Day: May 4, 2021

Hot-News

>>>>

กองทัพบก ขอดูแลประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยให้ฌาปนสถานของ ทบ.ได้แก่ วัดโสมนัสวรวิหาร และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ทำการฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

#จิตอาสาพระราชทาน

#ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด#ทบ#กองทัพบก

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

#ArmyPRCenter #smartsoldiersstrongarmy

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดีย

ที่อาคารโรงเก็บอากาศยานฝูงบิน 601 กองบิน 6 กองบัญชาการกองทัพอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พระราชทานไปมอบแก่ นางสุจิตรา ทุไร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดียเป็นการเร่งด่วน โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเดีย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ รัฐบาลจึงเร่งจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในกรุงนิวเดลี ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะเดียวกันหลายประเทศได้ส่งความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขวิกฤติในครั้งนี้

COURT CIRCULAR

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

วันฉัตรมงคล ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ในวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

นับจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเคียงคู่กันปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกพื้นที่ อาทิ การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ที่เคยมีการขุดดินขาวเพื่อใช้ผลิตปูนซีเมนต์ เมื่อเลิกขุดแล้วจึงกลายเป็นแอ่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากทำหน้าที่เป็นแก้มลิงแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎร จำนวน 1,647 ครัวเรือน รวม 630 ไร่ ได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร แต่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติตามแผนใน 3 ระยะ ระหว่างปี 2563-2568 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นในทุกพื้นที่

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทรงติดตามสถานการณ์พร้อมพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ, พระราชทานยานพาหนะสำหรับปฏิบัติภารกิจการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่พระบารมี ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

News

กรมพลาธิการทหารบก ส่งมอบเตียงให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกรุงเทพมหานคร

– Quartermaster Department Rotal Thai Army provides beds to a field hospital to support patients from the situation of the COVID-19 virus outbreak at Mongkutwattana Hospital, Bangkok.

กรมพลาธิการทหารบก ส่งมอบโรงพยาบาลสนาม 200 เตียง รองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

ในวันนี้ 3 พ.ค.64 เวลา 10.00 น.

พลโท กิตติชัย วงศ์หาญ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พร้อมคณะนายทหาร ส่งมอบมอบโรงพยาบาลสนามให้แก่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ จำนวน 2 อาคาร 200 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว โดยมี พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ พร้อมคณะแพทย์และพยาบาลร่วมรับมอบโรงพยาบาลสนามดังกล่าว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยได้ดำเนินการปรับปรุงอาคารกองคลังยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบกเป็น โรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 200 เตียง ณ กองยกกระบัตร กรมพลาธิการทหารบก เพื่อสนับสนุนและ รองรับผู้ป่วยกรณีโรงพยาบาลหลักเกินขีดความสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั้งหมด

โดยรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและสังเกตอาการจากโรงพยาบาล กรณีอาการไม่รุนแรง (กลุ่มสีเขียว)ให้มาพักรักษาและติดตามอาการต่อเนื่อง จนกว่าผลตรวจจะเป็นลบหรือไม่พบเชื้อแล้ว แต่หากพบว่ามีอาการหนักขึ้น ก็จะถูกส่งตัวกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลหลักทันที

นอกจากนี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนนำเทคโนโลยี 5G และนวัตกรรมต่างๆ เข้าไปสนับสนุนการทำงาน การเว้นระยะห่างของการทำงานของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ( Social distancing )

เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับให้การทำงานของทีมแพทย์ และบุคลากรต่างๆ ไร้อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ด้วย

ซึ่งที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว

จึงได้สั่งการให้ดำเนินการเตรียมพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนหน่วยงานราชการต่างๆ และกระทรวงสาธารณสุข และได้มอบหมายให้กรมพลาธิการทหารบก จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 (COVID -19) กรณีเกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลหลัก

News

กรมทหารราบที่ 112 โดย กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 112 จัดชุดช่างซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชนที่ประสบเหตุจากวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

– The 112th Infantry Regiment provides home repair technicians for people who have suffered from the windstorm In Chachoengsao Province.

ร.112 โดย ร.112 พัน.2 ได้ดำเนินการจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชของหน่วยร่วมกับส่วนราชการของ อ.แปลงยาวโดยมีนายอำเภอแปลงยาวและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมกันลงตรวจสอบพื้นที่ประสบวาตภัยทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 8 และหมู่ 11 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรามีจำนวนทั้งสิ้น 45 หลังคาเรือน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยทำการช่วยเหลือขั้นต้น มอบของใช้สำหรับอุปโภคและจัดชุดช่างโดยเป็นกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยทำการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่เสียหายหนัก จำนวน 3 หลังคาเรือน และจะมีการประสานเพื่อดำเนินการบูรณาการช่วยเหลือต่อไป

ผลการปฎิบัติ ทางหน่วยงานราชการอ.แปลงยาวและผู้นำชุมชนในพื้นที่ขอบคุณหน่วยทหารที่ร่วมกันบูรณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนในเหตุการณ์ครั้งนี้

#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ทุกโอกาส

#ร.112 พัน.2 พร้อมทุกภารกิจ

News

ทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์ สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร

– Soldiers of Khet Udomsak Camp Support the preparation of the establishment of a field hospital to accommodate patients from the situation of the COVID-19 virus outbreak at a hospital in Chumphon Province.

ร.25 พัน.1 จิตอาสา จัดเตรียมสถานที่ โรงพยาบาลสนาม ร่วมกับ จ.ชุมพร

เมื่อ 3 พ.ค. 64 เวลา 0800

พ.ท.ปรเมธ ศานุพงศ์ ผบ.ร.25 พัน.1 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยชุด ชป.กร.(ขุนอาสาที่ 412)

📌สนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดชุมพร ร่วมกับส่วนราชการ ประกอบเตียงนอนกระดาษ เพื่อใช้ในการจัดตั้ง รพ.สนาม จ.ชุมพร ในการดำเนินการอยู่ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🔸ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร

News

ทหารค่ายจิรประวัติ บริจาคกล่องและลังกระดาษให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดพิษณุโลก

– Jiraprawat Camp donate boxes and cardboard boxes to hospitals nationwide to support the establishment of a field hospital to accommodate patients from the situation of the COVID-19 virus outbreak in Phitsanulok Province.

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับภาคเอกชน ร่วมใจบริจาคกล่อง และลังกระดาษ สู้ภัย COVID-19

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมบริจาคกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้ว ให้กับโลตัส เพื่อส่งต่อ SCG ผลิตเป็นเตียงกระดาษ (SCGP) ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศสู้กับ COVID-19

เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ได้ดำเนินการรวบรวมกล่องและลังกระดาษ ที่ใช้แล้ว จากกำลังพล/ครอบครัว และร่วมกับภาคเอกชน โดย หจก.พ.แทรกเตอร์ กำแพงเพชร ที่ร่วมกันบริจาค รวมได้ทั้งสิ้น 197 กก. และได้ดำเนินนำไปบริจาคให้กับห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาโคกช้าง จังหวัด พิษณุโลก เพื่อส่งต่อ SCG นำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนาม SCGP ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สนับสนุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0774213