Category: NEWS IN ROYAL RESIDENCE

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 โดยมีความสำคัญว่า “วัยเด็กเป็นวัยที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการวางรากฐานของชีวิต เด็กทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาและฝึกฝนตนเองให้ถึงพร้อม ทั้งความรู้ และความดี แต่ละคนจะได้มีรากฐานอันมั่นคง สำหรับพัฒนาต่อยอด เป็นความสำเร็จ ความเจริญ และความสุขในชีวิตในวันข้างหน้า”

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2563

 41 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นำผู้บริหาร ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อแสดงความจง

รักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ วังศุโขทัย

 

นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสมิ่งมงคลในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เหล่าข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ต่างมีความปลื้มปีติยินดีเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลนี้ และซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณ ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพที่โดดเด่นในหลากหลายด้าน ทั้งด้านการกีฬา ด้านดนตรี ไปจนถึงด้านการออกแบบแฟชั่นและเครื่องประดับ โดยทรงออกแบบเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ ‘SIRIVANNAVARI’ และ S’Home อันเป็นคุณูปการยิ่งที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจและแจ้งชัดถึงองค์ความรู้ในการนำอัตลักษณ์ผ้าถิ่นไทยพัฒนาให้ทันสมัยสู่สากล จนเป็นที่ประจักษ์ไม่เพียงแต่ในไทย แต่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

นับเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดงาน OTOP City ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “ของขวัญปีใหม่ ล้ำค่าถูกใจ รวมไว้ใน OTOP City 2020” เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ทรงพระกรุณาประทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักความสุขให้แก่ชาวไทย ทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย s จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ ตลอดจนประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป นำความปลื้มปีติมาสู่กรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้น้อมรับพระกรุณาธิคุณ มอบแบบลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งถือเอาฤกษ์มงคลในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 นี้ ให้ทุกจังหวัดได้ดำเนินการทั้งในเชิง “อามิสบูชา” คือการร่วมถวายพระพรชัยมงคล และ “ปฏิบัติบูชา” คือการน้อมรับพระกรุณาธิคุณ รับมอบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อให้ผู้ที่มีฝีมือในเชิงช่างศิลปหัตถกรรม กลุ่มทอผ้า ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถรังสรรค์เรียงร้อยพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ในกระบวนวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นอย่างต่อเนื่องไม่จบสิ้น สมดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริมกระตุ้น ผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัยและทุกโอกาส

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นแบบฉบับของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พระองค์ทรงมีพระดำรินำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ด้วยพระทัยอันแน่วแน่ทรงดำเนินรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และจากประสบการณ์เมื่อครั้งตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง ด้วยตลอดมากรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองพระราชปณิธานส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทย สืบสานภูมิปัญญาและอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ และผลักดันรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย จนคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยใช้และสวมใส่ผ้าไทยอย่างน้อยสัปดาห์ละสองวัน และพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ดำเนินการเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเฉพาะผ้าไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น เป็นการสร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ในการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น สามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จของการส่งเสริมนักออกแบบรุ่นใหม่ หรือ CDD Young Designer ทั่วประเทศ และโครงการ “สืบสานภูมิปัญญา OTOP ผ้าไทย และเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าแห่งสยาม” จนเกิดสุดยอดแห่งผลงานผ้าไทยกว่า 300 ผลิตภัณฑ์ สร้างความประทับใจต่อทุกสายตาที่ได้ร่วมชมในงานกาล่าไนท์ เสน่ห์ สีสัน แพรพรรณแห่งสยาม และงาน OTOP City 2020 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ด้วยพระบารมีและพระปรีชาญาณในการอนุรักษ์คู่ไปกับการเพิ่มพูนศักยภาพผ้าไทยที่ผสมผสานความทันสมัยให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่า ในนามของกรมการพัฒนาชุมชน น้อมสานพระปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภูมิปัญญาไทย มุ่งยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกิดขึ้นกับชุมชน ท้องถิ่น อันเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศตามพระดำริของพระองค์สืบไป ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ขอประทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

 43 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ รพ. และสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ รวมถึงประชาชนทุกหมู่เหล่า อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ซึ่งได้ทวีความรุนแรงระลอกใหม่ในช่วงเวลานี้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงิน สิ่งของ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 จำนวน 17 แห่ง ดังนี้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร และสถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางรติรส จุลชาต มอบเงินพระราชทาน แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กับเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน และผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ดบ้านภูมิเวท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ น.ส.ธันย์ชนก ฟักอุดม เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็กเยาวชน ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด

อีกทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน ทรงเล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของผู้เจ็บป่วย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องเป็นหน้าด่านในการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน จึงได้พระราชทานเงินในโอกาสนี้ด้วย

 49 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คลัาย​วันประสูติ

วันที่ 8 มกราคม เวลา 11.05 น. สม​เด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า​สิริ​วัณณว​รี นารี​รั​ตน​ราช​กัญญา เสด็จทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล เนื่อง​ใน​โอกาส​วัน​คลัาย​วันประสูติ วัน​ที่ 8 มก​รา​คม 2564 โอกาสนี้ ทรง​ไถ่​ชีวิต​โค จำนวน 1 คู่ ​ปล่อย​นก และ พันธุ์​ปลาน้ำจืด ณ ​ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

 51 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

ที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ และคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 โครงการ รวม 504 ถุง พร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ รวม 1,670 คน ประกอบด้วย โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านปางขอน อำเภอเมือง, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านห้วยหยวกป่าโซ อำเภอแม่ฟ้าหลวง, โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ, บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ (เวียงป่าเป้า) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเด็กที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

จากนั้น ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ซึ่งสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้ราษฎรบ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ เข้ามาศึกษาและนำความรู้ไปปฏิบัติในที่ดินของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับค่าจ้าง เพื่อให้มีรายได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า และการป้องกันไฟป่า รวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น อาทิ ลิ้นจี่ แมคคาเดเมีย พืชผักปลอดสารพิษ การทำนาแบบขั้นบันได และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายสร้างรายได้ รวมทั้ง ส่งเสริมให้ราษฎร มีการศึกษาโดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ความรู้ด้านการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ

 41 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

ผู้แทนพระองค์ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564

ณ กองงานส่วนพระองค์ 904 ส่วนแยกวังศุโขทัย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนของโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 ทุน พร้อมอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอลและลูกวอลเลย์บอล รวมทั้ง หนังสือการเรียนรู้ด้านศิลปะแก่ผู้แทนโรงเรียนทั้ง 10 แห่ง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา, โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา, โรงเรียนห้วยบงวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองขาม จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนวัดเสาธงกลาง จังหวัดสมุทรปราการ, โรงเรียนบ้านท่ายามู จังหวัดปัตตานี, โรงเรียนคลองขวาง จังหวัดตราด, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 และโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 55 total views

NEWS IN ROYAL RESIDENCE

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคล เฝ้า

วันนี้ เวลา 14.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ เจ้าหน้าที่บริษัท ทีเอชโรโบติก จำกัด เฝ้าถวายเครื่องฟอกอากาศขั้นสูง สำหรับกำจัดเชื้อโรค ไวรัส แบคทีเรีย และฝุ่นที่แพร่ในอากาศ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาล 13 แห่งทั่วประเทศ สำหรับใช้ในพื้นที่ที่ต้องการมาตรฐานคุณภาพอากาศสะอาด อาทิ ห้องหัตถการ ห้องตรวจโรค ห้องพัก ห้องผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด ห้องผู้ป่วยแผลไฟไหม้ และห้องดูแลผู้ป่วยหนัก หรือ ไอซียู รวมทั้ง ผู้ป่วยที่ต้องระวังการติดเชื้อทางเดินหายใจ

จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้ารับพระราชทานชุดหนังสือศิลปและความคิดสร้างสรรค์ วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ และความรู้ทั่วไป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 64 เรื่อง กว่า 7,500 เล่ม ซึ่งพระราชทานแก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวม 224 แห่ง โดยมีหนังสือที่น่าสนใจ อาทิ สามสิบเรื่องวิทย์ชวนคิดด้วยศิลป์, ชุดนิทานการเรียนรู้ตามแนวทางสเต็มศึกษา, พับกระดาษแสนสนุก, คุณทองแดง ฉบับการ์ตูน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ THE PRINCESS’ DOG DIARY พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยมีพระประสงค์ให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ได้รับการส่งเสริมศิลปะในแขนงต่าง ๆ และใช้ศิลปะเป็นสื่อการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ในหลากสาขาวิชา และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

 80 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2297-8063

webadmin@rta.mi.th


118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Total Visitors

0599729