ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางวงเดือน คำไพเลื่อน
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุนันทา อินลอย
สังกัด : กรส.สก.ทบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. อภิชาต วรุณโณ
สังกัด : กรมทหารปืนใหญ่ที่ 71
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นาย มานัส รอดนิลรัตน์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า มณีกานต์ คำไพเลื่อน
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง ไอเดีย อดุลยานุภาพ
สังกัด : สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ธีระยุทธ ตุ้มม่วง
สังกัด : กองยุทธการ กองทัพภาคที่ ๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ปทสิน แผ้วสมบุญ
สังกัด : ขกท.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พิสิษฐ์ มหิงษ์
สังกัด : ขกท.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.วิมล คำอิ่ม
สังกัด : ขกท.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ชุติรัตน์ อัศวเทพ
สังกัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงศักดิ์ อัศวเทพ
สังกัด : โรงเรียนวิทยานุกูลนารี

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.