแลนด์

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0734739