สถาบันการศึกษา ทบ.
สถาบันการศึกษา ทบ. Icon
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/วิทยาลัยการทัพบก-400x300.png

วิทยาลัยการทัพบก

>> ให้การฝึก และศึกษา แก่นายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพบก นอกกองทัพบก และบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การช่วยรบ และการบริหารในระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป ตลอดจนกิจการของกระทรวง ทบวง กรม และเหล่าทัพต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการระดับสูงได้ ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกองทหารขนาดใหญ่ขึ้นไป โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

>> ที่อยู่ :  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนเสธ-400x300.png

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

>> ให้การฝึกและศึกษาแก่นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก นอกกองทัพบกและบุคคลพลเรือน ทั้งทางยุทธวิธี เสนาธิการกิจ การปฏิบัติการพิเศษ ความมั่นคงศึกษา และการช่วยรบของหน่ยระดับกรมผสมขึ้นไป เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการได้ ตลอดจนวิทยาการชั้นสูงระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรอื่นๆ ตามที่กองทัพบกมอบหมาย ร่วมมือในการค้นคว้า พัฒนา ตามโครงการพัฒนาหลักนิยมของหน่วยระดับกรมผสมขึ้นไป

>> ที่อยู่ :  ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/จปร.-400x300.png

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

>> ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำทางทหารให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม บริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

>> ที่อยู่ : ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง นครนายก 26001

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/วิทลัยแพทย์-400x300.png

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

>> จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพระดับสากล ผลิตผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ทหาร สร้างสรรค์บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และแบบธรรมเนียมทหาร

>> ที่อยู่ : ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/วิทลัยพยาบาบ-400x300.png

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

>> ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์ทหาร พร้อมปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของกองทัพบกและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สร้างงานวิจัย นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องแก่กำลังพล ครอบครัว และประชาชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

>> ที่อยู่ : ถนนราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/รรนส-400x300.png

โรงเรียนนายสิบทหารบก

>> ให้การฝึก – ศึกษาแก่นักเรียนนายสิบทหารบก ตามหลักสูตรที่กองทัพบกกำหนด เพื่อผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับเหล่าทหารของกองทัพบก ปกครอง บังคับบัญชา เสริมสร้าง และพัฒนานักเรียนนายสิบทหารบก
และบุคลากรทางการศึกษาในด้านคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยทางทหาร ส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการให้แก่ครู-อาจารย์ พัฒนาสถาบันให้มีศักยภาพและคุณภาพสู่มาตรฐาน

>> ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โรงเรียนของหน่วย

โรงเรียนของหน่วย

โรงเรียนของหน่วย Icon
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/กรมกิจการพลเรือน-400x300.jpg

โรงเรียนกิจการพลเรือน

>> จัดการฝึกศึกษาในสายงานด้านกิจการพลเรือน ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกลไกในการพัฒนาคุณภาพด้านการฝึกศึกษา งานวิจัย และการบริการวิชาการให้ได้มาตรฐาน บริหารและจัดการทรัพยากรของโรงเรียนให้สามารถรองรับการศึกษา การวัดผล และการประเมินผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการผลิตผลงานการวิจัย งานวิชาการ และให้บริการทางวิชาการในสายงานด้าน กิจการพลเรือนแก่หน่วยงาน และสถาบันภายนอกกองทัพบก

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/ส่งกำลังบำรุง-400x300.png

โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก

>> ฝึกอบรมและพัฒนากำลังพล/บุคลากร ทางด้านการส่งกำลังบำรุง ให้ความรู้แก่กำลังพลของกองทัพบก และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ บริการวิชาการแก่สังคม ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/รร.รบพิเศษ-400x300.png

โรงเรียนสงครามพิเศษ

>> วางแผนอำนวยการดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการสงครามพิเศษการส่งกำลังทางอากาศและวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการฝึกและศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศหลักสูตรจู่โจมตามนโยบายกองทัพบก การปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนสงครามพิเศษ ผลิตนักโดดร่มและกำลังทดแทนให้กับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและหน่วยใช้ร่มของกองทัพบก บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

>> ที่อยู่ : ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง ลพบุรี 15000

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนการบิน-400x300.png

โรงเรียนการบินทหารบก

>> วางแผน อำนวยการ กำกับการ และดำเนินการฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสายวิทยาการการบินทหารบก และผลิตกำลังพลประเภทผู้ทำการในอากาศและผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่การบินทหารบกด้วย สนับสนุนการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรสายวิทยาการการบินทหารบก ให้ทันสมัย ปกครองและบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

