ประวัติ

ประวัติกองทัพบก

My History

กองทัพบกถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งชาติไทย วิวัฒนาการของกองทัพบกเริ่มตั้งแต่ชนเผ่าไทยได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานและรวมกลุ่มตั้งเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันและบริเวณใกล้เคียง มีการจัดกำลังกองทัพเพื่อทำสงครามกับชนชาติที่เข้ามารุกราน และแผ่ขยายอาณาเขต จนสามารถสถาปนาอาณาจักรไทยขึ้นทางตอนเหนือของประเทศ และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับจนถึงกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์

     The Royal Thai Army originated concurrently with the birth of the nation. The evolution of the Royal Thai Army started when the Thai tribe people migrated south into the area and nearby locations to form, the city-state to what is now Thailand. The Thai Kingdom was first established in the north of the country. The army, at that time, was formed to wage wars against invading aggressors and to expand territories. The army continued to develop through the respective kingdoms starting from Sukhothai, Ayutthaya, Thonburi and to the present Rattanakosin dynasty.

สมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๙๘๓ - ๒๓๑๐)

มีการปรับปรุงด้านการควบคุมกำลังไพร่พล และยุทธวิธีให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยแยกกิจการด้านการทหารออกจากกิจการด้านพลเรือน และจัดตั้งกรมพระสุรัสวดี รับผิดชอบทำทะเบียนไพร่พล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกระดมพลเมื่อเกิดศึกสงคราม โดยกำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องรายงานตัวเป็นทหาร เข้ารับราชการปีละ ๖ เดือน ในสมัยนี้มีการจัดทำตำราพิชัยสงคราม กำหนดรูปแบบการจัดกำลังในการรบเพื่อเอาชนะกองทัพของข้าศึก การรบทางบกครั้งสำคัญ คือ "สงครามยุทธหัตถี" ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ และเป็นที่มาของการกำหนด "วันกองทัพบก" ในเวลาต่อมา

 

Sukhothai Kingdom (1257 - 1438)


The boundaries of the Thai Kingdom was distinctively expanded during the reign of King Ramkhamhaeng the Great, who was renowned for His Majesty’s paternal governing system in looking after the well-being of his subjects. In time of peace, people were free to pursue their respective occupational interests. However, in time of war, all eligible males were enlisted to serve as soldiers. In each village, the head of the family controlled the male members of their household in battles. This was considered the smallest maneuverable military unit of the time. The King would control and lead the soldiers directly into battle against the invading enemies.

สมัยอยุธยา (พ.ศ. ๑๙๘๓ - ๒๓๑๐)

มีการปรับปรุงด้านการควบคุมกำลังไพร่พล และยุทธวิธีให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยแยกกิจการด้านการทหารออกจากกิจการด้านพลเรือน และจัดตั้งกรมพระสุรัสวดี รับผิดชอบทำทะเบียนไพร่พล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเรียกระดมพลเมื่อเกิดศึกสงคราม โดยกำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องรายงานตัวเป็นทหาร เข้ารับราชการปีละ ๖ เดือน ในสมัยนี้มีการจัดทำตำราพิชัยสงคราม กำหนดรูปแบบการจัดกำลังในการรบเพื่อเอาชนะกองทัพของข้าศึก การรบทางบกครั้งสำคัญ คือ "สงครามยุทธหัตถี" ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชา ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ และเป็นที่มาของการกำหนด "วันกองทัพบก" ในเวลาต่อมา

Ayutthaya Kingdom (1350 - 1767)

During this period, improvements were made to tactics and the command and control of troops by separating military and civil affair matters distinctively from one another. In addition, the Krom Phra Surassawadi (Record Office) was established responsible for records and registration and for expediting and expediency of recalling troops in time of war. In addition, reforms were also made to conscriptions; all eligible males were mandated to report, annually, for military services for a period of six months. Furthermore, in this period, the Treatise of War (Tamra Phichai Songkhram) was first written including the organization of military formations to better confront the advancing adversaries. The most prominent land campaign during this period was “The Great Yuthahatthi Battle” in which King Naresuan the Great defeated Somdet Phra Maha Uparaja on January 18, 1592. This day was later designated as “the Army Day.”

สมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. ๒๓๑๐ - ๒๓๒๕)

มีการปรับปรุงกิจการทหารหลายด้าน โดยเฉพาะการจัดทำบัญชีไพร่พลให้รัดกุมยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบจำนวนกำลังพลที่แน่นอน และสะดวกแก่การควบคุมบังคับบัญชาในยามเกิดศึกสงครามมีการหล่อปืนใหญ่ขึ้นใช้เอง รวมทั้งจัดหาอาวุธปืนจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในกองทัพ

Thonburi Kingdom (1767 - 1782)


In this period, multi-dimensional improvements were made to military affairs, in particular, the management of personnel registration records for effective, correct and convenient command and control in time of war. Casting of cannons were locally produced and put into service, while a wide range of modern weaponry were imported from abroad to enhance warfare capabilities.

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจุบัน)

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๓๒๕ – ๒๓๗๕ การจัดกำลังของกองทัพบกเพื่อทำศึกสงครามกับดินแดนรอบด้านยังคงมีลักษณะเช่นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี สงครามครั้งสำคัญคือ "สงครามเก้าทัพ" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมีการดำเนินกลยุทธ์ที่เหนือกว่าจนสามารถเอาชนะข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าได้อย่างงดงาม

Rattanakosin Kingdom (1782 - present)

In the initial period of the Rattanakosin period, military practices were similar to those of the Ayutthaya and Thonburi era. However, the period between 1833 and 1853 sparked looming threats to the Thai sovereignty with Western powers intensifying influence in neighbouring countries. Thus, the Thai Kingdom had to hastily improve its military affairs by procuring additional military equipment, casting more cannons, fortifying existing and constructing new fortresses, reinforcing moats and establishing remote outposts, including the commissioning of more warships to enhance military strength. The War of Nine Armies, one important land battle, took place during the reign of King Phutthayotfa Chulalok the Great, in which the Thai Army employed superior tactics to overcome the outnumbering Burmese Army.

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ

My Pride And Honor

นับตั้งแต่อดีต กำลังพลของกองทัพบกภายใต้การนำทัพของพระมหากษัตริย์ได้ทำศึกสงครามเพื่อขยายอาณาเขตและปกป้องมิให้ข้าศึกศัตรูรุกล้ำดินแดนของชาติสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยตลอดมา รวมทั้งยังมีบทบาทในการทำสงครามร่วมกับประเทศต่าง ๆ ทำให้ได้รับการยอมรับจากประเทศพันธมิตรอีกหลายครั้งนับตั้งแต่การส่งกำลังทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ณ ทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ กรณีพิพาทอินโดจีน การรบในสงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี และสงครามเวียดนาม ในทุกสมรภูมิกำลังพลของกองทัพบกได้ปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว จนได้รับเหรียญกล้าหาญ เครื่องหมายแสดงความสามารถ และการยกย่องเชิดชูเกียรติจากประเทศที่เข้าร่วมสงคราม ส่งผลต่อศักดิ์ศรีและความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับนานาชาติจนถึงปัจจุบัน

Since its inception, the personnel of the Royal Thai Army under the leadership of successive kings had engaged in many wars for territorial expansions, as well as defend the country from all domestic and foreign aggressions. In either case, throughout the years, Thai ancestors were able to protect and maintain the sovereignty of the nation. The Royal Thai Army had also played parts in many wars together with other countries and had received great recognition from allied nations. Since the Royal Thai Army’s involvement in World War I (1918) in Europe followed by the Indochina Conflict, World War II, the Korean War and later the Vietnam War together with international forces, the soldiers of the Royal Thai Army have displayed great courage, valor and commitment in all theaters of wars. The Royal Thai Army was honoured with many military awards and decorations; one example is the Bravery Medal, which is an evidence of the country’s prestige and credibility at the international level until today.

