Day: September 14, 2021

COURT CIRCULAR

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จังหวัดสมุทรปราการ

https://news.ch7.com/detail/515003

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอบางพลี, อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง รวม 2,100 ถุง ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อน

โดยเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา จังหวัดสมุทรปราการ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในอำเภอเมือง, อำเภอบางพลี, อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธง รวม 169 หมู่บ้าน 22 ตำบล ปัจจุบัน สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย คงเหลือน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่ โดยเป็นลักษณะน้ำท่วมขัง ที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความไม่สะดวกในการสัญจร และพักอาศัย

 

 70 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

ที่ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลภูหลวง อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย มีพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ จำนวน 7 รายการ ประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ จำนวน 10 เครื่อง, เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว จำนวน 10 เครื่อง, ชุด PPE จำนวน 100 ชุด, Leg cover จำนวน 50 คู่ และหน้ากาก N95 จำนวน 50 ชิ้น

โรงพยาบาลภูหลวง เปิดให้บริการผู้ป่วย Cohort Ward จำนวน 19 เตียง ให้บริการโดยแยกการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 5 ตำบล และศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) จำนวน 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้ป่วยในอำเภอภูหลวง สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเลย มีผู้ป่วยสะสม ระลอกใหม่ 2,749 คน ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 โดยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อของอำเภอภูหลวง 274 คน

 

 

 88 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา

https://news.ch7.com/detail/515001

ที่ห้องประชุม อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564 ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีระเบียบวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อาทิ ด้านศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนา มีผลการศึกษาฯ จำนวน 13 เรื่อง, ด้านการขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ปี 2560-2563 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 21,972 คน โดยนำความรู้ไปใช้ประโยชน์กว่าร้อยละ 85 อาทิ เรื่องการปลูกข้าวแบบครบวงจร และเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 32 แห่ง ที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ความสำเร็จให้แก่ผู้สนใจ ส่วนด้านการบริหารจัดการองค์กร ให้ความสำคัญกับพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ ในการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ปัจจุบันมีจำนวน 22 หมู่บ้าน 5,107 ครัวเรือน สำหรับการดำเนินงานในช่วงของโรคโควิด-19 ได้ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มย่อย และการอบรมศึกษาดูงานแบบออนไลน์ รวมทั้งแจกปัจจัยการผลิต โดยมีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 1,270 คน

ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีศูนย์สาขา ประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร, โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม, โครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 84 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี​ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564

https://news.ch7.com/detail/515000

เวลา 14.00 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ​ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิจุฬาภรณ์สามัญ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีระเบียบวาระเรื่องต่าง ๆ อาทิ รายงานการดำเนินกิจการของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ที่เสนอกระทรวงมหาดไทย, รายงานการจัดทำวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ ประจำปี 2563 ซึ่งมีเนื้อหาถึงพระกรณียกิจอันมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และพระเกียรติคุณทางวิชาการ อาทิ​ ทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็ง​ จากคณะกรรมการกฎบัตรแห่งกรุงปารีส​ ว่าด้วยการต่อต้านโรคมะเร็ง​ สาธารณรัฐฝรั่งเศส​ และในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาทัศนศิลป์​ คณะจิตรกรรม​ ประติมากรรม​และภาพพิมพ์​มหาวิทยาลัยศิลปากร

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิจุฬาภรณ์ ขึ้นเมื่อปี 2529 เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์​ อาทิ การให้บริการทางการแพทย์ และช่วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นแก่ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์, การพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และโครงการหารายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เช่น “โครงการถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม

โอกาสนี้​ มีพระดำรัสถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยทรงห่วงใยราษฎรที่ไม่สามารถเข้าถึงการฉีควัคซีนป้องกันโรค จึงโปรดให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ราษฎร ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทรงได้รับการถวายมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

 152 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

https://news.ch7.com/detail/514999

เวลา 09.01 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ ประธานบริหาร บริษัท ไทยฟ้าและเศรษฐีวรรณ กรุ๊ป จำกัด และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบโครงการจัดหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เพื่อศูนย์บูรณาการบริหารด้านการแพทย์และสาธารณสุข (อาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564

นาวาอากาศเอก อติรวิชช์ ไพจิตร์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะผู้บริหารและนักเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2563

 

 168 total views

News

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจพบผู้ลักลอบขนย้ายยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา)

เมื่อ 13 ก.ย. 64 เวลา 1330  บก.ควบคุมที่ 2 ศอ.ปส.ชอ.น.บ./กกล.สุรศักดิ์มนตรี ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว (ขอสงวนนาม) ว่าจะมีการลักลอบขนย้ายยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) บริเวณถนนหมายเลขที่ 2026 เส้นทาง อ.บึงโขงหลง – อ.เซกา ต.เซกา จว.บ.ก. และ ถนนเส้นทาง คำตากล้า – บ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จว.ส.น. จึงสนธิกำลังร่วมกับ ร้อย.ทพ.2107, กก.บก.ป. และ ศรภ.บก.ทพ. ทำการซุ่มเฝ้าตรวจบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ผลการปฏิบัติสามารถจับกุม ชายไทยจำนวน 2 ราย พร้อมของกลาง กัญชาแห้งอัดแท่ง จำนวน 290 แท่ง/กก. จึงได้นำผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง ส่ง สภ.เซกา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 126 total views

News

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมอบสิ่งอุปโภคบริโภค

“กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6 เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน” กองพลทหารม้าที่ 3 โดย กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6 จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน และป้องกันสาธารณภัยเทศบาลดอนจาน เข้าช่วยรื้อถอนสิ่งปรักหักพัง และมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากพายุลมแรง เมื่อ 12 กันยายน 64 ที่ผ่านมา ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย ในหมู่ที่ 7 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 3 ครัวเรือน ในการนี้ กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก และหน่วยทหารต่างๆ พร้อมนำกำลังพล เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ 13 กันยายน 2564

#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

 

 80 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1018239