ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นนทวงษ์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ธีรวุฒิ อินทฤทธิ์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิงพัทยา ภาณุรักษ์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.เฉลิมพล ใหม่น้อย
สังกัด : ม.พัน 31 พล.ร.15
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สินธุ์ บุรีแก้ว
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.เกียรติพงษ์ กันธิมา
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ปิยะวิศว์ ริมสมุทร์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.ชัยวัฒน์ วงษ์ตระ และครอบครัว
สังกัด : ร.25 พัน.1
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.จักรกฤษณ์ ชูราศรี
สังกัด : กรมยุทธการทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.พีรภัทร ทองถัน
สังกัด : พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.พัทธดนย์ ทวีคำ
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ปรีชา มิยะวงศ์
สังกัด : กองร้อยทหารสารวัตรสนามที่ ๒ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.