Day: September 10, 2021

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564

https://news.ch7.com/detail/513873

ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน กรุงดูชานเบ

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถาน มีความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถาน จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 265 total views

COURT CIRCULAR

>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังจอมพล คิม จ็อง อึน ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังจอมพล คิม จ็อง อึน เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2564

จอมพล คิม จ็อง อึน เลขาธิการพรรคแรงงานเกาหลี ประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กรุงเปียงยาง

ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 275 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085253