Day: June 7, 2021

COURT CIRCULAR

จิตอาสา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

จิตอาสา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประกอบอาหารนำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

วันนี้ จิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ร่วมกันประกอบอาหารเมนู กะเพราไก่ ไข่ดาว บรรจุกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ผลไม้ และขนม นำไปมอบแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการทำความดีเพื่อส่วนรวม

 80 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ที่ห้องประชุมพระนรราชจำนง อาคารอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประกอบด้วย โรงพยาบาลสมุทรสาคร จำนวน 7 เครื่อง และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จำนวน 3 เครื่อง โดยมี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ตลอดจน คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ร่วมในพิธีฯ สำหรับเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ เป็นเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีภาวะความเสี่ยงทางปอด แต่ยังไม่ถึงขั้นต้องใส่ท่อช่วยหายใจ หรือใส่เครื่องช่วยหายใจ

 

 84 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1/2564

องคมนตรี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงระยะ 5 ปี ระหว่างปี 2566-2570 ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 30 หน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 54 ล้านไร่ ใน 20 จังหวัด มีประชาชนได้รับประโยชน์ กว่า 270,000 ครัวเรือน โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด งานโครงการหลวงเป็นหลักในการปฏิบัติ คือ การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่บนพื้นที่สูงต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ

 76 total views

COURT CIRCULAR

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณโกศล ณ วัดป่าศรัทธาถวาย จังหวัดอุดรธานี

นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณโกศล ณ วัดป่าศรัทธาถวาย จังหวัดอุดรธานี

ที่วัดป่าศรัทธาถวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณโกศล ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการบุญมี ธมฺมรโต เป็น พระราชวชิรญาณโกศล วิมลวิปัสสนาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าศรัทธาถวาย จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรญาณโกศล เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2491 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอุปสมบท ฝ่ายมหานิกาย 7 พรรษา และอุปสมบท ฝ่ายธรรมยุต เมื่อปี 2518 ณ วัดสุทธิจินดา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ศึกษาพระธรรมวินัยปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดต่าง ๆ อาทิ วัดรังสีปาลิวัน จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ศึกษาพระธรรมวินัยกับ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน จากนั้นได้กลับไปช่วยพระอริยเวที หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล ที่วัดรังสีปาลิวัน ดูแลพระสงฆ์ และสามเณร รวมทั้งช่วยพระอาจารย์วันชัย วิจิตโต บุกเบิกสร้างวัดป่าภูสังโฆ ต่อมา หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ให้มาช่วยก่อสร้าง และดูแลวัดป่าศรัทธาถวาย ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน

 

 70 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

เวลา 18.47 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปีร์กะ ตาปีโอละ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในการนี้ นางโอลกะ ชูมีโล-ตาปีโอละ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

เวลา 19.02 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเมอีร์ ชโลโม เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

ในการนี้ นางบราคา ชโลโม ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

เวลา 19.23 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และชุดเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

 84 total views

News

ภารกิจบินฝนหลวง แก้ปัญหาภัยแล้ง เพื่อพี่น้องประชาชน

– Royal Rainmaking Mission to Solve Drought Problems for the people.

“ฝนหลวง..เพื่อประชาชน”

ภารกิจบินฝนหลวงสนับสนุนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ศบภ.ขส.ทบ. จัดอากาศยาน บ.ล.212 หมายเลข 446 พร้อมจนท.สนับสนุนภารกิจฝนหลวง (จ.ลพบุรี) จำนวน 1 เที่ยวบิน 1:55 ชม.บิน สาร 1,000 กิโลกรัม

พื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการฝนหลวงหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลพบุรี(ทบ.) วันที่ 6 มิ.ย.64

-ภารกิจที่ 1 ก่อกวน

บริเวณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี – อ.แม่วงก์​ จ.นครสวรรค์

 

 80 total views

News

กองกำลังสุรสีห์ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรวม 11 คน ในบริเวณชายเเดนกาญจนบุรี

– Surasi forces arrest 11 illegal immigrants in Kanchanaburi border area.

“กองกำลังสุรสีห์ จับกุมผู้ลักลอบเข้าเมือง 11 คน เเอบซุกซ่อนมาในถังบรรจุน้ำ หวังตบตาเจ้าหน้าที่ เเละส่งข้อมูลให้ กอ.รมน.จว. ปลายทางเพื่อดำเนินการคู่ขนาน”

กกล.สุรสีห์ โดย ฉก.ลาดหญ้า ร่วมกับ หน่วยดูเเลพื้นที่ฝึก ทภ.1(ป.9), ฝ่ายปกครอง อ.ไทรโยค เเละ สภ.ไทรโยค ได้รับการเเจ้งจากเเหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จึงร่วมจัดชุดลาดตระเวน, ซุ่มเฝ้าตรวจ บริเวณช่องทางธรรมชาติ เเละบริเวณพื้นที่ตามเเนวชายเเดน เมื่อ 6 มิ.ย.64 เวลา 16.00 น. พบรถยนต์ต้องสงสัย จึงขอทำการตรวจสอบ ตรวจพบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจำนวน 11 คน (ช.6,ญ.5) พร้อมผู้นำพาจำนวน 1 คน เเละรถยนต์จำนวน 1 คัน บริเวณวัดท่ามะเดื่อ ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยเเอบซุกซ่อนมาในถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 5 คน ซุกซ่อนมาในถังน้ำขนาด 200 ลิตร ถังละ 2 คน จำนวน 2 ถัง เเละอีก 2 คน นั่งมาด้านหน้ารถยนต์ จากการซักถามได้ข้อมูลว่า เดินทางมาจาก จ.เมียวดี และ จ.พะโค ประเทศเมียนมา เเละจะเข้ามาเพื่อไปทำงานที่ กทม. เเละ จ.ปทุมธานี เสียค่าใช้จ่ายรายละ 20,000-25,000 บาท โดยหน่วยได้ส่งข้อมูลให้กับ รอง กอ.รมน. จังหวัด เเละทำการตรวจวัดอุณหภูมิขั้นต้น ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และนำตัวส่ง สภ.ไทรโยค เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 

 80 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868446