Day: May 3, 2021

COURT CIRCULAR

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประกอบอาหาร เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประกอบอาหาร เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทาน จำนวน 3,200 ชุด แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานฯ ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2564 รวม 8 วัน มอบอาหารแก่ประชาชนใน 8 อำเภอ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อำเภอเมือง,  อำเภอหัวหิน, อำเภอทับสะแก, อำเภอบางสะพาน, อำเภอบางสะพานน้อย, อำเภอกุยบุรี, อำเภอปราณบุรี และอำเภอสามร้อยยอด รวม 25,675 ชุด โดยวันนี้  ได้เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น้ำดื่ม และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วย

โอกาสนี้ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19” เพื่อมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664
ที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสา และสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมปรุงและบรรจุอาหารกล่อง ส่งมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวม 400 กล่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารส่งให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดี

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

เวลา 09.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิด “อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)” ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องพักครู และห้องน้ำ ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ก่อสร้างให้ทดแทนอาคารชั่วคราว และรองรับสามเณรที่เข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้น
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อให้สามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อน ได้อบรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และได้ศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาสิกขา เปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบัน มีสามเณร 80 รูป เป็นสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 รูป ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาในแต่ละวิชา อาทิ การสอนเสริม และจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยปรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของครู และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น ครูคณิตศาสตร์ ได้นำวิธีการสอนแบบเปิด และกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้คิด ทำผลงาน เสนอแนวคิด และสามารถเชื่อมโยงหาคำตอบได้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจรรม อาทิ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เทศน์แหล่ทำนองอีสาน, การฝึกอาชีพ การแส่วผ้า ถักประคดเอว เป็นงานฝีมือที่ใช้ความละเอียดอ่อน, โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด ใช้เห็ดนางฟ้าที่ปลูกในโรงเรียน เป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นอาหารกลางวัน, การทำไม้กวาดจากใยตาล ที่ปลูกมากในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ และการทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ
จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สามเณร มีการตรวจทันตกรรมและตาทุกปี มีภาวะโภชนาการสมส่วน ร้อยละ 80 มี 1 รูป โลหิตจาง ให้เสริมธาตุเหล็ก และพระราชทานคำแนะนำให้เพิ่มผักใบเขียว เพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก ส่วนห้องสมุดจัดกิจกรรมให้สามเณร เล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก สรุปเนื้อหา อธิบายในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล โรงเรียนยังประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และไม่ผ่านมาตรฐาน จึงจัดหาเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ส่วนปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้ขุดลอกคลอง และจัดทำประปาผิวดินเพิ่มเติม โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท โดยทรงเน้นเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนา การมีศีลมีธรรม และเรื่องจริยธรรม
เวลา 13.33 น. เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิดอาคาร “กูรมัคซิงห์  สัจจเทพ” ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ต่อเติมซ่อมแซมอาคารเดิม และสร้างห้องเพิ่มให้เป็นอาคารเรียนถาวร 2 ชั้น รองรับการใช้งานสำหรับสามเณรนักเรียน
จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน ซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2557 ปัจจุบัน มีสามเณรนักเรียน 63 รูป เป็นสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ 2 รูป เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร อาทิ การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว ซึ่งได้ค้นคว้ามาจากอินเทอร์เน็ต และนำมาทดลองจนเป็นน้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพใช้ในโรงเรียน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและถ่ายทอดให้ชุมชน การทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ ใช้ในห้องสมุดโรงเรียน โดยได้ร่วมกันออกแบบ และลงมือทำเอง ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วย ส่วนการทอเสื่อกก นำมาประดิษฐ์เป็นสินค้าอื่น แต่ยังขาดความชำนาญในการตัดเย็บ จึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ แล้วให้ชุมชนตัดเย็บ
ด้านวิชาการ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ให้สามเณรมีส่วนร่วม ได้คิดและแก้โจทย์ด้วยตนเอง เกิดการอยากเรียนรู้ จนการหาข้อสรุปร่วมกัน ช่วยเสริมความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำปุ๋ยหมักไปใช้ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มผลผลิต การประดิษฐ์เครื่องรดน้ำอัตโนมัติจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ปัญหาขาดคนรดน้ำในวันหยุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้หาข้อมูลเรื่องที่สนใจจากอินเทอร์เน็ต และนำมาทดลองทำ เช่น การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้
ส่วนปัญหาที่ทางโรงเรียนประสบ คือนักเรียนบางส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยสอนปูพื้นฐานเสริม นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วน ร้อยละ 23 แก้ไขโดยจัดกิจกรรมโยคะ ปลูกหญ้าหวานเพื่อนำมาประกอบอาหาร และถวายนมสดจืด ส่วนโรงครัวยังไม่ได้มาตรฐาน อาคารต่ำ เมื่อฝนตกทำให้น้ำสาด และตู้เก็บอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ด้านแหล่งน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เจาะบาดาล 1 บ่อ วางระบบประปาบาดาล เพื่อแก้ปัญหา โดยให้คำแนะนำโรงเรียนในการดูแลรักษา และจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ

ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดี อย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปแลนด์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยิ่งเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2564

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเป ที่ 6 แห่งสเปน กรุงมาดริด

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันเฉลิมพระนามของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปน

หม่อมฉันเชื่ออย่างแน่แท้ว่า มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

News

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมายังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Army Operations Center Send helicopters to assist emergency patients in Mae Hong Son Province to Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Chiang Mai Province.

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่7 จัดอากาศยานสนับสนุนการส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยได้จัดชุดปฏิบัติการบินของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7 นำอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ 212 จำนวน 1 เครื่อง พร้อมทีมแพทย์ฉุกเฉิน Sky Doctor จากโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

พันเอก สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 จึงได้สั่งการให้จัด นายสิบพยาบาล พร้อมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานกองทัพบก โดยเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินจาก บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มายังสนามเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่36 ค่ายเทพสิงห์ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลแม่สะเรียงรอรับตัวผู้ป่วย

ต่อมาทราบว่าผู้ป่วย คือ นางส้ม ไม่มีนามสกุล อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 บ้านแม่เงา หมู่8 ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเมื่อ 2 พ.ค. 64 ได้ประสบอุบัติเหตุล้มศรีษะฟาดพื้น มีบาดแผลที่ศรีษะ และได้ทำการเย็บรักษา จากนั้นได้กลับบ้าน ต่อมา 0700 ของวันที่ 3 พ.ค. 64 ญาติได้ทำการปลุกแล้วไม่ตื่น จึงได้รีบร้องขอความช่วยเหลือเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อฉุกเฉิน ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ต่อไป

News

กองทัพบก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ กองบัญชาการกองทัพบก

– The Royal Thai Army organizes a blood donation activity in honor of His Majesty the King on the occasion of Coronation Day at the Royal Thai Army Headquarters.

บริจาคโลหิต… ถวายเป็นพระราชกุศฯ

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกำลังพลหน่วยขึ้นตรงภายในกองบัญชาการกองทัพบก และกำลังพลจิตอาสา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พ.ค. 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องรับรอง 212-213 อาคาร 2 ชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพบก โดยมี ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ

#บริจาคโลหิต #ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

#กองทัพบก #RTA

 

News

ทหารค่ายปักธงชัย อุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่บ้านศิลาทองจังหวัดบุรีรัมย์

– Soldiers of Pak Thong Chai Camp Support agricultural products to help farmers affected by the COVID-19 virus outbreak in Ban Silathong, Buriram Province.

ทหารพราน 26 ลุยสวน ซื้อผลผลิตเกษตรกร

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ลงพื้นที่เข้ารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 3 ทำให้ขายผลผลิตไม่ได้ ในพื้นที่ บ.ศิลาทอง ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ โดยจะนำผักที่ได้มาประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลภายในหน่วยได้รับประทานต่อไป

🥬🥬ทหารพรานอิ่มท้อง พ่อแม่พี่น้องอิ่มใจ 🥬🥬

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26

#กองกำลังสุรนารี

#กองทัพภาคที่2

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774217