Day: July 20, 2021

COURT CIRCULAR

>>>>

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

https://news.ch7.com/detail/501524

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564

 198 total views

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/501523

ที่อาคารศรีจุลทรัพย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ซึ่งคัดสรรจากร้านอาหารของผู้ประกอบการรายย่อยบริเวณรอบที่ทำการมูลนิธิฯ ที่ได้รับผลกระทบกว่า 40 ร้าน จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อมอบแก่ประชาชนพื้นที่เขตปทุมวัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือในโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน” ด้วยการบริจาคสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยสแกน QR Code ผ่าน applications ธนาคารในระบบ E – Donation ได้ทุกธนาคาร หรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สอบถามเพิ่มเติม 02-0546546

 200 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564

https://news.ch7.com/detail/501522

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 เรื่อง “54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และนักวิชาการอาวุโส” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

เวลา 08.28 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมงานสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด็อกเตอร์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริฯ ครั้งที่ 4 เรื่อง “54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โอกาสนี้ ทรงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือในอาเซียน” ทรงเล่าประสบการณ์ในการทรงงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นระยะเวลากว่า 40 ปี ทั้งในประเทศไทยและขยายไปยังหลายประเทศในอาเซียน และนอกอาเซียน เช่น บังกลาเทศ มองโกเลีย เนปาล ภูฏาน และติมอร์-เลสเต เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และชุมชน ในด้านต่าง ๆ ให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรยั่งยืน, การส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยให้กับเด็ก, การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน, การพัฒนาด้านอาชีพและสหกรณ์, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งในปี 2563-2564 มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีการติดตามงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ไทยยังมีความร่วมมืออีกหลายด้านกับประเทศในอาเซียน เช่น การสร้างหอพักโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและโท ที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล แก่นักศึกษาประเทศเมียนมา และฟิลิปปินส์, การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดอบรมหลักสูตรแก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข จำนวน 23 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ อาเซียนยังมีความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนา เช่น โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นระหว่างโรงเรียนนอร์ทไลท์ของสิงคโปร์กับโรงเรียนของไทย,โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในมาเลเซีย, โครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมทั้งยังมีความร่วมมือกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น การจัดทำระบบพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ประเทศกัมพูชา และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพกับสิงคโปร์โพลีเทคนิค

จากนั้น ทรงร่วมการสัมมนาเรื่อง “54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ และนักวิชาการอาวุโส” โดยมีวิทยากร อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ, และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เวลา 13.14 น. ทรงร่วมฟังการวิจัยหัวข้ออาเซียนในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การก่อตั้งอาเซียนของนักวิชาการจากหลายสถาบันการศึกษา การสัมมนาครั้งนี้ โครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 และครบ 41 ปีแห่งการทรงสอน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และเพื่อเผยแพร่ต้นแบบความเป็น “ทหารวิชาการ” ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์ บนฐานความรู้มานานกว่า 4 ทศวรรษ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย รวมทั้งเพื่อแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ 54 ปี การก่อตั้ง ‘อาเซียน’ แก่นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา เพื่อให้นักวิชาการภายนอก และนิสิต นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับอาจารย์ ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย และร่วมกันทำงานวิจัยในเชิงลึกต่อไป รวมทั้งมีการแนะนำเอกสารที่ได้สำเนามา ส่วนใหญ่เคยเป็นเอกสารลับที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อครบกำหนดตามกฎระเบียบหอจดหมายเหตุของแต่ละประเทศ ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 100 ปี ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเคยจัดสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับสงครามโลกและสงครามเย็น รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ อาทิ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐเกาหลี

ตลอดการสัมมนาในที่ตั้ง ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

 

 

 218 total views

News

แบ่งปันสิ่งของ สู่ชุมชนรอบค่าย

– Share things to the community around the camp.

ห่วงใยประชาชน คือหน้าที่ของเรา

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ จัดชุด ชป.กร. ขุนอาสา 121 มีแล้วแบ่งปัน เพื่อป้องกันโควิด-19 โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในพื้นที่รอบค่าย ตามวิถีใหม่ โดยไม่สัมผัสให้หยิบจับเอง ตามนโยบายของ ทบ. ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่าง D-M-H-T-T ของ ศบค.ทบ./สธ. ให้ประชาชนปลอดภัยในการป้องกันตนเองตรอเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านหนองคู ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์

 

 148 total views

News

กองทัพบก สนับสนุนรถดับเพลิงร่วมดับอัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

– The Royal Thai Army supports fire trucks to extinguish fires. in the area of ​​Tak Province.

“กองทัพบก..ช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนร่วมดับอัคคีภัย”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 310 ร่วมสนับสนุนรถดับเพลิง จำนวน 2 คัน พร้อมชุดกองร้อย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณณฑลทหารบกที่ 310 ในการช่วยดับอัคคีภัยร่วมกับ ส่วนราชการ อาสากู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ วัดชัยชนะสงคราม (วัดท่าแค) อ.เมืองตาก จ.ตาก

 

 148 total views

News

ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID19  

– Establish a field hospital to support COVID19 patients.

“จิตอาสา ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม”

พล.ร.9 โดย ร.29 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับ อบจ.กาญจนบุรี, สาธารณสุข เเละส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม บริเวณ ศูนย์ OTOP อบจ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covid-19 ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยสามารถรองรับผู้ป่วย Covid-19 ได้จำนวน 80 เตียง

 148 total views

News

อุดหนุนผลผลิตเกษตรกร ประชาสัมพันธ์การป้องกัน COVID19   

– Support farmers’ produce and publicize the prevention of COVID19.

“พี่ทหารช่วยอุดหนุนเกษตรกร”

ฉก.ปจว.ศปก.นสศ.โดยชุดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ 22 รับซื้อผลผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากในช่วงนี้ พืชผลผลิตในพื้นที่ราคาตกต่ำ อีกทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส #COVID19 ในพื้นที่ ฯ ณ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

#กองทัพบก

#พลังเงียบเฉียบขาด

#ทหารมีไว้ทำไม

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 206 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1018336