Day: September 21, 2021

COURT CIRCULAR

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตาก

https://news.ch7.com/detail/516662

ที่หอประชุมอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธี

จังหวัดตาก ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอบ้านตาก อำเภอแม่สอด และอำเภอพบพระ ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,939 ครัวเรือน เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 97 สาย และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 13,000ไร่ ทางจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว

 

 

 

 191 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

https://news.ch7.com/detail/516661

ที่โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนพระราชทาน จำนวน 2 เครื่อง และแบบดิจิทัล จํานวน 20 เครื่อง ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” จัดซื้อ พร้อมทั้งพระราชทานเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว จาก “โครงการปันลมปราณ” จํานวน 30 เครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

โรงพยาบาลธวัชบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้จังหวัดร้อยเอ็ด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จํานวนมาก โรงพยาบาลฯ จึงได้ขยายกําลังการรักษาสู่โรงพยาบาลสนาม ขนาด 140 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย รวมถึงดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในระบบ Home Isolation

 

 199 total views

COURT CIRCULAR

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564

https://news.ch7.com/detail/516660

ที่อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง, พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานฯ พร้อมด้วยเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคกลาง 14 โครงการ โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน ในพื้นที่ 19 จังหวัด รวม 48 โครงการ มีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 โครงการ และที่ก่อสร้างแล้วเสร็จสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎร อาทิ โครงการก่อสร้างฝายและขุดสระเก็บน้ำบริเวณบ้านภูไทรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี และโครงการระบบประปาอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีโครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ สำหรับโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาฯ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และช่วยระบายน้ำในช่วงน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี ที่ยังติดปัญหา 4 โครงการ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาติดตามและขับเคลื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซับสอง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี และโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

 

 129 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

https://news.ch7.com/detail/516659

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ และศิษย์เก่าฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการเรียน และการประกอบอาชีพ โดยทรงห่วงใยการเรียนออนไลน์ ซึ่งอุปกรณ์อาจไม่เพียงพอ โดยให้ทางโรงเรียนสำรวจการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อจัดหาเพิ่มเติม พร้อมพระราชทานคำแนะนำให้นักเรียนหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม และขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 288 คน ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ภาษายาวี โดยผลคะแนน O-Net และ NT ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดและระดับประเทศ ได้ให้ครูผู้สอนร่วมวิเคราะห์จุดอ่อน วิธีการสอน เพื่อปรับปรุงและนำไปพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

จากสถานการณ์โควิด-19 จึงเปิดสอนแบบ On Hand ครูประจำชั้นได้ลงพื้นที่แนะนำบทเรียน พร้อมแจกใบงาน เอกสารจากสื่อพระราชทานที่บ้านนักเรียน และให้ความรู้ด้านการป้องกันการติดโรคโควิด-19 รวมถึงการดูแลสุขอนามัย

กิจกรรมห้องสมุด จัดแสดงหนังสือพระราชทาน, หนังสือหมวดต่าง ๆ  มีบรรณารักษ์น้อยให้บริการยืม คืน ส่วนใหญ่สนใจยืมหนังสือนิทาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นภาพวาดได้, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา เข้ามาแนะนำกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ให้รู้จักการจดบันทึก การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย, การออมทรัพย์,หลักการสหกรณ์, ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น, กล้าแสดงความคิดเห็น และต่อยอดสู่ครัวเรือนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย วางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้

นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอสะบ้าย้อย มาสอนแปรรูปและถนอมอาหาร อาทิ ไข่เค็มสมุนไพร, กล้วยฉาบ, ส้มแขกตากแห้ง และการเพ้นท์กระเป๋าผ้าด้วยสีอะคริลิค ไปจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน

กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกถั่วเมล็ดแห้ง, ปลูกผักสวนครัวในล้อยาง, เพาะเห็ดนางฟ้า, ทำปุ๋ยหมัก, ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก, เลี้ยงไก่ไข่, ไก่เนื้อ, เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน โดยขยายผลสู่ชุมชน ด้วยการแจกเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อให้มีผลผลิตไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ โรงเรียนได้นำนมผง, ผัก, ไข่ไก่ และปลา ให้ผู้ปกครองประกอบอาหารในครัวเรือน และจัดอาหารปรุงสุกเป็นอาหารกลางวัน มอบให้นักเรียนที่บ้าน โดยใช้ปิ่นโตที่ได้รับพระราชทาน นอกจากนี้ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ประเพณีวันฮารีรายอ และการแสดงมโนราห์

โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัส เรื่องการศึกษาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ทรงชักชวนให้อ่านหนังสือในห้องสมุด และทำโน้ตย่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้

