Day: June 11, 2021

COURT CIRCULAR

หน่วยงานต่าง ๆ นำสิ่งของพระราชทาน และร่วมประกอบอาหารนำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หน่วยงานต่าง ๆ นำสิ่งของพระราชทาน และร่วมประกอบอาหารนำไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ “โครงการกล่องปันสุข โดยวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร” ซึ่งวัดฯ และมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยจิตอาสาจากศูนย์การค้าสยามพารากอน ได้จัดกล่องปันสุข แล้วนำไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนเขตปทุมวัน จำนวน 94 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนี้ ที่โรงครัว อาคาร 611 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จิตอาสาสถาบันฯ ร่วมกันประกอบอาหารและบรรจุใส่กล่อง นำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จังหวัดนครปฐม, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม และโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบแรงใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19

 67 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เขตหนองแขม นายแพทย์ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ พระราชทาน จำนวน 4 เครื่อง จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 รวมทั้งบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ เปิดให้บริการทั้งหมด 165 เตียง โดยเปิดหอผู้ป่วยแยกโรคในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 9 เตียง และมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต จำนวน 4 ห้อง นอกจากนี้ยังส่งบุคลากรไปสนับสนุนงานโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 1 (บางบอน) ซึ่งรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 150 เตียง

ส่วนที่ห้องเทวะเวสม์ อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ หรือ PAPR พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 จังหวัด จังหวัดละ 6 ชุด รวม 456 ชุด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

 

 53 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 8/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง

โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งจัดตั้งขึ้นล่าสุด เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในพื้นที่สู่การดำรงชีวิตที่สมดุล ส่งประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศ ตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล จากการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ และกาแฟ ช่วงเวลา 8 เดือน เกษตรกรมีรายได้ 1.38 ล้านบาท นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ได้วางแผนจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเตือนการระบาดศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง” โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร มาจัดทำเป็น Data Platform เพื่อวิเคราะห์และประมวลผล ประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการผลิตพืชที่จะเกิดขึ้น โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

 

 47 total views

COURT CIRCULAR

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

วันนี้ ที่วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพวชิรญาณโสภณ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวิสุทธิมุนี เป็นพระเทพวชิรญาณโสภณ โกศลศาสนกิจบริหาร ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพวชิรญาณโสภณ มีนามเดิมว่า นายเยื้อน หฤทัยถาวร เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2495 ที่บ้านระไซร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรของนายมอญ กับนางหิต หฤทัยถาวร อุปสมบทเมื่อปี 2515 ณ วัดบูรพาราม โดยได้ศึกษาพระธรรมวินัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชราจารย์ ณ วัดกระดึงทอง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปัญญาวิสารัท เป็น พระเทพมงคลวัชราจารย์ ภาวนาวิธานโกศล โสภณประชาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดกระดึงทอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป

พระเทพมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม มีนามเดิมว่า เหลือง ทรงแก้ว เกิดเมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2470 ที่บ้านนาตัง ตำบลเขวาสินรินทร์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นบุตรนายเที่ยง ทรงแก้ว กับนางเบียน ทองเชิด โดยบรรพชาอุปสมบท ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทอง

 

 

 47 total views

News

รถบบรรทุกน้ำ บรรเทาความเดือดร้อน แก้วิกฤตภัยแล้ง

– Water trucks alleviate trouble Solve the drought crisis.

“จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน”

กองพันรบพิเศษที่ 1กรมรบพิเศษที่ 2 (รพศ.2 พัน.1) นำกำลังพล แจกจ่ายน้ำบริโภคช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากการขาดแคลนน้ำสะอาด โดยนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าเเจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี อีกทั้งได้มอบน้ำดื่มบริโภคให้กับประชาชนอีกด้วย

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

 

 

 59 total views

News

ทหารพราน เข้าจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองรวม 4 คน ในบริเวณบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว

– Rangers arrested 4  illegal foreign workers  in the area of ​​Ban Khao Din, Sa Kaeo Province.

เมื่อ 10 มิ.ย.64 เวลา18.30 กองกำลังบูรพา โดย กองร้อยทหารพรานที่ 1305 หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด ตรวจพบชาวกัมพูชา จำนวน 4 ราย (ช.1 , ญ.3) ขณะลาดตระเวนพื้นที่ บริเวณ บ.เขาดิน ม.8 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว จากการซักถามทราบว่าชาวกัมพูชาดังกล่าวเดินทางข้ามแดนมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติเพื่อที่จะเข้าไปหางานทำในพื้นที่ จ.จันทบุรี จนท.จึงควบคุมตัวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการควบคุมโรคต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองกำลังบูรพา

 

 57 total views

News

กำจัดวัชพืช เคลียร์สิ่งสกปรก ในคลองสาธารณะ  

– Remove weeds and clear dirt in the public canal

ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ศบภ.มทบ.37 ร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา พื้นที่ อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37/ผบ.ศบภ.มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา พร้อมส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น ประมาณ 50 คน เข้าร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา กำจัดวัชพืช(ผักตบชวา)และสิ่งปฎิกูลในหนองน้ำสาธารณะ บ้านป่ากุก หมู่ 10 ต. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นาย สมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน

 61 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0868417