Day: November 23, 2021

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ฯ

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

https://news.ch7.com/detail/531582

ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2564 พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี คณะกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชประสงค์ฯ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือพื้นที่ทำกินของราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ถือครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัย และทำเกษตรในรูปแบบหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตร โดยไม่มีสิทธิ์ในที่ดิน แต่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินตกทอดถึงลูกหลาน

ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด, โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี โฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พัฒนา สืบสาน ต่อยอดให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ภายใต้ชื่อ “หมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง”, โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยสหกรณ์จังหวัดฯ ดูแลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามรูปแบบสหกรณ์การเกษตร และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ดำเนินการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขข้อร้องเรียน ข้อพิพาท สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ และการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ

 

 116 total views

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

https://news.ch7.com/detail/531580

ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ อนันต์ ทองระอา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสส่วนบุคคล หรือชุด PPE พระราชทาน จำนวน 550 ชุด ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสมทบโดยเสด็จพระราชกุศล

โดย อว. ได้ส่งมอบเงินพระราชทานแก่สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดที่ดำเนินงานโรงพยาบาลสนามเครือข่าย และศูนย์แยกกักชุมชนหรือศูนย์พักคอยในสังกัด 46 แห่ง และจัดสรรเงินซื้อชุด PPE 10,000 ชุด ส่งมอบให้โรงพยาบาลสนามเครือข่ายและศูนย์แยกกักชุมชน หรือศูนย์พักคอยในสังกัด 38 แห่ง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

 

 

 132 total views

COURT CIRCULAR

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดระนอง พร้อมทั้งทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ของจังหวัดระนอง พร้อมทั้งทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา

https://news.ch7.com/detail/531579

เวลา 18.25 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ชมรมฯ ก่อตั้งเมื่อปี 2553 และน้อมนำแนวทางการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาใช้รณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด รวมถึงความประพฤติของนักเรียน เช่น จัดกิจกรรมให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก, สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของตนเอง และบุคคลอื่น โดยส่งเยาวชนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอลทุกปี และปีนี้ได้เป็น 1 ใน 16 ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ รุ่นที่ 11

นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงานชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ทุกปี และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจฯ ที่เปิดให้บริการมา 10 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 40 คน มีหลักการทำงาน คือ มุ่งมั่น แก้ไข ใส่ใจไปด้วยกัน ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม ทางโทรศัพท์ และทางออนไลน์, กิจกรรมการพัฒนาอีคิว เน้นการฝึกสมอง และกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับสมาชิก ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้อง รำ เล่น เต้น ศิลปะ และดนตรี

สำหรับการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดระนอง ตลอดเวลา 19 ปี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำขับเคลื่อน และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ขับเคลื่อนอำเภอทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกอำเภอ พร้อมพัฒนาเป็นอำเภอต้นแบบระดับประเทศ พัฒนานวัตกรรม และขยายเครือข่ายทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกปี ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทูบี นัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินแก่เลขาธิการมูลนิธิทูบี นัมเบอร์วัน

จากนั้น พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง ทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

แล้วทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน อายุระหว่าง 6-24 ปี จำนวน 51,757 คน และชมรม 346 ชมรม โดยจังหวัดระนองเป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน ต้นแบบระดับเงิน

 118 total views

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนครราชสีมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดนครราชสีมา

https://news.ch7.com/detail/531578

เวลา 10.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทรงเปิด “อาคารสิริสีมาพัฒน์” เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น สร้างขึ้นทดแทนหลังเดิมที่ชำรุดใช้งานมานาน ได้รับพระราชทานนามว่า “อาคารสิริสีมาพัฒน์” มีความหมายว่า อาคารที่เป็นแหล่งความเจริญและความเป็นมงคล และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “สธ” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 122 ปี พระบารมีปกเกล้าฯ และนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน รวมถึงความสําเร็จและความภาคภูมิใจของโรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดนครราชสีมา ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2442 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 4,185 คน การจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ช่วยพัฒนาจิตสำนึกของนักเรียน เช่น เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อม ทำจิตอาสาเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังได้ปรับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้สอน พัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียน สำหรับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดดำเนินการมาแล้ว 12 ปี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ รวม 42 เหรียญ และยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 เมื่อปี 2561 นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงจากการได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงโยธวาทิต ระดับนานาชาติ ที่เยอรมนี และอิตาลี ในปี 2562

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้ตามยุคทันสมัย มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนจำนวนมาก ส่วนศิษย์ปัจจุบันสามารถสร้างผลงาน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติตลอดมา

เวลา 13.26 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุชั่วคราววัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง ในการพระราชทานเพลิงศพ พระสาสนโสภณ (โกศล สิรินฺธโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา ซึ่งมรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สิริอายุได้ 96 ปี พรรษา 74

