Day: September 3, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท

https://news.ch7.com/detail/512203

เวลา 14.28 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และนางสาวศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นายพชร บุญรัตน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ณ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

 

 331 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2564

https://news.ch7.com/detail/512202

ฯพณฯ นายเหวียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กรุงฮานอย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง กระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามด้วยความเข้าใจอันดีและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเสริมโอกาสใหม่ ๆ ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับ ทั้งระดับประชาชน ทวิภาคี และประชาคมอาเซียน ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 391 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197890