Day: April 9, 2021

News

ทหารพราน 47  เข้าซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ในจังหวัดยะลา

– The 47th Ranger Regiment to repair housing for people in Yala Province.

“หน่วยเฉพาะกิจยะลา ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

หน่วยเฉพาะกิจกรมหทารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับ น.ส.สารีมะ ดาโอะ ซึ่งเป็นผู้พิการประเภทที่ 3 (พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบางให้ดีขึ้น รวมทั้งได้สอบถามปัญหาต่างๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อหาหนทางในการช่วยเหลือในโอกาสต่อไป ณ บ้านพักอาศัย เลขที่ 34 ม.1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา

News

บรรยากาศการตรวจเลือกทหารประจำปี 2564

– Annual Military Selection Examination 2021.

– รอง มทภ.2 สังเกตการณ์ตรวจเลือกทหารฯ ที่ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. เวลา 0830  พล.ต.สวราชย์ แสงผล รอง มทภ.2 (3)  ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์ตรวจเลือกทหาร ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองมหาสารคาม โดยมี พล.ต.ราชันย์ ประจันตะเสน ผบ.มทบ.26 พ.ท.อินทราวุธ ทองคำ ประธานคณะกรรมการตรวจเลือกฯ จว.ม.ค.คณะที่ 1 ให้การต้อนรับ โดย รอง มทภ.2  ได้ให้คำแนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19  พร้อมเน้นการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามนโยบาย ทบ. ในการนี้ รอง มทภ.2 ได้พบปะทหารกองเกินและผู้ปกครอง ญาติ พี่ น้องที่ติดตามมาให้กำลังใจ ทั้งสอบถามและชี้แจง เพื่อสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ชี้แจงแก่ผู้ปกครองให้คลายความกังวลหากบุตรหลานได้รับการคัดเลือกเข้าไปเป็นทหารกองประจำการ เพราะจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ มากมาย โดยมีผู้ปกครองให้การตอบรับเป็นอย่างดี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.26

#กองทัพภาคที่ 2

#กองทัพบก

-คณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน คณะที่ 1 จ. ศรีสะเกษ 🔴⚫️

📌วันที่ 7 เม.ย.64 พ.ท.เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผบ.ร.13 พัน.1 ประธานกรรมการตรวจเลือกฯ พร้อมคณะ ในการนี้ ประธานการตรวจเลือกฯได้กล่าวต้อนรับ และอ่านสารกระทรวงกลาโหม และชี้แจงการปฏิบัติ แก่น้องๆ ทหารกองเกิน และเชิญชวน น้องทหารกองเกินที่เข้าทำการตรวจเลือกฯ เป็นทหารกองประจำการ จากนั้นดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน  ณ  ที่ว่าการอำเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ ด้วยกรรมวิธีตามขั้นตอนการตรวจเลือกทหารเข้ากองประจำการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และจัดชุดหมอเดินเท้าร่วมกับพยาบาลในพื้นที่เดินแจกแอมโมเนีย เนื้องด้วยสภาพอากาศร้อน และรณรงค์การสวมหน้ากากอนาภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

 

#กองทัพบก

#กองพลทหารราบที่3

#3INFDIV

#กรมทหารราบที่13

#ร13พัน1

 

💂‍♀️ ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 หลังมีการระบาดระลอก 3

 

📌📌เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 เวลา 1000 น. พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เดินทาง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ น้องๆตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ ประจำปี 2564 ณ ที่ ว่าการอำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส จังหวัดนราธิวาส โดยมี พันเอก ชนาธิป ทองเชี่ยว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45  , พันโท นพดล พรหมมาก ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 153 /ประธานการตรวจเลือก, ปลัดอำเภอ ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยทหาร สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย มีชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์เข้ารับคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการทยอยมาอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้พูดคุย กับน้องๆ ที่เข้ามารับการตรวจเลือก ถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ความถูกต้องเป็นธรรมในการปฏิบัติทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้ ทุกกระบวนการในการตรวจเลือก มีความเชื่อถือได้ และให้เชื่อมั่นว่า เมื่อเข้าสู่รั้วทหารกองทัพจะดูแลน้องๆทุกคน ให้มีระเบียบวินัย เป็นสุภาพบุรุษลูกผู้ชาย มีองค์ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ พร้อมสวัสดิการอย่างดีที่สุด พร้อมทั้งให้กำลังใจน้อง ๆ ชายไทยที่มีหมายเรียกตามเกณฑ์ และมาแสดงตนตรวจเลือกในปีนี้  ตลอดจนขอขอบคุณน้องๆ ลูกผู้ชายทุกคน ที่สมัครใจเข้าเป็นทหารกองประจำการ ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ถึง 80% เพื่อมาทำหน้าที่เป็นลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์ เชื่อว่าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ เป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ย้ำ !!! “เป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิด “

