Category: COURT CIRCULAR

COURT CIRCULAR

ผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวาย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564

วันนี้ ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน อันประกอบด้วย น้ำสรง พุ่มบัว และผ้าไตร ไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช 2564

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะประจำพระราชหฤทัย ดังเช่นพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัย ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบรมราชบุรพการีแล้ว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชสำนักผู้ใหญ่ เชิญเครื่องสรงน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ ตลอดจนข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุ เป็นการแสดงพระราชกตัญญุตาธรรมตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอดิเรก ถวายอนุโมทนา และถวายของที่ระลึก

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2564

ฯพณฯ นายบะชาร อัลอะสัด ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย กรุงดามัสกัส

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซีเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

COURT CIRCULAR

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 ผ่านระบบ VDO Conference

วานนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง กล่าวถ้อยแถลงผ่านระบบ VDO Conference ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ หรือ CND ครั้งที่ 64 ซึ่งเป็นการประชุมของกลุ่มสมาชิกสหประชาชาติ 193 ประเทศ จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2564 ในรูปแบบผสมระหว่างการประชุมด้วยตัวเอง และการประชุมทางไกล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อระดมความคิดจากประเทศสมาชิก โดยมีเป้าหมายสู่การอยู่ดีกินดีของประชาคมโลก


จากแถลงการณ์ของที่ประชุม CND เมื่อปี 2562 ที่แสดงความกังวลต่อความท้าทายจากปัญหายาเสพติดโลก และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน หนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการหารือครั้งนี้ คือ “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันยาเสพติด” ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวง ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาฝิ่น และความยากจนบนพื้นที่สูง ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูงทั้งในและต่างประเทศ โดยองคมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานเพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่มูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันมีการแพร่กระจายของสารเสพติดชนิดใหม่ที่ไม่ใช่ฝิ่น ส่งผลกระทบต่อชุมชนบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวงจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกัน เพื่อพร้อมรับมือจากความเสี่ยงต่าง ๆ ดำเนินงานภายใต้โครงการ “วัคซีนวัยรุ่น” จากความร่วมมือของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ การพัฒนาความรู้ และฝึกทักษะด้านการเกษตร การสร้างจิตสำนึกรักและตระหนักถึงคุณค่าของการทำเกษตรที่ยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ การฝึกทักษะวิชาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม โดยมีเยาวชนกว่า 130 คน เข้ารับการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ และมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ปัจจุบันยังได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาทางเลือกให้แก่เด็กและเยาวชนโรงเรียนที่พื้นที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 เมษายน 2564

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรเดนมาร์ก

หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะยังคงกระชับแน่นแฟ้นและจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน ของทั้งสองฝ่ายสืบไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

COURT CIRCULAR

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง

ที่วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระกุศลและเปลี่ยนผ้าไตรสรีระสังขารหลวงปู่สรวง ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นกุศล และให้ศิษยานุศิษย์ ได้กราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่สรวง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยครั้งนี้ อำเภอภูสิงห์ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอภูสิงห์ โรงพยาบาลภูสิงห์ เจ้าหน้าที่ อสม. ได้เตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และให้ผู้ร่วมงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค โดยได้ดำเนินการอย่างเข้มงวด โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้เรียนดี มีความประพฤติดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา จำนวน 40 ทุน

หลวงปู่สรวง เป็นเกจิอาจารย์ ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากชาวอีสานตอนล่างเป็นอย่างมาก นับแต่ครั้งยังมีชีวิต ซึ่งชาวบ้านจะรู้จักหลวงปู่สรวง ในฐานะนักบวชเชื้อสายเขมร ชอบธุดงค์ตามเทือกเขาพนมดงรัก ข้ามไปมาระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยเรียกขานตามภาษาเขมรว่า “ลูกเอาวเบ๊าะ” หรือ “ลูกตาเบ๊าะ” หมายถึงพระดาบสผู้รักษาศีลและมีเมตตาธรรมสูง แต่คนไทยเรียกหลวงปู่สรวงว่าเป็น “เทวดาเดินดิน” หลวงปู่สรวง ละสังขารเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2543

COURT CIRCULAR

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรี และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรี และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564

ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 22 พระองค์ เมื่อเจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ศีลจบ ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

ที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 19 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

ส่วนที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานประจำพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

และที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เดิมกำหนดวันโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุไว้ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัย แต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน

COURT CIRCULAR

>>>>

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 15 เมษายน 2564

ฯพณฯ นายรูเวน (รูวี) ริฟลิน ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล นครเยรูซาเลม

ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของรัฐอิสราเอล

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้า เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2297-7090 Fax: 0-2280-2363

webadmin@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

0741100