Category: Hot-News

Hot-News

>>>>

ทบ. สานต่อสมัครใจเป็นทหาร เปิดรับชายไทยอายุ 18-20 ปี ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ และอายุ 22-29 ปี ที่เคยผ่านตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ สมัครเป็นทหารกองประจำการ ปี 65 กรณีพิเศษทาง Online

กองทัพบกเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม หลังจากในปี 2564 กองทัพบกได้เริ่มโครงการรับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครใจเป็นจำนวนมาก และผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุเข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/64 จำนวน 3,207 นาย

สำหรับในปี 2565 นี้ กองทัพบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหารต่อไป โดยจะเริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2545-2547) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2536-2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ ทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ เป็นกรณีพิเศษ โดยเป็นการรับสมัครก่อนการตรวจเลือกฯ ตามปกติ ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในหน่วยทหารได้ โดยไม่จำกัดหน่วยทหารภายในพื้นที่มณฑลทหารบกเดียวกัน และจะได้เข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/65 (1 พ.ค. 65) ทั้งนี้กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดำเนินการในช่วงวันที่ 12 – 13 ก.พ. 65 ณ มณฑลทหารบก 35 แห่งทั่วประเทศ โดยจะทำการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อย ก่อนการตรวจเลือกทหารในระบบปกติ

สำหรับคุณสมบัติในการรับสมัครฯ ไม่จำกัดคุณวุฒิการศึกษา ไม่เป็นคนที่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร โดยพิจารณาขนาดร่างกายและความสมบูรณ์ของร่างกาย ตามผลการคัดเลือกในวันทำการคัดเลือกฯ เป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้ที่สมัครเป็นทหารด้วยวิธีพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิลดวันรับราชการประจำการตามคุณวุฒิการศึกษา, สามารถเลือกหน่วยทหารที่ตนเองประสงค์จะเข้าประจำการได้เฉพาะหน่วยทหารของกองทัพบก โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร หากรับราชการทหารครบ 2 ปี และมีคุณสมบัติครบตามที่ทางราชการกำหนด มีสิทธิสมัครสอบในโควตาการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบกตามที่กองทัพบกจัดสรร ให้อีกร้อยละ 30 จากร้อยละ 80 ของทหารกองประจำการ (ซึ่งปัจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาให้ทหารกองประจำการในการสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารบก ร้อยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนร้อยละ 20) นอกจากนี้ ผู้ที่สมัครเป็นทหารจะได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมทั้งจะได้รับสิทธิสวัสดิการ ค่าตอบแทนเช่นเดียวกับทหารกองประจำการปกติ

กองทัพบก จึงขอเชิญชวนชายไทยที่สนใจสมัครเป็นทหารตามขั้นตอนข้างต้น เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ ซึ่งนอกจากจะได้ทำงานเพื่อดูแลชาติบ้านเมืองแล้วยังจะได้รับโอกาสอันดีในการต่อยอดสู่การเป็นทหารอาชีพตามกระบวนการส่งเสริมและแนวทางการให้โอกาสทหารกองประจำการที่กองทัพบกได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และขอเรียนย้ำว่าการรับสมัครทางออนไลน์เป็นกรณีพิเศษนี้ รับเฉพาะผู้ที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ และผู้ที่เคยผ่านการตรวจเลือกทหารมาแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปี ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน 2565 ไม่สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ตามกระบวนการปกติ รายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมที่ หน่วยสัสดีทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ https://sassadee.rta.mi.th โทร. 0 2223 3259 เฟสบุ๊ค: กองการสัสดี

…………………………………………

24 พฤศจิกายน 2564

 114 total views

Hot-News

>>>

เสธ.ทบ.ตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ระบุใช้รูปแบบเดียวกับการฝึกทหารใหม่

จากนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ทุกหน่วยของกองทัพบกปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโควิด-19 ทั้งในระดับหน่วยทหาร กำลังพล และผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือร่วมปฏิบัติงานกับกองทัพบก โดยเฉพาะการฝึกอบรมให้กับบุคคลภายนอก
โดยในบ่ายวันนี้ (22 พ.ย.64) พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมการทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยทหารกองทัพบก ที่รับผิดชอบการฝึกอบรมนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง ในลักษณะดำเนินการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวที่กองทัพบกให้การสนับสนุน กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มาตั้งแต่ปี 2552 โดยมีกระบวนการในลักษณะพหุภาคี ปรับสภาพร่างกาย ฟื้นฟูสภาพจิตใจตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง โดยจะใช้ระยะเวลาบำบัดฟื้นฟู 120 วัน เพื่อเตรียมกลับสู่สังคมภายนอกอย่างมีคุณภาพต่อไป
เสนาธิการทหารบก ระบุว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยมีสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกองทัพบกมีนโยบายและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในทุกภารกิจ ทั้งด้านการฝึกทางทหาร และการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่กองทัพบกให้การสนับสนุนส่วนราชการต่างๆ จึงได้เตรียมมาตรการป้องกันในการฝึกอบรมของศูนย์วิวัฒน์พลเมือง โดยให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบศูนย์วิวัฒน์พลเมืองดำเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ภายใต้มาตรการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลและการฝึกในระบบปิด รูปแบบเดียวกับการฝึกทหารใหม่ เพื่อการป้องกันโรคให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมดังกล่าว
เสนาธิการทหารบก ยังได้ย้ำถึงนโยบายกองทัพบกในการดูแลบุคลากร รวมถึงบุคคลที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน หรือฝึกอบรมกับกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง จำเป็นที่จะต้องดูแลและป้องกันโรคอย่างถูกต้องเหมาะสม ตั้งแต่กระบวนการคัดกรอง จนถึงการดูแลรักษาหากตรวจพบเชื้อ สิ่งสำคัญคือ การได้รับวัคซีนตามมาตรฐานสาธารณสุข การฝึกอบรมวิวัฒน์พลเมืองถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับการฝึกทหารใหม่
อนึ่งสำหรับศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมการทหารช่าง ในปี 2564 จะดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 200 คน โดยจะทยอยเข้ารับการอบรมในช่วงเดือน ธ.ค.64 – พ.ค.65 ก่อนเข้ารับการอบรมจะถูกกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และทำตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 2 หากผลตรวจ
เป็นปกติ จะเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมต่อไป แต่หากพบการติดเชื้อโควิดจะส่งกลับเข้ารับการรักษาโดยสำนักงานคุมประพฤติต้นสังกัด
………………………………….22 พฤศจิกายน 2564

 104 total views

Hot-News

>>>

ทบ.เดินหน้าช่วยชาวนาตลอดฤดูเก็บเกี่ยวบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมรับซื้อข้าวเปลือกไปประกอบเลี้ยง ส่วนชายแดนเติมกำลังรับภารกิจสกัดกั้นเข้าเมืองผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐ

เช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ประจำวันด้วยระบบออนไลน์ โดยผู้บัญชาการทหารบกให้ความสำคัญกับการดำรงสภาพของหน่วยทหารในการป้องกันโควิด-19 โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนของกำลังพลและครอบครัวให้ได้รับวัคซีนครบตามมาตรฐานสาธารณสุข รวมทั้งการดูแลทหารใหม่ซึ่งขณะนี้อยู่ในห้วงของการฝึกหลักสูตรพื้นฐาน โดยให้ดำเนินการฝึกเป็นขั้นเป็นตอน คัดแยกทหารใหม่ตามขีดความสามารถ และเฉพาะกลุ่ม เช่น โรคประจำตัว ไม่มีพื้นฐานการศึกษา ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเสริมความรู้ทักษะในเรื่องนั้นๆ เป็นการเฉพาะ เพื่อปูพื้นฐานให้ทหารใหม่มีความพร้อมมากที่สุด ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต โดยยังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกันโควิด-19 ในทุกการปฏิบัติ

สำหรับภารกิจของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก ซึ่งปัจจุบันยังคงดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะภารกิจการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในสองเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถตรวจพบการใช้ช่องทางตามธรรมชาติในพื้นที่ชายแดนลักลอบเข้าประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้ระบุว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้อนุมัติให้กองทัพบกจัดกำลังเพิ่มเติมในเดือนธันวาคมนี้ จำนวน 4 กองร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกใน 4 พื้นที่ เพื่อเสริมการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ซึ่งกำลังที่จัดไปสนับสนุนเพิ่มเติมนี้ขอให้ปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็ง และดูแลพื้นที่ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐในการเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศ ทั้งในมิติด้านกฎหมายและสาธารณสุข

