Day: September 17, 2021

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่าง ๆ

https://news.ch7.com/detail/515808

ที่โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รองศาสตราจารย์ ดร. สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันพร้อมระบบจ่ายอากาศพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา และบุคลากร เป็นตัวแทนรับมอบ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 รักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลสนาม 3 แห่ง รวม 519 คน เป็นผู้ป่วยระดับความรุนแรงน้อย 355 คน ปานกลาง 146 คน และวิกฤติ 18 คน

ที่โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีพิธีรับมอบเรื่องวัดความดันโลหิต อัตโนมัติชนิดสอดแขนพระราชทาน รวม 2 เครื่อง ซึ่งได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี นายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีฯ

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยในเป็นตึกผู้ป่วยติดเชื้อ 18 เตียง และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่หอประชุมอำเภอทุ่งเขาหลวงเพิ่มอีก 100 เตียง เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ที่โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีพิธีรับมอบสมาร์ตบอร์ดอัจฉริยะพระราชทาน ขนาด 65 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ รวม 2 ชุด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่โรงพยาบาลยะลา 1 ชุด และสุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ 1 ชุด เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ Telemedicine และเพิ่มศักยภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ ร่วมพิธีฯ

 

 

 240 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

https://news.ch7.com/detail/515807

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล มีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมประชุม โดยได้มอบโล่ของที่ระลึกแก่ผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ และได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง แล้วร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ปีงบประมาณ 2564 เกิดผลการพัฒนาในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 39 แห่ง ในมิติเศรษฐกิจ เน้นสร้างรายได้จากการปลูกพืชแบบพอเพียง วิจัยพันธุ์พืชใหม่ที่เหมาะกับพื้นที่ พัฒนาแปลงเรียนรู้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืชที่ใช้พื้นที่น้อยแต่ได้มูลค่ามาก บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต ยกระดับงานหัตถกรรมชนเผ่าสร้างคุณค่าและรายได้เสริมแก่ครัวเรือน จัดเก็บลวดลายผ้าดั้งเดิมชนเผ่าคะฉิ่น ชนเผ่าไทลื้อที่ใกล้สูญหาย ส่งเสริมถ่ายทอดสู่เยาวชน ร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องมือทอผ้าแบบกึ่งอัตโนมัติของชนเผ่าปกาเกอะญอนำไปทดสอบการใช้งานที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน มีแผนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนางานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงในปี 2565 และต่อยอดผลิตภัณฑ์กัญชงผสมเส้นใยไหม, มิติสังคม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนยึดเป็นแนวทางดำเนินชีวิต จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมสุขอนามัยครัวเรือน, มิติสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสวมหมวกให้ดอย เน้นการปลูกพืชแบบวนเกษตรผสมผสาน เกิดพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการสร้างรายได้จากป่าในพื้นที่นำร่อง 7 แห่ง ขยายสู่พื้นที่ศูนย์พัฒนาฯ 37 แห่ง เน้นสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ ทั้งยังเตรียมการรวมศูนย์ปฏิบัติงานไปพื้นที่ใหม่ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง “ชนกาธิเบศรดำริ” ที่ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนไม่เพียงพอ จึงร่วมกับส่วนราชการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมขออนุญาตให้องค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปี เมื่อแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่

 

 262 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลำปาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลำปาง

https://news.ch7.com/detail/515806

ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ซึ่ง องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขสถานการณ์การเกิดภัยธรรมชาติไปกล่าวเพื่อแต่ละหน่วยงานน้อมนำไปเป็นแนวทางในการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงที และไม่ให้เกิดซ้ำอีก

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 759 ถุง ไปมอบแก่ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยผู้ประสบความเดือดร้อน พร้อมลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ และตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา รวม 16 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จังหวัดลำปาง มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 8 อำเภอ 27 ตำบล 101 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 759 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

 

 

 

 262 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

https://news.ch7.com/detail/515805

เวลา 14.38 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ นำคณะกรรมการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานกาชาดคอนเสิร์ตดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย พร้อมคณะสมาชิกราชสกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นางจรูญ ณ นคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่าง ๆ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

นายรุ่งโรจน์ เจริญธัญรักษ์ นายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์ บึงแก่นนคร เซนเทนเนียล ขอนแก่น และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมประกวดสุนัขนานาพันธุ์ สุนัขอารักขา การประกวดลีลาศยุวชน-เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้อาวุโส การจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนขอนแก่น และการประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลพระยืน โรงพยาบาลบ้านไผ่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวดจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลการดำเนินงานของผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563

นายตีแยรี มาตู (Mr.Thierry Mathou) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ นางเซซีล มาตู (Mrs. Cécile Mathou) ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

 

 270 total views

News

ทหารหมอเดินเท้า ช่วยเหลือประชาชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Military doctors help people in the southern border provinces.

เป็นการปฏิบัติในระดับหมู่ปืนเล็ก กำลังพลหลักจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการสาธารณสุขที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านสุขภาพขั้นมูลฐาน เนื่องจากปัญหาสำคัญประการหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน และยังมีนักจิตวิทยาที่จะคอยดูแลพี่น้องประชาชนให้สุขภาพจิตดี ผ่อนหลายจากความตึงเครียดในการใช้ชีวิตประจำวัน แถมด้วยนักประชาสัมพันธ์ผู้รอบรู้ข่าวสาร ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีกำลังพลที่มีความสามารถทางด้านงานสารพัดช่าง (ยกเว้นช่างไม่รู้อะไรบ้างเลย) ที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันที และที่สำคัญกำลังพลทุกนายในชุด จะเป็นที่รักของเด็ก ๆ มาก เพราะนอกจากจะภาพลักษณ์ดี ขี้เล่น สนุกสนาน ยิ้มหวานมาแต่ไกล เข้ากับคนง่ายแล้ว พวกเขามักจะมีขนมติดมือไปฝากเด็ก ๆ ในหมู่บ้านอยู่เสมอ ชุดหมอเดินเท้า จึงเป็นหนึ่งในชุดปฏิบัติงาน ที่เป็นที่พึ่งพา และสามารถครองใจประชาชนได้ในลำดับต้น ๆ ของการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสมอมา

#SMARTSoldiers4ArmyArea

#กองทัพภาคที่4

 

 143 total views

News

ทหารชุดช่างร่วมกับ อบต.บ้านกาศ ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้ราษฎรบ้านแพะ

Soldiers join with the Ban Kat Subdistrict Administrative Organization to rebuild the homes of the poor for the people of Ban Phae.

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 นำชุดช่างจิตอาสาร่วมกับ อบตบ้านกาศ  อำเภอแม่สะเรียง ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ให้ราษฎรบ้านแพะ ถวายเป็นพระราชกุศล

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ, อาสาสมัครสาธารณสุข,ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านแพะ เข้าดำเนินการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ คือ นางอำนวย ใผ่กระจายพนา ราษฎรบ้านแพะ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 111 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 69 พรรษา ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วมีความคืบหน้ากว่า 30%

 154 total views

News

ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ

Soldiers full of stomachs, Farmers are satisfied.

ร.3 พัน.3 เข้าให้การอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักเพื่อจำหน่าย ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ.วังกระเบา ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ซึ่งได้รับความเดือนร้อน ผลผลิตเสียหายเกินระยะเวลาเก็บเกี่ยวไม่มีผู้เข้ามารับซื้อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มได้อีกครั้ง “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

#ทหารพระราชาดูแลประชา

 176 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197754