พระสาสนโสภณ มีนามเดิมว่า โกศล โพธิ์งาม เกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2467 ที่ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบันคือ ตำบลระเวียง อำเภอโนนนารายณ์ เป็นบุตรของนายสอน กับนางสงค์ โพธิ์งาม สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดธรรมวงศา บรรพชาครั้งแรกเมื่อปี 2481 ณ วัดธรรมวงศาบ้านระเวียง จังหวัดสุรินทร์ บรรพชาครั้งที่ 2 เมื่อปี 2483 ณ วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา และอุปสมบทในปี 2489

ด้านงานปกครอง เริ่มจากเป็นครูสอนปริยัติธรรมและเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง, เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (ธรรมยุต), เป็นเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา, เป็นรองเจ้าคณะภาค 10 (ธรรมยุต), เป็นรองเจ้าคณะภาค 11 (ธรรมยุต) และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าสำนักเรียนวัดสุทธจินดา และเป็นผู้รับใบอนุญาตก่อตั้งโรงเรียนการกุศลวัดสุทธจินดา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี มาโดยตลอด และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยสม่ำเสมอ

ด้านงานเผยแผ่ ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบให้กับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทั้งภายในวัดและนอกวัด โดยร่วมมือกับหน่วยราชการต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังเปิดสอนหลักสูตรครูสมาธิ ร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพให้กับพระสงฆ์ สามเณร และประชาชนในวันเสาร์ อาทิตย์ และเปิดวัดให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสวดมนต์และทำสมาธิทุกเย็นวันศุกร์

เวลา 13.44 น. เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เอื้ออาภรณ์ ณ วัดสะแก

นายประสิทธิ์ เอื้ออาภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2476 เป็นบุตรของนายหยกจิ่น กับนางหยู่อุย แซ่อื้อ ด้านครอบครัวสมรสกับ นางจู เอื้ออาภรณ์ มีบุตร-ธิดา 5 คน นายประสิทธิ์ เอื้ออาภรณ์ ใส่ใจดูแลบุตรหลานอยู่เสมอ สนับสนุนและให้ความสำคัญเรื่องการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในหน้าที่การงานของบุตร-ธิดาทุกคน ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงลัคนา กาญจนกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์

นายประสิทธิ์ เป็นผู้มีระเบียบวินัยในการดำรงชีวิต มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรและอดออม เป็นนักธุรกิจที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตา เป็นที่เคารพรักของทุกคนที่รู้จัก ด้านสังคม นายประสิทธิ์ ทำงานช่วยเหลือสังคมมาตลอดชีวิต ปฏิบัติหน้าที่เหรัญญิกของมูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึ้ง และสมาคมเตียอัง ด้วยความสุจริต ซื่อตรง นายประสิทธิ์ เอื้ออาภรณ์ ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สิริอายุ 88 ปี

 

 

 120 total views

News

ทหารรวบอีก 31 ชีวิต..หลบในไร่อ้อย

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ลาดตระเวนและซุ่มตรวจ โดยเมื่อ 22 พ.ย. 64 พบบุคคลต้องสงสัยพร้อมสัมภาระ หน่วยจึงเข้าตรวจสอบ พบว่าเป็นชาวเมียนมา ที่ลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย จำนวน 31 คน และได้ทำการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 (ผลเป็นลบ) จึงดำเนินการควบคุมตัวส่งให้ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอด เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป

 77 total views

News

ผาเมืองปะทะเดือด!!!กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 6 ศพ ยึดยาบ้า 1,800,000 เม็ด

เช้ามืดวันที่ 23 พ.ย.64 กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 จัด ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณ ช่องทางผาขาวบน บ.ลิเซ ต.แม่ฟ้าหลวง​ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ห่างจากแนวชายแดน ประมาณ 100 เมตร ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย จำนวน 10-15 คน  เดินลัดเลาะมาตามภูมิประเทศ  จนท.จึงได้แสดงตัว เพื่อขอตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้ใช้อาวุธปืน ไม่ทราบชนิด ยิงใส่ฝ่ายเรา จึงเกิดการปะทะ  ประมาณ 15 นาที

ฝ่ายเราปลอดภัย สามารถตรวจยึดยาบ้า จำนวน 9 เป้ เป้ละประมาณ 200,000เม็ด  รวมประมาณ 1,800,000 เม็ด กลุ่มขบวนการเสียชีวิต 6 ศพ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในพื้นที่ประเทศเมียนมา ส่งผลให้มีการลักลอบค้ายาเสพติด และเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนมากขึ้น ทำให้กองกำลังผาเมืองได้มีการเพิ่มมาตรการ ในการสกัดกั้น   โดยในห้วงที่ผ่านมาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนเส้นทางจากประเทศเมียนมา ไปเป็นนำเข้าทางด้านประเทศลาว และลำเลียงเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น

โดยแหล่งผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ จะอยู่ในพื้นที่รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของ กองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายว้า อย่างไรก็ตามปัจจุบันกองกำลังผาเมืองได้จัดชุดปฏิบัติการกว่า 80 ชุด เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ใน 6 จังหวัด 24 อำเภอ โดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นยาเสพติด การสกัดกั้นแรงงานผิดกฏหมายตลอดแนวชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้เกิดความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัย

 103 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197811