>> ที่อยู่ : ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา อำเภอเมือง ลพบุรี 15160

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนวิทยาศสตร์ทหารบก-400x300.png

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก

>> พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติการทางทหารด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

>> ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/กำลังสำรอง-400x300.png

โรงเรียนการกำลังสำรอง

>> วางแผนอำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการ ด้านกำลังพลสำรอง ด้านการอาสารักษาดินแดน ด้านการสัสดี ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

>> ที่อยู่ : ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77160

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ

โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ Icon
https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารราบ-400x300.png

โรงเรียนทหารราบ

>> ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ วัฒนธรรมองค์กรทหารแก่ผู้เข้ารับการศึกษา และกำลังพลของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ จัดการฝึกศึกษาและสนับสนุนพื้นที่ฝึกให้กับกำลังพลเหล่าทหารราบและเหล่าอื่นๆตามนโยบายของกองทัพบก ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมและยุทธวิธี เทคนิคของเหล่าทหารราบร่วมกับกองวิทยากร ศูนย์การทหารราบ และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาคุณภาพครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การฝึก ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ให้การบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

>> ที่อยู่ : ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77160

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารม้า-400x300.png

โรงเรียนทหารม้า

>> วิจัยและพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดการฝึกอบรมทางวิชาการเหล่าทหารม้า และเหล่าอื่นๆ ตามนโยบายของกองทัพบก ผลิตกำลังพลของเหล่าทหารม้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตำราของโรงเรียนทหารม้า ปกครองบังคับบัญชากำลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม

>> ที่อยู่ : ค่ายอดิศร อำเภอเมือง สระบุรี 18000

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารปืนใหญ่-400x300.png

โรงเรียนทหารปืนใหญ่

>> ให้การฝึกศึกษาแก่กำลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ รวมถึงผู้เข้ารับการศึกษาจากมิตรประเทศตาม นโยบายของกองทัพให้มีความรอบรู้งานในหน้าที่เป็นผู้นำหน่วยที่ดีมีคุณภาพ และคุณธรรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู - อาจารย์ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้มีความรู้ความสามารถ ทางวิชาการของเหล่า ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหลักนิยมและเทคโนโลยี ปกครองบังคับบัญชากำลังพลของหน่วย และผู้เข้ารับการศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรทหาร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนเอกสาร ตำรา และเครื่องช่วยฝึก ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้ก้าวทันกับวิทยาการ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้มีศักยภาพและคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นแหล่งวิชาการทหารปืนใหญ่ของกองทัพ

>> ที่อยู่ : ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง ลพบุรี 15160

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนการบิน-400x300.png

โรงเรียนทหารช่าง

>> ผลิต และพัฒนากำลังพลเหล่าทหารช่าง ให้มีคุณภาพ มีความรู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการของเหล่าทหารช่าง บริหารจัดการภายในด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ

>> ที่อยู่ : ค่ายภาณุรังสี อำเภอเมือง ราชบุรี 70000

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารสื่อสาร-400x300.png

โรงเรียนทหารสื่อสาร

>> พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ผลิตผู้เข้ารับการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เสริมสร้างกำลังพลและครอบครัวให้มีอุดมการณ์ทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

>> ที่อยู่ : ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารสรรพาวุธ-400x300.png

โรงเรียนทหารสรรพาวุธ

>> ให้การศึกษาแก่กำลังพลในเหล่าสรรพาวุธ และเหล่าอื่นๆ ปรับปรุง พัฒนาตำรา แบบฝึก อุปกรณ์การศึกษาในวิทยาการของเหล่าสรรพาวุธให้ทันสมัย ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนา และเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรทางการศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

>> ที่อยู่ : ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารขนส่ง-400x300.png

โรงเรียนทหารขนส่ง

>> ปกครองบังคับบัญชากำลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร ให้การฝึกศึกษาอบรม แก่กำลังพลเหล่าทหารขนส่ง และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบกให้มีความรู้ในหน้าที่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารขนส่งให้มีความรู้ความสามารถในด้านการปฏิบัติงานและด้านวิชาการของเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตำราของโรงเรียนทหารขนส่งให้ก้าวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาโรงเรียนทหารขนส่งให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางวิชาการทหารขนส่งที่ทันสมัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและของชาติไทย

>> ที่อยู่ : ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนพลา-400x300.png

