Day: September 3, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/512513

ที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แด่พระสงฆ์ และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมือง ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว และที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง รวม 200 คน ซึ่งวันนี้ยังมีการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในพื้นที่อำเภออื่น ๆ อีก 13 อำเภอ โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน รวม 11,400 โดส ซึ่งมีแผนกระจายวัคซีนฯ แด่พระสงฆ์และประชาชนกลุ่มเปราะบางทั้งจังหวัด รวม 22 อำเภอ

ที่หอประชุมริมน้ำโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม และผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ รวม 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระสงฆ์ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอโพธาราม เป็นผู้ประสานในการมารับวัคซีนพระราชทาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงวัคซีนทางเลือก

ส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวคแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอปากช่อง รวม 500 คน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อีก 2 ครั้ง ในวันที่ 10 และ 17 กันยายน 2564 ที่อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเมือง เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป และผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง

 

 173 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

https://news.ch7.com/detail/512512

ที่ลานหน้าห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญหน้ากากอนามัยพระราชทาน 2,880 กล่อง รวม 144,000 ชิ้น ไปมอบแก่ประชาชนจังหวัดยะลาทั้งจังหวัด ที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนหน้ากากอนามัย ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี และมีนายอำเภอจากทั้ง 8 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 

 

 251 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมสรุปการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ของมูลนิธิโครงการหลวง ที่จังหวัดเชียงใหม่

https://news.ch7.com/detail/512511

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ตั้งขึ้นบนพื้นที่ 21.9 ไร่ ที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพระราชทานนามว่า “ชนกาธิเบศรดำริ” หมายถึง เป็นศูนย์รวมการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั้งบนพื้นที่สูง ในพื้นที่โดยรอบ และประชาชนโดยรวมของประเทศ

โอกาสนี้ องคมนตรี มอบโล่ขอบคุณและของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 และนายทหารในสังกัด ที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการก่อสร้างศูนย์วิจัยฯ มาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบัน ส่วนอาคารหลักทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อการดำเนินการในส่วนอื่นครบถ้วน จะเคลื่อนย้ายที่ทำการและห้องปฏิบัติการทั้งหมดไปยังศูนย์วิจัยฯ เพื่อรวมการบริหารจัดการให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินงานแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการผลิตพืชปลอดโรค การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงแก่บุคคลภายนอก การวิจัยและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า รวมถึงบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว มุ่งสู่การเป็นสถานที่เรียนรู้แบบครบวงจร แหล่งฝึกประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษา วางแผนพัฒนาระบบการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อเผยแพร่แนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หรือโครงการหลวงโมเดล ให้เป็นที่รับรู้ ขยายประโยชน์สู่ประชาชนชาวไทยและประเทศต่าง ๆ สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

 

 

 233 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

https://news.ch7.com/detail/512510

เวลา 13.58 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์ นายกสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางชลิดา อนันตรัมพร ประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

จากนั้น เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โดยกรรมการสภากาชาดไทย ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย มีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย, กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564, รายงานการดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน พร้อมมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย”, จัดหาวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้กับประชาชน, ตลอดจนให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา, ศูนย์พักคอย, โรงพยาบาลสนาม Hospitel และ Home Isolation รวมถึงตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ สำหรับแพทย์ และพยาบาลจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ Home Isolation ติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน โทร. 0-2021-1664

 

 237 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2564

https://news.ch7.com/detail/512509

ฯพณฯ นายจัน การ์โล เวนตูรีนี ที่ 2 และนายมาร์โก นีโกลีนี ที่ 1 ผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมารีโน

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 281 total views

Hot-News

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณี ส.ส.อภิปรายในสภา ใช้เอกสารเท็จกล่าวหาเรื่องปฏิบัติการข่าวสาร

กองทัพภาคที่2 ชี้แจงกรณี ส.ส.อภิปรายในสภา ใช้เอกสารเท็จกล่าวหาเรื่องปฏิบัติการข่าวสาร

ระบุปลอมทั้งรูปแบบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบราชการและการลงชื่อ เผย7 ข้อ พิรุธ ชื่อ/นามสกุล/ยศ/ลายเซ็น/เลขที่หนังสือ มีการนำภาพเก่า การจ่ายเบี้ยเลี้ยงตามปกติมาบิดเบือน ทภ2.ได้เข้าแจ้งความฯแล้ว

รวมถึงคลิปเสียงที่ทำปลอมขึ้นมา พ.ต.ประกาสิต ธูปไธสง เจ้าตัวที่โดนแอบอ้างได้เข้าแจ้งความฯแล้ว

 

 

 381 total views

News

กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง รับผลกระทบจากระดับน้ำขึ้นสูง

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ โดย กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของ และลากรถที่จอดเสียอยู่ในที่ต่ำติดแม่น้ำขึ้นที่สูง ให้กับประชาชนกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณริมแม่น้ำปราจีนบรี พื้นที่ บ.หาดสะแก ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมในพื้นที่ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีระดับน้ำสูงขึ้น

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

#กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

 11,699 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085225