▶️ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 สั่งการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยปฎิบัติตามนโยบายสั่งการของ พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ปรับมาตราการดูแลเข้มงวดการตรวจคัดเลือกทหาร ยกระดับป้องกันโควิด-19 เน้นชี้แจงทำความเข้าใจผู้มาตรวจคัดเลือกและญาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรการร่วมกันอย่างเคร่งครัด  โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ได้ให้มีการแยกสถานที่ออกจากผู้มาตรวจคัดเลือกปกติ รวมถึงผู้ที่ขอยื่นผ่อนผันก็จะใช้มาตรการเดียวกัน นอกจากนี้ให้จัดการเว้นระยะห่าง ลดความแออัด และย่นระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้กระชับ และจัดช่องทางเข้า-ออกหน่วยตรวจเลือก เพียงช่องทางเดียว โดยมีจุดตรวจคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่วนของญาติที่มาให้กำลังใจ ก็ได้ขอความร่วมมือ ให้อยู่บริเวณด้านนอกหน่วยตรวจเลือก โดยได้มีการจัดสถานที่รองรับอำนวยความสะดวกไว้พร้อม จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจ และปฎิบัติตาม เพื่อให้การตรวจคัดเลือกทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 ต่อไป

News

ทหารค่ายพระศรีพนมมาศ เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดคลองแม่พร่องในชุมชนบ้านคอกช้าง จังหวัดอุตรดิตถ์

– Soldiers of Prasri Panommas Camp To improve the landscape and clean the Mae Phong canal in Ban Khok Chang community Uttaradit Province.

“กองทัพบก เพื่อประชา จิตอาสา เพื่อประชาชน”

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ทำการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในเขตพื้นที่ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยการทำความสะอาด พัฒนาลำน้ำ คูคลอง กำจัดผักตบชวา และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองแม่พร่อง ชุมชนบ้านคอกช้าง ต.พระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย

News

ทหารชุดทักษิณสัมพันธ์101 เดินเท้าเข้าตรวจรักษาสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ในจังหวัดปัตตานี

– The 101st Thaksin Samphan Unit Walk  to maintain health for people and recommend ways to prevent COVIC-19 virus in Pattani.

“ห่วงใยสุขภาพประชาชน”

ชุดทักษิณสัมพันธ์101 ดำเนินกิจกรรมหมอเดินเท้าเข้าชุมชนเยี่ยมเยียนประชาชน เพื่อพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และให้กำลังใจ ตรวจรักษาสุขภาพเบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิค-19 ณ พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 

News

ทหารค่ายพรหมโยธี  เข้าทำความสะอาดพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเกาะพันซา จังหวัดปราจีนบุรี

– Soldiers of Phromyothi Camp To clean and improve the landscape around the Koa Pansa Temple, Prachinburi.

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับอำเภอประจันตคาม, เหล่ากาชาดอำเภอฯ และผู้นำท้องถิ่น/ประชาชนจิตอาสาของ อ.ประจันตคาม ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญประจำชาติไทย (วันจักรี)

โดยได้ทำความสะอาด กวาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ณ วัดเกาะพันซา หมู่ที่ 6 ต.หนองแก้ว อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

News

ทหารค่ายเปรมติณสูลานนท์ จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลผลิตและการใช้ Application จากระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติ สำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดขอนแก่น

– Soldiers of Prem Tinsulanonda Camp Organize training and technology transfer Processing of Productivity and Application from Smart Farm and Automation For growing organic vegetables In Khon Kaen.

#โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ สู่กำลังพลทหารพันธุ์ดีและครอบครัว

นาฬิกา  โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 จัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลผลิตและการใช้ Application จากระบบสมาร์ทฟาร์มและระบบอัตโนมัติ สำหรับการเพาะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน วิทยาเขตขอนแก่น และความร่วมมือ จากบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ณ พื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

News

กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เข้าพัฒนาทำความสะอาดคลองคางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

– The 1st Cavalry Battalion of 1st Cavalry Regiment has developed a clean chin canal to increase the efficiency of drainage in Klong Toey District Bangkok.

พล.ม.2 รอ.โดย ม.1 พัน.1 รอ.จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตย, หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาทำความสะอาดคลองคาง (จากด้านซอยสุขุมวิท 52 ถึง คลองอินทนินทร์) โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวา, ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และเกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่ริมคลอง โดยมี นางสาว ปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธาน ณ ลานจอดรถห้างเทสโก้โลตัส ซอยสุขุมวิท 50 เขตคลองเตย

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0762969