Day: September 14, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

เวลา 09.02 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำ นางสาวณิชกมล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาการจัดการพืชเขตร้อนและนิเวศวิทยา ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตแห่งสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก

ต่อจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 พร้อมคู่สมรส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจำหน่ายสลากกาชาดบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เวลา 14.31 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องเจ้าพระยา-ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 ซึ่งมีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาล ได้แก่ สมาคมพยาบาล, สภาการพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา จำนวน 15 คน จาก 11 ประเทศ ซึ่งมูลนิธิรางวัลฯ ได้ทำการพิจารณากลั่นกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการนานาชาติ พิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ พิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2564 ซึ่งผู้ที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ คือ ศาสตราจารย์ เออร์ลินดา คาสโตร พาลากานัส (Professor Dr. Erlinda Castro PALAGANAS) จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และจะกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลฯ ณ พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ จากประเทศต่าง ๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลฯ และจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 รางวัล

 187 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085211