Category: COURT CIRCULAR

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในกองทัพอากาศ เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19

ที่อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพกองทัพอากาศ 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ ดอนเมือง พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม ทอ. ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระดำริให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นภายในกองทัพอากาศ จำนวน 150 เตียง เพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมสูงสุด แบ่งเป็น 2 โซน คือ ชั้นล่าง เป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยชาย และชั้นบน เป็นที่พักสำหรับผู้ป่วยหญิง มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้แต่ละเตียง โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ อาทิ เตียงผู้ป่วย, ที่นอน, พัดลมตั้งโต๊ะ, ปรอทวัดไข้ดิจิตอล, เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

ทั้งนี้ กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ติดเชื้อที่จะเข้าพักภายในโรงพยาบาลสนาม ทอ. โดยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดชมาแล้ว 3-4 วัน มีอาการคงที่ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีไข้ ไอ และหอบ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ ได้นำน้องถาดหลุม หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ ผลงานวิจัยของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มาใช้ในการลำเลียงอาหาร ยา เสื้อผ้า แก่ผู้ติดเชื้อ เพื่อลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารด้วยระบบ CCTV รอบอาคาร ตลอดจน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ ดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกอาคาร โดยจะเปิดให้บริการได้ในวันที่ 24 เมษายนนี้

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2564

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร กรุงลอนดอน

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสหราชอาณาจักร

หม่อมฉันขอให้ฝ่าพระบาทมั่นใจว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสองจะดำเนินก้าวหน้าต่อไป ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือที่เจริญงอกงามสืบไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

COURT CIRCULAR

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท

เวลา 09.12 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำ นายทาเคโอะ โนดะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปีที่ 8 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาสผ่านสภากาชาดไทย

นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อทองคำ รูปหล่อสำริด หนังสือ และสิ่งของที่ระลึก

รองศาสตราจารย์ตรีศิลป์ บุญขจร นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับรางวัลเสฐียรโกเศศวิถีกีรติชน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

– สาขาภาษาไทย ศาสตราจารย์กิตติคุณ กาญจนา นาคสกุล

– สาขานิรุกติศาสตร์ รองศาสตราจารย์นววรรณ พันธุเมธา

– สาขาคติชนวิทยา ศาสตราจารย์พิเศษประคอง นิมมานเหมินท์

– สาขาวรรณคดีและการแปล ศาสตราจารย์กิตติคุณ กุสุมา รักษมณี

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง

เวลา 18.52 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี (Mr. Moustapha Mahmoud Moustapha Elkouny) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย นายมุศเฏาะฟา มะฮ์มูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ด้านกิจการรัฐสภา มาก่อน

เวลา 18.57 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส (Mrs. Millicent Cruz-Paredes) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย นางมิลลิเซนต์ ครุซ-ปาเรเดส เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาก่อน

เวลา 19.01 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายตีแยรี มาตู (Mr.Thierry Mathou) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายตีแยรี มาตู เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเอเชีย-โอเชียเนีย กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

เวลา 19.10 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายรัคมัต บูดีมัน (Mr. Rachmat Budiman) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายรัคมัต บูดีมัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาก่อน

เวลา 19.14 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย (Mr. Mohammed Abdul Hye) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย นายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย มาก่อน

เวลา 19.19 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ (Mr. João Bernardo de Oliveira Martins Weinstein) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสประจำประเทศไทย นายจูเวา บือร์นาร์ดู ดือ โอลีเวย์รา มาร์ตินช์ ไวน์ชไตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจารัฐอิสราเอล มาก่อน

COURT CIRCULAR

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

เวลา 14.03 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ห้องประกอบอาหาร ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหยางโจว จำนวน 5 กระทะ เพื่อพระราชทานแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ด้วยมีพระประสงค์ให้บุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ

ที่ผ่านมา ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ อาทิ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหาเครื่องช่วยหายใจ เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ 5 เครื่อง และสำรองไว้ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์อีก 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์ และนำไปใช้ในกรณีเครื่องมือไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังโปรดให้โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานข้าวกล่อง เมนูข้าวผัดหยางโจว พร้อมน้ำดื่ม รวม 300 ชุด เพื่อเชิญไปมอบแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนาม อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา 273 คน โดยจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 550 เตียง

ในการนี้ มีพระดำรัสชื่นชมการปฏิบัติงาน และพระราชทานกำลังใจให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ที่เสียสละร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

เวลา 18.27 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี (Mr. Issa Abdullah Jaber Al-Alawi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย นายอิสซา อับดุลเลาะฮ์ ญาบิร อัลอาลาวี เคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐสุลต่านโอมาน มาก่อน

เวลา 18.33 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยูริ ยาร์วียาโฮ (Mr. Jyri Järviaho) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย นายยูริ ยาร์วียาโฮ เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ มาก่อน

เวลา 18.37 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล (Mr. Jon Åström Gröndahl) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นายยอน ออสเตริม เกรินดาห์ล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีและหัวหน้ากรมการกงสุลและกฎหมายแพ่ง กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน

เวลา 18.52 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน (Ms. Itzel Karina Chen Chan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย นางสาวอิตเซล การินา เชน ชัน เดยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารเนติบัณฑิตยสภาแห่งสาธารณรัฐปานามา มาก่อน

เวลา 18.56 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ (Ms. Sibille de Cartier d’Yves) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม ประจำประเทศไทย นางซีบีย์ เดอ การ์ตีเย ดีฟว์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ และสาธารณรัฐซูดาน มาก่อน

COURT CIRCULAR

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฏสมณศักดิ์ พระพรหมวชิรโสภณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในพระหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ โกศลศาสนกิจบริหาร ปริยัติภารธุราทร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี  สถิต ณ วัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 ด้วยเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์พร้อมด้วยศีลาจารวัตรที่งดงาม และประกอบศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งในด้านการปกครอง การสนับสนุนด้านการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร และนักเรียน รวมทั้ง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นพระนักเทศน์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต, เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง, ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานอำนวยการศูนย์ฝึกอบรมพระธรรมกถึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0741196