ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. วิศิษฏ์ พรหมธีระวงศ์
สังกัด : รร.กส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท วงศกร สุขโพล้ง
สังกัด : รร.กส.กส.ทบ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก บรรพต บุญพา
สังกัด : มณฑลทหารบกที่ 24
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. บัญชา ผลบุญ
สังกัด : ร.21 พัน.1 รอ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.หญิง ธัญษาชม จิตบรรจง
สังกัด : สบ.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีหญิง ธรรนิต ปานทอง
สังกัด : ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกนันทปรีชา มณีวงษ์
สังกัด : กองพันเสนารักษ์ที่ 5
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ธรรมสรณ์ วงษ์เกิดศรี
สังกัด : รร.สร.พบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ธานินทร์ ดีอุดม
สังกัด : มณฑลทหารบกที่ 36
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พลชัย คำเขื่อน
สังกัด : กสษ.๓ กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เอกราช เปี่ยมภักดี
สังกัด : กสษ.๓ กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก อภิลักษณ์ จุมปา
สังกัด : กสษ.๓ กส.ทบ.

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.