โรงเรียนทหารพลาธิการ

>> ผลิตและพัฒนากำลังพลของเหล่าพลาธิการให้มีคุณภาพตามความต้องการของกองทัพบก เสริมสร้างระเบียบวินัยและคุณธรรมให้กับกำลังพลที่รับการศึกษา ร่วมพัฒนาวิชาการของเหล่าทหารพลาธิการให้ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักนิยมทางการทหารที่กำหนดไว้ บริการทางวิชาการสายพลาธิการให้กับกำลังพลและหน่วยทหาร แลกเปลี่ยนความรู้และวิชาการกับบุคคล หรือองค์กรโดยทั่วไปในเรื่องที่สอดคล้องและ ส่งเสริมการพัฒนาซึ่งกันและกัน

>> ที่อยู่ : ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียน-สห-400x300.png

โรงเรียนสารวัตรทหาร

>> พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เอกสารตำรา สื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. ดำเนินการฝึกศึกษา ตามที่ ทบ. กำหนด โดยเน้นวิชาการเหล่าทหารสารวัตร พัฒนาร่างกายและจิตใจของผู้เข้ารับการศึกษาให้มีสุขภาพแข็งแรง มีวินัย เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้บริการวิชาการด้านการสารวัตรทหารแก่สังคม ทั้งในหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

>> ที่อยู่ : ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนดุริยางค์-400x300.png

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

>> ดำเนินการฝึกศึกษาให้กับนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ในหลักสูตรการผลิตและกำลังพลเหล่าทหารดุริยางค์ในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ สร้างผลงานทางวิชาการ/ สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งให้การบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพทางดนตรี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เสริมสร้าง นดย.ทบ. ให้มีบุคลิกและลักษณะทางทหารที่ดี

>> ที่อยู่ : ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารการเงิน-400x300.png

โรงเรียนทหารการเงิน

>> อำนวยการ ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกำลังพลเหล่าทหารการเงินและเหล่าทัพอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารการเงินกรมการเงินทหารบก บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนทหารสารบรรณ-400x300.png

โรงเรียนทหารสารบรรณ

>> ให้การศึกษาแก่ผู้เรียนในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้เฉพาะหน้าที่ตามที่ ทบ. และหน่วยเหนือกำหนด พัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ผู้เรียนเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

>> ที่อยู่ : ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนข่าว-400x300.png

โรงเรียนข่าวทหารบก

>> วางแผน กำหนด โครงการวิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษาให้กับ กำลังพลของกองทัพบก เกี่ยวกับวิทยาการและการปฏิบัติทางด้านการข่าว ดำเนินการในฐานะหัวหน้าเหล่าสายวิทยาการข่าว โดยอำนวยการ จัดการ กำลังพลเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลเหล่าอื่นที่บรรจุในหมายเลขความชำนาญการทางทหารที่อยู่ในความรับผิดชอบ จัดสรรที่นั่งศึกษาให้กำลังเหล่าทหารการข่าว และกำลังพลอื่นให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร รร.ขว.ทบ. ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนักเรียน นายสิบนักเรียน และนักเรียนนายสิบ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
>> ที่อยู่ : ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนการสัตว์-400x300.png

โรงเรียนทหารการสัตว์

>> ผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารการสัตว์ให้มีความรู้ด้าน การสัตวรักษ์ การสัตวบาล การเกษตรกรรมและการใช้สัตว์ทางทหาร ทำงานวิจัยด้านสัตวรักษ์ เกษตรและการใช้สัตว์ทางทหารรวมทั้งปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยม ตำรา เหล่าทหารการสัตว์ ให้การบริการทางวิชาการแก่หน่วยทหารในกองทัพบก และสังคม ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริฯ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ พัฒนาสถาบัน ให้มีศักยภาพ สู่ความเป็นสากล
>> ที่อยู่ : ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง นครนายก 26001

https://rta.mi.th/wp-content/uploads/2020/05/โรงเรียนเสานารักษ์-400x300.png

โรงเรียนเสนารักษ์

>> จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรเหล่าทหารแพทย์ที่พึงประสงค์ของกองทัพบกและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและพัฒนาหน่วยไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาหลักนิยมและสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
>> ที่อยู่ : ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 12,888 total views

Contact Us

กองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

Tel: 0-2241-0404 Fax: 0-2280-2363

notice@rta.mi.th


11861718316439118617183164391186171831643911861718316439118617183164391186171831643911861718316439

Where are we?

Maps

Total Visitors

1064143