ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโท กิตติเดช เชี่ยวชาญ
สังกัด : กสษ.๓ กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ไพบูลย์ เชื้อสะอาด
สังกัด : ศูนย์การทหารม้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. เอกนรินทร์ มูลแก้ว
สังกัด : พัน.สต.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก สุมาศ ร้ายปล้อง
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรายุภัสตร์ จิ๋วใจธรรม
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ทวิช ไชยยงยศ
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก อนุพงษ์ ฝีปากเพราะ
สังกัด : ผทส.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ธีระพงษ์ จิระโภคิน
สังกัด : กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายปรเมศวร์ อรรคฮาตสี
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง กัญนิภา จิระโภคิน
สังกัด : กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สุรพล แพทย์จัตุรัส
สังกัด : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายพูนศักดิ์ วันดี
สังกัด : กระทรวงศึกษาธิการ

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.