สงครามโลกครั้งที่ ๑

เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ ประเทศไทยยังคงประกาศตัวเป็นกลาง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ และเริ่มจัดกำลังไปร่วมรบที่ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ เรียกว่า “กองทหารซึ่งไปในงานพระราชสงครามทวีปยุโรป” ประกอบด้วย กองบินทหารบก กองทหารบกรถยนต์ และหมวดพยาบาล ทั้งนี้กองทหารบกรถยนต์ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายด้วยความกล้าหาญ รัฐบาลฝรั่งเศสจึงได้มอบเหรียญครัวซ์เดอแกร์ ประดับธงชัยเฉลิมพลของกองทหารบกรถยนต์เพื่อเป็นเกียรติยศ นับว่าเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

World War I

When the World War I broke out in Europe in 1914, Thailand opted for a neutral stance until King Vajiravudh astutely decided to side with the Allies in 1917. The Kingdom’s volunteer forces, comprising an army aviation squadron, a transportation company and a medic platoon, deployed to France in a show of support for the Allies in 1918. The transportation company, who were much admired for their battlecraft and valor, were honored with the French “Croix de Guerre” merit award, which was ceremonially adorned on the troops’ Colors. Thailand has since become better known to the world community.

กรณีพิพาทอินโดจีน

ในระหว่างที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ กำลังดำเนินการรบติดพันอยู่ในทวีปยุโรป รัฐบาลไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อฝรั่งเศส เรื่องการปรับปรุงเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับอินโดจีน ฝรั่งเศสได้ปฏิเสธข้อเสนอของรัฐบาลไทย ต่อมาจึงเกิดกรณีพิพาทตามแนวชายแดนไทย – อินโดจีน และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงขั้นการใช้กำลังทหาร อย่างไรก็ตามสงครามยุติลงด้วยข้อตกลงพักรบ โดยญี่ปุ่นเสนอตนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยได้มีการลงนามในอนุสัญญาสันติภาพระหว่างไทยกับอินโดจีน ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔

Indochina Conflict

While Europe was most preoccupied with World War II, the Thai government called on France, a colonial power dominating the region, to agree to a new Thai-Indochina demarcation line. Nevertheless, the government’s move to strengthen the Thai territorial integrity was to no avail. The armed forces were in time dragged into the regional conflict which escalated into a military confrontation, and then into an all-out war along the Indochina border. However, through Japan’s mediation, Thailand’s conflict with its neighbors came to an end when a peace treaty was signed on March 11, 1941.

สงครามมหาเอเชียบูรพา

ในขณะที่สงครามโลกครั้งที่ ๒ กำลังดำเนินอยู่ ไทยยังคงประกาศตัวเป็นกลาง ต่อมาญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกเข้าสู่ทางภาคใต้ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ รัฐบาลไทยจึงตกลงทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ในขณะเดียวกันขบวนการเสรีไทยได้ให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนกระทั่งญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จึงส่งผลให้ไทยรอดพ้นจากการเป็นประเทศผู้แพ้สงคราม อย่างไรก็ตามแม้ว่าไทยจะเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากสงคราม แต่ยังคงสามารถรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้ ต่อมาไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ลำดับที่ ๕๕

World War II

The war was still raging when Thailand opted out of taking side in the global conflict. The kingdom’s neutral stance, however, fell apart when Japanese troops invaded southern Thailand on December 8, 1941. Thus, Thailand signed a friendship agreement with Japan. Meanwhile, the Seri Thai patriotic group, who were in collusion with the Allied forces, was organized to dissolve the Japanese influences in Thailand. The group was disbanded when the war came to an end with the surrender of Japan on August 14, 1945. Thailand was internationally acclaimed through the painstaking efforts as well as-coordinated underground warfare of the Seri Thai group. Despite its war-ravaged economy, Thailand managed to keep its sovereignty intact. And, in December 1946, Thailand proudly became the 55th member of the United Nations.

