ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อนุชา แต้มสวัสดิ์
สังกัด : ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สมโภช เตชะวิกัย
สังกัด : สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกกิติพจน์ ถาวรศาสนวงศ์
สังกัด : สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ศิรชัช จิวเมือง
สังกัด : สขส.มทบ.15
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท รังสฤษฎ์ คำนวณศร
สังกัด : กองพันทหารสื่อสารที่ ๔ กองพลทหารราบที่ ๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ธีรภัทร ขันมั่น
สังกัด : ช.2 พัน.202
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น
สังกัด : โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก จักรพันธ์ ขันมั่น
สังกัด : บชร.2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา ยะจอม
สังกัด : กบ.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายสวอน แก้วสอน
สังกัด : อบต.กันตวจระมวล
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ขวัญหทัย โคตรชุม
สังกัด : บชร.2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายสุนีย์ โคตรชุม
สังกัด : อบต.สลักได

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.