Header

ยามเมื่อประชาชนประสบภัยพิบัติ “ทหาร” เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาล ที่มีความพร้อม เข้าให้การช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยนำ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่มี เข้าให้การช่วยเหลือ โดยทันที

บรรเทาภัย
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/กรห1-1163x783.jpg

ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัยกองทัพบก

มีหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยทันทีที่ประสพเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งกองทัพบก มีหน่วยทหารอยู่ใน หลาย ๆ พื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

  • ศบภ.ทบ. ส่วนกลาง และ กทม โทร 02 2977648-9
  • ศบภ.ทภ.1 ภาคกลาง โทร 02 2803977
  • ศบภ.ทภ. 2 ภาคอีสาน โทร 044 245946
  • ศบภ.ทภ. 3 ภาคเหนือ โทร 055 242859
  • ศบภ.ทภ. 4 ภาคใต้ โทร 075 383405
ความรู้ภัยพิบัติ
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/dis2-1163x783.jpg

ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การช่วยเหลือ

ภัยพิบัติ ที่เป็น ภัยตามธรรมชาติ หรือ ภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น แล้วส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ภาวะเศรษฐกิจ หรือวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้น หรือยาว ล้วนเป็น หน้าที่หนึ่งที่สำคัญ ของกองทัพบก

 

เมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย การช่วยเหลือจากภาครัฐ จะดำเนินการบูรณาการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ รวมถึงหน่วยงานทหาร ซึ่งจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ความรู้ภัยพิบัติ(ต่อ)
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/dis3-1163x783.jpg

หากพื้นที่ประสบภัย มีความรุนแรงมากขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัด จะประกาศพื้นที่ภัยพิบัติขึ้น ซึ่ง กองทัพบก โดยกระทรวงกลาโหม มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้สามารถเยียวยา และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยได้ด้วย

กองพลพัฒนา
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/dis44-1163x783.jpg

กองพลพัฒนา

เป็นหน่วยทหารที่มียุทโธปกรณ์ สำหรับงานบรรเทาสาธารณภัย ครอบคลุม ให้การช่วยเหลือได้หลาย ๆด้าน เช่นเหตุเพลิงไหม้ กู้ภัยอาคารสูง สะพานขาด น้ำท่วม และอื่น ๆ และมีกำลังพลที่ผ่านการฝึกฝน จนมีความชำนาญเฉพาะทางอีกด้วย

มณฑลทหารบก
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/dis5-1163x783.jpg

มณฑลทหารบก

จำนวนทั้งสิ้น 35 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ กทม. มีขีดความสามารถ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ทางทหาร พร้อมให้การสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐ ได้ทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ หรือได้รับการร้องขอรับการสนับสนุน

อสทพ
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/dis6-1163x783.jpg

หน่วยทหารและหน่วยแพทย์ทหาร

 

นอกจากนั้น หน่วยทหารทุกส่วน ทั้งหน่วยกำลังรบ หน่วยสนับสนุน โรงพยาบาลทหาร ต่างเตรียมพร้อมในการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เข้าให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ

 7,326 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1197776