สงครามเกาหลี

เมื่อสงครามเกาหลีปะทุขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้จัดส่งกำลังทหารเดินทางไปให้ความช่วยเหลือเกาหลีใต้ในการยับยั้งการรุกรานจากเกาหลีเหนือ รัฐบาลไทยได้ส่งกำลังในส่วนของกองทัพบก คือ กรมผสมที่ ๒๑ เข้าไปสมทบกับกองกำลังสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยมีวีรกรรมการรบครั้งสำคัญ เช่น การรบที่เขาพอร์คชอป (๑ – ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕) ซึ่งกองพันทหารราบที่ ๑ (อิสระ) กรมผสมที่ ๒๑ ผลัดที่ ๓ ได้ปฏิบัติการรักษาที่มั่นบริเวณเขาพอร์คชอป จากการเข้าตีของทหารจีนคอมมิวนิสต์ ซึ่งมีกำลังพลมากและสามารถผ่านเครื่องกีดขวางและแนวต้านทานเข้ามาได้ แม้จะมีกำลังน้อยทหารไทยก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้อย่างทรหดจนได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด ซึ่งทำให้ฝ่ายข้าศึกได้รับความเสียหายอย่างหนักและถอนตัวกลับไป การรบในครั้งนี้กองพันทหารไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากกองทัพสัมพันธมิตรเป็นอย่างมากจนได้รับสมญาว่า “กองพันพยัคฆ์น้อย”

Korean War

When the Korean War erupted in 1950, Thailand, being a UN member, was called upon to render military assistance to South Korea. In response to the UN mandate, Thailand dispatched a contingent of army combat force to help deter North Korean invasion. The 21st Royal Thai Regiment deployed to South Korea from 1950 - 1972. One of the outstanding operations was the Pork Chop Operation (November 1 – 11, 1952). A massive Chinese communist force penetrated a military base near the Pork Chop Hill, which was guarded by the 1st infantry battalion of the 21st regimental combat team. The Thai soldiers valiantly countered the attack and, supported by artillery and mortar bombardments, force the aggressors to withdraw with heavy casualties. The UN-led forces showered the Thai soldiers with praises and admiration. The Pork Chop operation earned the Thai warriors the coveted title “Little Tiger”.

สงครามเวียดนาม

ภายหลังจากการแบ่งเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ออกจากกันตามข้อตกลงเจนีวาที่ลงนามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ยังไม่สามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองภายในได้จนเกิดเป็นสงครามเวียดนามเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ต่อมารัฐบาลเวียดนามใต้ได้ร้องขอให้ไทยส่งความช่วยเหลือทางด้านการทหารและเศรษฐกิจ ซึ่งกำลังทหารของไทยเดินทางเข้าไปยังเวียดนามใต้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ไทยได้รับการยกย่องสรรเสริญจากกองกำลังนานาชาติที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในสงครามเวียดนามเป็นอย่างมาก ทั้งนี้กรมทหารอาสาสมัคร และกองพลทหารอาสาสมัคร ได้มีวีรกรรมการรบครั้งสำคัญซึ่งนำมาสู่ความภาคภูมิใจของกองทัพบกไทยจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ การรบที่ฟุกโถ และการรบที่ล็อคอัน

Vietnam War

South Vietnam was never peaceful ever since it became a sovereign nation, under the Geneva Agreement in 1954, alongside its northern counterpart. With North Vietnam stepping up its reunification campaign, the Vietnam War final broke out in 1965. Again, Thailand readily responded to the calls for it to assist the neighboring South Vietnam, militarily and economically. In 1967 Thai troops landed in South Vietnam. The heroic performance of the Thai forces was once again lauded by other international troops fighting in South Vietnam. The Queen’s Cobra Regiment and Black Panther Division were internationally acclaimed for their superb battlecraft and incomparable valor in the “Phuoc Tho” and “Loc An”. The two historic battles in 1968 have been a great pride of the Thai army till today.

 

 13,406 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1064153