Category: ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์

EP7 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

EP7 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

EP6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

EP6 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

EP5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

EP5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

EP4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

EP4 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้                                                                                                  พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

Ep3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

Ep3 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้
คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ
ประวัติศาสตร์

EP.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

EP.2 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#smartsoldiersstrongarmy

ประวัติศาสตร์

Ep.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

 

Ep.1 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวต่างชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง การพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับความเจริญของชาติตะวันตก ถนนหลายเส้นทางในเขตพระนครถูกตัดขึ้นเพื่อตอบรับความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้มีการสร้างรถไฟสายแรกกรุงเทพฯ ถึงอยุธยา ในเวลาเดียวกันพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า คุณภาพชีวิตของราษฎร ได้มีการยกเลิกทาส ทั้งพัฒนาด้านสาธารณูปโภคต่างๆ กำเนิดการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร ฯลฯ ทรงพระราชกรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตราบมาจนถึงทุกวันนี้ คลิปนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของประเทศสยามในอดีต เรามาติดตามชมกันได้เลยครับ

#พิทักษ์ราชัน

#ปิยมหาราช

#ล้นเกล้ารัชกาลที่5

#SMARTsoldiersstrongarmy

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1064191