ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ปรีชา มิยะวงศ์
สังกัด : กองร้อยทหารสารวัตรสนามที่ ๒ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์
สังกัด : กทส.ศทส.สส.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สุรัต แสงสว่างดำรง
สังกัด : กระทรวงกลาโหม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. วิชัย มัญจกาเภท
สังกัด : พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า วิชัย มัญจกาเภท
สังกัด : พัน.สพ.กระสุน 22 บชร.2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.นครินทร์ แสงใสแก้ว
สังกัด : พล.รพศ.1
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อรรถพล อภิชาติโยธิน
สังกัด : กทส.ศทส.สส.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.พลตรี เจริญชัย (และครอบครัว)
สังกัด : กรมยุทธการทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ทวี สิงห์คูณ
สังกัด : มทบ.28
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อนุชา แต้มสวัสดิ์
สังกัด : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สมโภช เตชะวิกัย
สังกัด : สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกกิติพจน์ ถาวรศาสนวงศ์
สังกัด : สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.