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ขอบคุณหน่วยทหารที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในทุกความเดือดร้อน โดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวนาในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ขอให้ดำรงความต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เพราะอาชีพทำนาถือเป็นรากฐานของสังคมไทย การช่วยเหลือในลักษณะช่วยเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวและกำลังพลจิตอาสา นำข้าวเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉาง เปิดค่ายทหารให้นำข้าวเปลือกมาตากลดความชื้น รวมทั้งอาจพิจารณาช่วยรับซื้อข้าวเปลือกของชาวนามาสีในโรงสีข้าวของหน่วย เพื่อการประกอบเลี้ยง

สำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารของกองทัพบกโดยเฉพาะกองทัพภาคที่ 2 ได้นำรถเกี่ยวข้าวและกำลังพลเข้าช่วยเกี่ยวข้าวในแปลงนาของเกษตรกร อาทิ มณฑลทหารบกที่ 25 ได้ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวสะสม 210 ไร่ ปริมาณข้าว 96,900 กิโลกรัม ที่ จ.สุรินทร์, กองพลทหารม้าที่ 3 ใช้รถเกี่ยวข้าวในพื้นที่นาต.หนองกรุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น, มณฑลทหารบกที่ 27 นำรถเกี่ยวข้าวช่วยเกษตรกรเกี่ยวข้าวในพื้นที่ ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี และ ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด, กองพลทหารราบที่ 3 ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ,กองพลทหารราบที่ 6 ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม, กรมทหารราบที่ 8 ช่วยเกษตรกรตากข้าว ที่ ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู, มณฑลทหารบกที่ 26 ช่วยเกี่ยวข้าว ที่ ต.ลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม, กรมทหารราบที่ 16 ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวและนำข้าวมาตากในค่ายทหาร ในพื้นที่ ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็นต้น

………………………………….

22 พฤศจิกายน 2564

 128 total views

Hot-News

>>>

กองทัพบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 86 อัตรา โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว
ทางเว็บไซต์
https://rta.mi.th (กองทัพบก)
https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)
https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)
https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)
ตั้งแต่ 22 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร และ
การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และเริ่มทาการสอบฯ เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์
สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 0274 และ 0 2241 2068-9 ต่อ 89100,89108-9 ในเวลาราชการ

#สอบกองหนุนปี 65
#สอบบุคลพลเรือนเป็นสัญญาบัตรปี 65
#กองทัพบก
#กรมยุทธศึกษาทหารบก
#กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

………22 พฤศจิกายน 2564

 181 total views

Hot-News

>>>>

กองทัพบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 86 อัตรา โดยรับสมัครทางระบบออนไลน์เพียงช่องทางเดียว

ทางเว็บไซต์

https://rta.mi.th (กองทัพบก)

https://recruitment.rta.mi.th (สมัครสอบออนไลน์กองทัพบก)

https://atc.rta.mi.th (กรมยุทธศึกษาทหารบก)

https://radd-atc.rta.mi.th (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)

ตั้งแต่ 22 พ.ย. – 13 ธ.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การสอบคัดเลือกภาควิชาการ (รอบแรก) ในวันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 นาฬิกา ถึง 16.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร และ

การสอบวิชาเฉพาะตามคุณวุฒิ (เชิงลึก) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานตัว เวลา 07.00 นาฬิกา ถึง 09.00 นาฬิกา ณ หอประชุมส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และเริ่มทาการสอบฯ เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 12.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า

ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครระบบออนไลน์

สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2241 0274 และ 0 2241 2068-9 ต่อ 89100,89108-9 ในเวลาราชการ

#สอบกองหนุนปี 65

#สอบบุคลพลเรือนเป็นสัญญาบัตรปี 65

#กองทัพบก

#กรมยุทธศึกษาทหารบก

#กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

………22 พฤศจิกายน 2564

 280 total views

Hot-News

ทบ. เผย 1 ปี สกัดกั้นยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมายเต็มที่ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันชายแดนในปี 65

จากนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ตลอดแนวชายแดน ในห้วงปีที่ผ่านมา กองทัพบกได้มีการปรับกำลัง ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบกทั้ง 7 เป็นไปด้วยความสมบูรณ์ ทั้งภารกิจในการป้องกันประเทศ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และสิ่งผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ ตลอดจนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งในปี 2565 กองกำลังป้องกันชายแดนกองทัพบก มีการจัดกำลังเพิ่มเติม ทั้งการขยายผลปฏิบัติการด้านการข่าว การใช้เครื่องมือพิเศษ สัตว์ต่าง และสุนัขทหาร เข้าร่วมในการปฏิบัติ, ขอร่วมมือประชาชนในพื้นที่เป็นแหล่งข่าวภาคประชาชน ช่วยกันตรวจสอบในทุกการกระทำผิดตามแนวชายแดน รวมถึงบูรณาการร่วมประเทศเพื่อนบ้านในมาตรการ เฝ้าระวัง การกระทำผิดอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์ แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกองทัพบกยังคงป้องกันแนวชายแดน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสู่พื้นที่ตอนใน

ตลอดห้วงปีที่ผ่านมา (ตุลาคม 2563 – ตุลาคม 2564) สามารถสกัดกั้นยาเสพติด โดยตรวจพบการกระทำผิด 1942 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 2,276 คน ยึดได้ของกลาง อาทิ ยาบ้า 183,777,716 เม็ดและไอซ์ 8,559 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 30,638 กิโลกรัม, ยาอี 35,650 กิโลกรัม, เฮโรอีน 508 กิโลกรัม การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจพบการกระทำผิด 2,133 ครั้ง จับกุมผู้กระทำผิด 12,206 คน อาทิ คนไทย 2,095 คน, กัมพูชา 1,987คน, ลาว 523 คน, เมียนมา 7,188 คน, จีน 318 คน, มาเลเซีย 19 คน, เวียดนาม 53 คน, พร้อมผู้นำพา 461 คน อาทิ ไทย 391 คน, เมียนมา 62 คน, กัมพูชา 3 คน, ลาว 3 คน, จีน 2 คน

นอกจากนี้ยังคงสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร และสิ่งผิดกฎหมายยึดได้ของกลางจำนวนหลายรายการ อาทิ บุหรี่, ข้าวโพด, ข้าวสาร, น้ำมันดีเซล, หน้ากากอนามัย ตลอดจนอาวุธปืน และกระสุน เป็นต้น

การดูแลและสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิประเทศ มีการวางกำลัง ให้เหมาะสม ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์ที่มีความคล่องตัวเพื่อใช้ในการลาดตระเวนสำรวจเส้นทางธรรมชาติและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งตั้งแต่ห้วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของกองกำลังชายแดนกองทัพบก เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติภารกิจ ป้องกันประเทศชาติ สกัดสิ่งผิดกฎหมายและสร้างความปลอดภัยจากกสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับประชาชนต่อไป

………………………………………

17 พฤศจิกายน 2564

 

 

 154 total views

Hot-News

ทบ.สิงคโปร์ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุน ทบ. สอดคล้องแนวทางอาเซียนร่วมแก้โควิด -19

วันนี้ (16 พ.ย. 64) ณ กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ทรงวิทย์ หนุนภักดี หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก พันเอก Goh Han Thong ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะผู้แทนกองทัพบกสิงคโปร์ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้กองทัพบกในฐานะที่กองทัพบกทั้ง 2 ประเทศ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้ช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุดอุปกรณ์ตรวจเก็บเชื้อ จำนวน 20,000 ชุด,หน้ากากอนามัยแบบN95 จำนวน 5,000 ชิ้น, ถุงมือปลอดเชื้อสำหรับการผ่าตัด จำนวน 400 ชิ้น, เสื้อกาวน์แบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 200 ชุด, หมวกคลุมผมอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 200 ชิ้น และ หมวกคลุมผมสำหรับการผ่าตัด จำนวน 15,000 ชิ้น ซึ่งกองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบกจะได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้ไปมอบให้โรงพยาบาลค่ายสังกัดกองทัพบก เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล และบริการประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ กองทัพบกไทยและกองทัพบกสิงคโปร์มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งภารกิจทางการทหารและความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อปี 2563 กองทัพบกสิงคโปร์ ได้มอบหน้ากาก N95 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบก เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มาแล้ว

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูประเทศในภูมิภาคหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อร่วมกันพัฒนาอย่างยั่งยืน

…………………………..

16 พฤศจิกายน 2564

 146 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197838