เวลา 13.02 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมหาราช 1 ตำบลเขาแดง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนฯแห่งนี้ เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 173 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรม อาทิ ด้านสุขภาพ นักเรียนที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ มีภาวะเตี้ย และผอม ให้ดื่มนมเพิ่มวันละ 2 แก้ว และให้ครูออกเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบผลผลิตทางการเกษตร และให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครอง, ด้านการเรียน ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ NT คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย สูงกว่าระดับจังหวัดและประเทศ ส่วนคะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าระดับจังหวัดและประเทศ จึงให้ครูวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนต่ำ เพื่อนำมาออกแบบจัดการเรียนการสอน รวมทั้งขอคำแนะนำวิธีจัดการเรียนการสอนจากครูโรงเรียนคู่พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ จัดให้นักเรียนใช้โปรแกรม Scratch โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้ง่าย เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล

ด้านการฝึกอาชีพ เน้นให้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน อาทิ การแปรรูปอาหาร ที่นำผลผลิตในโรงเรียนฯ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กล้วยฉาบเค็ม ปลาแดดเดียว, การทำขนมเจาะหู ในประเพณีวันสารทเดือนสิบ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น, กิจกรรมช่างตัดผมชาย ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ามาให้ความรู้ รวมทั้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากกลุ่มพัฒนาอาชีพโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ บ้านน้ำเชี่ยว ซึ่งศิษย์เก่าฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2554 โดยนำมะพร้าว ซึ่งมีมากในพื้นที่มาแปรรูปสร้างรายได้ เและส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้าและร้านค้าในชุมชน ปัจจุบันมีสมาชิก 7 คน

ด้านการเกษตร มีการปลูกพืชผัก ไม้ผล ถั่วเมล็ดแห้ง และผักยกแคร่ รวมทั้งเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และในกระชัง ซึ่งมีผลผลิตเพียงพอ นอกจากนี้ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืช เช่น ฟักทอง และถั่วลิสง ไปมอบให้ผู้ปกครอง 20 ครัวเรือน ทำให้สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ ทั้งนี้ จากพระราชกระแสรับสั่ง เมื่อปี 2559 ที่ให้เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรประเภทไม้ผล โรงเรียนฯ ได้ขยายพื้นที่ปลูกมะละกอ กล้วย เงาะ ปัจจุบันให้ผลผลิตได้แล้ว ส่วนทุเรียน และมังคุด จะให้ผลผลิตอีก 3-4 ปี

โอกาสนี้  ทรงมีพระราชดำรัสห่วงใยเรื่องการศึกษาของนักเรียนในช่วงเวลาที่มีปัญหา หากหน่วยงานต่าง ๆ และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนช่วยถ่ายทอดความรู้ก็จะเป็นประโยชน์ ทำให้วิชาความรู้ไม่สูญหายไป

เวลา 15.10 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมธัชมุนี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะอนุกรรมการโครงการรางวัลบัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม และบัณฑิตดีเยี่ยม นำพระสงฆ์ สามเณร และผู้ได้รับรางวัลจากการจัดทำโครงการดังกล่าว เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

​​- พระสงฆ์ สามเณร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดปทุมวนาราม ผู้สอบไล่ได้ประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 เฝ้า รับการถวายทุนส่งเสริมการศึกษา

​​- บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัล และเข็มกลัดมูลนิธิฯ

​​- บัณฑิตดีเยี่ยม สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร และเข็มที่ระลึกมูลนิธิฯ

​​- นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา

 

 179 total views

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564

https://news.ch7.com/detail/516658

ฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ​กรุงวัลเลตตา

​​ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตา

​ข้าพเจ้ามั่นใจอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐมอลตาจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นและขยายความร่วมมือให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 135 total views

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน 2564

https://news.ch7.com/detail/516657

ฯพณฯ นายอาร์เมน ซาร์คิสเซียน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนีย กรุงเยเรวาน

​​ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนีย

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 203 total views

News

ทำการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก

The Royal Thai Army  Rapid Combat Ready Unit Training.

ค่ายสิริกิติ์ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ทำการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2564

กองพลทหารปืนใหญ่ ตรวจสภาพความพร้อมรบหมวดทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย ของกองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย ซึ่งเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานฝึกหน้าโรงเก็บเรดาร์ของหน่วย ก่อนออกเคลื่อนย้ายเพื่อทำการฝึกนอกที่ตั้ง ณ บริเวณพื้นที่สนามยิงปืนใหญ่กระสุนพิเศษ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ในห้วงวันที่ 17-27ก.ย.64 โดยเป็นการนำความรู้ความชำนาญของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ในระบบเรดาร์อันทันสมัยของหน่วยมาปฏิบัติภารกิจให้เกิดความพร้อมรบในทุกมิติต่อไป

 172 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1085250