ร่วมลงนามถวายพระพร

ผู้บังคับบัญชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.สุนัย ประภูชะเนย์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (กองทัพบก)
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธีรวัตน์ บุญยะวัตน์
เสนาธิการทหารบก (กองทัพบก)

ข้อความลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สมภพ แพลอย
สังกัด : กองบัญชาการช่วยรบที่2
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี วิมลเดช รักสกุล
สังกัด : มณฑลทหารบกที่ ๓๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์
สังกัด : กรส.สก.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ชัยธัช วงศ์ชมบุญ
สังกัด : กรมสวัสดิการทหารบก
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.มนต์ทวี พรหมภูวงศ์
สังกัด : ส.พัน.๒๑ ทภ.๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต. พิสูตร วรรณโก
สังกัด : กวก.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก วีรวัฒน์ บรรจง
สังกัด : กบร.กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ทนงชัย ใจกุม
สังกัด : ส.พัน.๔ พล.ร.๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.กิตติศักดิ์ จันทนะ
สังกัด : ส.พัน.4 พล.ร.4
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า พันโท กิตติเดช เชี่ยวชาญ
สังกัด : กสษ.๓ กส.ทบ.
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ไพบูลย์ เชื้อสะอาด
สังกัด : ศูนย์การทหารม้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. เอกนรินทร์ มูลแก้ว
สังกัด : พัน.สต.กส.ทบ.

Copyright © Royal Thai Army 2020 all rights reserved.